Hero obrázok | spisskanovaves.eu

DOBRÁ VEC – výzva na predkladanie projektov

Hľadám info

Spišská Nová Ves ponúka občanom mesta možnosť  spolurozhodovania o využití časti finančných prostriedkov na podporu malých komunitných projektov realizovaných na jednotlivých sídliskách a v mestských častiach definovaných ako mestský výbory . Mestské výbory reprezentujú obyvateľov územného obvodu a podieľajú sa na samospráve mesta. Rozdelenie ulíc do jednotlivých mestských výbor sa nachádza tu>>

Mesto Spišská Nová Ves vyčlenilo v roku 2022 spolu 9 000 €, pre každý mestský výbor je určených maximálne 1 000 €.
Komunita ponúkne nápad, členovia mestských výborov hlasovaním vyberú víťazné nápady, ktoré budú podporené čiastkou 300 – 1 000 €. Vnikne tak minimálne 9 DOBRÝCH VECÍ v Spišskej Novej Vsi.

Aké oblasti môžu byť podporené?

Verejnoprospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach:

  • voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity

  • komunitné aktivity
  • šport - organizácia amatérskych športových turnajov a aktivít
  • kultúra - kultúrne aktivity, ktoré sú komunitne zamerané
  • podpora turizmu
  • životné prostredie - aktivity zveľaďovania prostredia komunít
  • sociálna pomoc - podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva

  • podpora dobrovoľníctva

Finančné limity pre projekty

Minimálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta: 300 €

Maximálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta: 1 000 €

Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov nie je podmienkou schválenia projektu.


Časový harmonogram

Termín na predloženie projektov zo strany navrhovateľov je do 20. 5. 2022 vrátane.

Do tohto termínu musí byť projekt  doručený elektronicky na e-mailovú adresu  dobravec@mestosnv.sk alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves v zalepenej obálke s označením: „Dobrá vec“.

Termín na realizáciu a vecné a finančné ukončenie projektu je najneskôr do 10. decembra 2022.


Kto môže požiadať o podporu mesta?

Žiadateľom môže byť obyvateľ mesta alebo neformálna skupina obyvateľov mesta (občiansky projekt), právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať sídlo na území mesta alebo musia pôsobiť na území mesta, resp. poskytovať služby obyvateľom mesta. V prípade, že je predkladateľom komunitného projektu obyvateľ mesta alebo neformálna skupina obyvateľov, musia mať trvalé bydlisko na území mesta Spišská Nová Ves.

Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt.


Náležitosti podania projektu

Projekt musí byť v súlade s Aktualizovaným Rozvojovým plánom mesta Spišská Nová Ves ( www.spisskanovaves.eu) – nájdete ho tu>>


Zvýhodnené budú inovatívne projekty s aktívnym zapojením žiadateľa, jeho členov, resp. dobrovoľníkov a verejnosti (miestnej komunity) do realizácie tohto projektu.


Súčasťou predloženého projektu musí byť písomné vyjadrenie podpory projektu minimálne pätnástimi ďalšími obyvateľmi mesta inými než predkladateľ, ktorí dosiahli vek minimálne 15 rokov a  súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Príloha č. 1 – Popis projektu
Príloha č. 2 -
Súhlasné stanovisko podporovateľa projektu a jeho Súhlas so spracúvaním osobných údajov.


Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, Mestský úrad, Radničné námestie 7 (radnica), e-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk, t. č. 053 4176 613.                                                                                              Ing. Pavol Bečarik, v. r.

                                                                                              primátor mesta

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.