Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Tlačivá

Podnikateľ

Vzory tlačív - oddelenie správy daní a poplatkov

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty, k dani za nevýherné hracie prístroje

Miestny poplatok za komunálny odpad

Daň za ubytovanie

Daň za užívanie verejného priestranstva

Vzory tlačív prihlásenie/odhlásenie psa v evidencii

  Vzory tlačív stavebného úradu

  Vzory tlačív - doprava

  Vzory tlačív - územné plánovanie

  Vzory tlačív - životné prostredie

  Vzory tlačív - sociálna oblasť

  Vzory tlačív - bývanie

  Vzor tlačív - dotácie

  Vzor tlačív- verejné podujatie a verejné zhromaždenie

  Vzor tlačív - umiestnenie technicko-zábavného zariadenia

  Vzor tlačív - súpisné číslo

  Vzor tlačív - osvedčovanie podpisov na listinách a osvedčovanie listín

  Vzory tlačív - slobodný prístup k informáciám

   Vzory tlačív - sťažností a petície

   Vzor tlačiva - ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka

   Vzor tlačiva - ohlásenie času predaja (prevádzkového času)

   Vzor tlačiva - matrika