Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Katarína

15.1.2021

Dobrý deň, Chcem sa opýtať, aké plány má mesto v riešení problému so smetiskom Kudelník. Prechádzam okolo každý deň, a tá kopa už je viditeľná z diaľky, preto rada by som vedela, či má Brantner povolenie hromadiť odpad do takejto výšky. Viem, že posledná etapa rozširovania, kde sa mala tvoriť hromada niekoľko metrov nad úroveň cesty, bola našťastie zastavená, no v akom štádiu je etapa rozširovania po úroveň cesty? Považuje mesto toto riešenie za správne? Prečo mesto nechalo zájsť hromadenie odpadu na smetisku až do tohto štádia? Prečo toto jedno smetisko slúži takmer pre 4 okresy? Smrad zo smetiska začína byť naozaj neznesiteľný, a to nie len pre obyvateľov Lieskovan, ale smrad je cítiť aj mimo letnú sezónu napríklad v oblasti firiem smerom na Šuleroch a v meste. Do akého štádia chcete nechať toto zájsť? A posledný dotaz, v mieste, kde vychádzajú smetiarske autá zo smetiska, vznikajú na ceste vrstvy blata a vznikajú veľmi nebezpečné situácie, čakáte kým sa stane nešťastie? To, aby tam niekto sem tam prebehol s lopatou naozaj nie je efektívne. A taktiež lietajúci odpad zo smetiska sa nesie celým okolím. Viem, že je to väčšie množstvo otázok, ale tento problém začína byť alarmujúci a žiaľ nevidím žiadne kroky k zlepšeniu. Ako môže mesto dovoliť rozšírenie skládky do takej tesnej blízkosti obce Lieskovany? Vopred ďakujem za odpoveď Katarína Strelová

V každom prípade Regionálna skládka odpadov Kúdelník II je prevádzkovaná v súlade s platným povolením na prevádzku skládky, je pravidelne monitorovaná a tiež kontrolovaná zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Lokalita Kúdelník bola vybratá už v roku 1990 na výstavbu skládky, kedy mesto Spišská Nová Ves a všetky okolité obce nemali kam zvážať odpad. Vtedy sa vybudovala Skládka Kúdelník I. Ešte pred rokom 1990 geológovia zhodnotili, že táto lokalita je vhodná na vybudovanie skládky, vzhľadom na podložie skládky a nepriepustnosť ílovitého podložia. Lokalita sa javila ako vhodná aj z titulu, že sa nachádza v tzv. priemyselnej zóne a v blízkosti čističky odpadových vôd. Po ukončení prevádzky Skládky Kúdelník I bola v roku 1995 vybudovaná skládka Kúdelník II, ktorá bola uvedená do prevádzky v roku 1996.

V súčasnosti v zmysle platnej legislatívy už nie je možné budovať nové skládky (v nových lokalitách), je možné len rozšíriť jestvujúce skládky. V tejto súvislosti sa pripravuje rozšírenie tejto skládky. Vaša informácia o rozšírení a budovaní novej etapy skládky niekoľko metrov nad úroveň cesty nie je zásadne pravdivá. A či považujeme za správne toto rozšírenie skládky? Samosprávy majú okrem iných povinností zabezpečiť aj likvidáciu vzniknutého odpadu, ktorý vyprodukujú občania. Mesto má len dve možnosti, a to buď sa rozšíri jestvujúca skládka, alebo bude voziť odpad do spaľovne do Košíc. Každý starosta sa snaží pre svojich obyvateľov zabezpečiť nakladanie s odpadmi tak, aby poplatok za komunálne odpady bol čo najnižší.  Druhá možnosť  - voziť odpad do spaľovne do Košíc je z technicko-ekonomického hľadiska nezvládnuteľná. Podľa predbežných prepočtov by samosprávy museli zvýšiť poplatok aj o 380 %. Preto mesto súhlasí s rozšírením jestvujúcej skládky. A nielen mesto, ale aj Ministerstvo životného prostredia SR schválilo rozšírenie Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II o 4. etapu. Množstvo odpadu ukladaného na skládku sa každým rokom zvyšuje, aj napriek tomu, že v celom okrese máme zavedený triedený zber odpadov. Tu je potrebné si položiť otázku, a to každý z nás, či sa správame zodpovedne a či sa snažíme vytriediť z nami vyprodukovaného odpadu maximum. S tým súvisí odpoveď aj na Vašu otázku, resp. pripomienku ohľadom zápachu. Ak by sme všetci postupovali v zmysle platného zákona o odpadoch, na skládku by sa neukladal biologicky rozložiteľný odpad a nebol by ani zápach, o ktorom hovoríte. Okrem iného musíme zdôrazniť, že predmetná skládka bola ako prvá na Slovensku, kde bolo už v roku 2004 vybudované tzv. aktívne odplynenie skládky, kedy sa plyn zo skládky spaľoval. Neskôr bolo dobudované zariadenie na výrobu elektrickej energie zo skládkového plynu. Prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť, aby zápach zo skládky bol čo najmenší. Čo sa týka znečistenia cesty, prevádzkovateľ bude upozornený, aj keď máme vedomosť, že cesta sa pravidelne čistí. To isté platí aj čo sa týka znečisťovania okolia úletmi. Vieme o tom, že prevádzkovateľ robil aj k tomu určité opatrenia, upozorníme ho na to. Ako môžeme dovoliť rozšírenie skládky do takej tesnej  blízkosti obce Lieskovany? Keď sa vybudovala Regionálna skládka odpadov Kúdelník II, Lieskovany boli skryté za „kopcom". Tu by sme skôr opačne položili otázku – prečo sa Lieskovany rozširujú smerom ku skládke a prečo si ľudia stavajú domy blízko skládky? Prečo obec Lieskovany nerieši rozširovanie obce zmenou územného plánu iným smerom?

Odpoveď je spracovaná po konzultácii s vedením firmy BrantnerNova.
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora
Viktor

13.1.2021

Dobrý deň Chcel by som sa opýtať, či sa na Hviezdoslavovej ulici výmena asfaltového povrchu? Po zime je opäť plná výtlkov. Ich plátanie je nedostatočné. Vopred ďakujem za informáciu. S úctou Viktor Pamula

Dobrý deň,  registrujeme zlý technický stav danej komunikácie avšak daná lokalita si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu ulice. V súčasnosti nie je vo finančných možnostiach mesta aby zrealizovalo takúto aktivitu. S rekonštrukciou ulice uvažujeme v najbližších rokoch v závislosti od rozpočtu mesta.

Ing. Milan Mucha
vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ŠFRB
Mestský úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1
052 75 Spišská Nová Ves
tel.: 053/4152332
mobil: 0917 127 750
email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Lucia

7.11.2020

Dobrý deň, už 3. deň nás obťažuje smrad z hnojovky na sídlisku Mier (konkrétne Jilemnického ul.). Najviac to cítiť vo večerných hodinách a trvá to do rána. Táto situácia sa opakovala už aj pred nedávnom a trvala dlhší čas. Chvíľku bol pokoj a teraz sa to opakuje. Smrad je tak silný, že nemožno v byte vôbec vetrať. Chcem sa preto opýtať, ako túto situáciu riešiť. Ďakujem.

Zápach nie je v predpisoch na ochranu zdravia limitovaný, nie je preto možné ho pre úradné účely objektívne hodnotiť, ale je možné konštatovať, že môže byť obťažujúci, zhoršovať životné prostredie a negatívne vplývať na kvalitu bývania občanov. Hospodárenie s hnojovicou, podmienky jej používania a aplikovania do pôdy sú v kompetencii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, Matúškova 21, Bratislava. Problémy v životnom prostredí rieši tiež Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Ing. Jana  Murková, vedúca oddelenia HŽP, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Sp. Novej Vsi
Lucia

18.8.2020

Dobrý deň. Chcem sa informovať, či mesto SNV poskytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku? Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Dobrý deň, Mesto Spišská Nová Ves neposkytuje príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. V novom školskom roku Vám prajem, nech sa Vám darí. S pozdravom

Ing. Júlia Jančurová, vedúca oddelenia sociálnych vecí, MsÚ
Lucia

20.7.2020

Dobrý deň. Píšem znova ohľadom toho istého problému. Naša kľudná prechádzka s našim malým dieťatkom sa skončila tak, že keby môj snúbenec nebol pozorný a nezadržal by naše dieťatko, tak by skončilo pod kolesami arogantného cyklistu, ktorý okolo nás doslova preletel bez akéhokoľvek upozornenia, stalo sa to na chodníku pre chodcov kde sa cyklista nemá právo premávať. A aby nebolo málo tak nám potom čo som ho upozornila, že má chodiť po vozovke a nie po chodníku ukázal hanlivé gesto. Úpenlivo Vás prosím aby sa to začalo riešiť lebo to nieje prvý ani poslednýkrát čo nás ohrozil na živote cyklista ktorý šiel po chodníku pre chodcov. Vopred ďakujem za odpoveď.

Cyklistu na chodníku môže podľa cestného zákona riešiť len štátna polícia (dopravná) a nie mestská polícia. Toto nie je v našej kompetencii. Našou snahou je prípadne priestupcu upozorniť, ale nie sankcionovať. V tomto konkrétnom prípade je potrebné podať na štátnej polícii oznámenie dotknutej osoby. Tam môže popísať presne kedy, ako, kde sa to stalo, popíše osobu, aký mala bicykel atď. a priateľ môže byť ako svedok danej udalosti.

Ing. Marcel Garčár, náčleník MsP SNV