Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Kontakt

Primátor mesta

Bečarik Pavol, Ing.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Zástupcovia primátora

Gonda Jozef, Ing.

1. zástupca primátora

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie vpravo

Demečko Dávid, PaedDr., PhD.

2. zástupca primátora

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vpravo

Hlavný kontrolór

Biskup Peter, Ing.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie vpravo

Čo tu môžete vybaviť?

* petície a sťažnosti - evidencia

Útvar hlavného kontrolóra

Hudáčeková Alena, Ing.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie vpravo

Čo tu môžete vybaviť?

* petície a sťažnosti - evidencia

Kancelária primátora

Sekretariát primátora

Husová Mária

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Nováková Viera, Bc.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Staňa Ján

vodič, informátor

Kontakt
053 4176 616
Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
prízemie vľavo

Referát kultúry

Kleinová Zuzana, Mgr.

poverená riadením kancelárie primátora

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie stred

Čo tu môžete vybaviť?

* sobáše
* slávnostné prijatie jubilanta
* uvítanie dieťaťa
* občiansky pohreb
* rozlúčka na cirkevných pohreboch
* slávnostné prijatia primátorom mesta

Baluchová Marcela, Ing.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie vpravo

Čo tu môžete vybaviť?

* redakcia IČKO - podanie inzercie, poďakovaní a spomienok
* pokladňa IČKO - platba v hotovosti
* zverejňovanie na web stránke mesta
* oznámenie o konaní kultúrneho podujatia
* umiestnenie technicko-zábavných atrakcií
* účasť na kult. podujatí - Dni mesta / Trh ľudových remesiel

Pracovník pre styk s médiami

Repčiak Tomáš

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* styk s médiami
* redakcia IČKO
* zverejňovanie Fb stránke mesta

Gondová Edita

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* styk s médiami
* redakcia IČKO
* pokladňa IČKO - platba v hotovosti
* zverejňovanie na web a Fb stránke mesta

Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov

Dutková Mária, Mgr.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* propagácia mesta
* web stránka mesta - Návštevník
* účasť na výstavách cestovného ruchu
* kontakt s partnerskými mestami
* kontakt so zahraničím

Barbuščáková Jana, Ing.

Lokácia

Radnica
Radničné námestie 7
052 70 Spišská Nová Ves
2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* poskytnutie dotácie podľa VZN č. 2/2020
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
* propagácia mesta
* web stránka mesta - Návštevník
* účasť na výstavách cestovného ruchu
* kontakt s partnerskými mestami
* kontakt so zahraničímTuristické informačné centrum

Barč Matej, Mgr.

Lokácia

Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves
centrum mesta

Čo tu môžete vybaviť?

* turisticko-informačné poradenstvo
* výstupy na najvyššiu kostolnú vežu
na Slovensku
* predaj vstupeniek na vybrané kult.-spoloč. podujatia

Švirlochová Jana, Mgr.

Lokácia

Letná 49
052 01 Spišská Nová Ves
centrum mesta

Čo tu môžete vybaviť?

* turisticko-informačné poradenstvo
* výstupy na najvyššiu kostolnú vežu
na Slovensku
* predaj vstupeniek na vybrané kult.-spoloč. podujatia

Prednosta

Naščák Jozef, Ing., MPH

prednosta MsÚ

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
306 - 2. pochodie

Sekretariát prednostu

Fornaiová Lucia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
306 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* registratúra (potvrdenie o veku stavby, zápočty odpracovaných rokov, projektová dokumentácia...)


Referát rozvoja mesta

Paveleková Darina, Ing.

vedúca referátu

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
309 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta
* rozvojový plán mesta

Valkoššáková Zuzana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
310 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta
* rozvojový plán mesta

Januv Lukáš, Mgr., PhD.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
310. - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta
* rozvojový plán mesta

Biskup Tadeáš, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
310 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* projekty mesta

* rozvojový plán mesta

Právne oddelenie

Duláková Lucia, JUDr.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
307 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* riadenie, organizovanie a kontrola práce oddelenia
* vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Právny referát

Štrauch Peter, JUDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
308 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

Kúkelčíková Lenka, JUDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
308 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií 

Personálny referát

Vikartovská Anna

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
205 - 1. poschodie

Matrika

Biroš Pavol, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
107 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Sedlačková Mária

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
108 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Šmihulová Katarína

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
107 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Čechová Janka

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
108 - prízemie (Matričný úrad)

Čo tu môžete vybaviť?

* rodný list
* uzavretie manželstva / sobášny list
* úmrtný list
* duplikáty týchto listov
* zmena / úprava mena / priezviska

Evidencia obyvateľov

Kellnerová Lýdia, Bc.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
118 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* trvalý pobyt
* prechodný pobyt

Bartošová Mária

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
118 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* trvalý pobyt
* prechodný pobyt

Referát osvedčovacej agendy

Loyová Jana, Bc.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
111 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* osvedčovanie podpisov na listinách
* osvedčovanie listín

Slobodová Monika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
111 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* osvedčovanie podpisov na listinách
* osvedčovanie listín

Oddelenie sociálnych vecí

Jančurová Júlia, Ing.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
101 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
* SOS náramok
* sociálno-právna ochrana detí
* sociálna pomoc
* opatrovateľská služba
* odľahčovacia služba
* Žiadosť o poskytnutie stravy žiadateľa v dôchodkovom veku
* Komunitné centrum
* Dom humanity Nádej
* referát bytovReferát sociálnych služieb a bytov

Ondrejčíková Iveta, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
102 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* podanie žiadosti o nájom bytu (rodina s deťmi)
* podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 r.) do DOS, Levočská ul.
* podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 r.) na Ul. J. Fabiniho č. 4 – 9
* podnájom bytu
* spoločný nájom bytu
* prechod nájmu bytu
* výmena bytu

Ilkovičová Dana, PhDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
117 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* sociálno-právna ochrana detí

Referát sociálnych služieb

Mikolajová Viera

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
103 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
* Žiadosť o odľahčovaciu službu
* SOS náramky

Tomajková Ivana, PhDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
114 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* prihlásenie / odhlásenie psa

* vydávanie rybárskych lístkov

Terénni sociálni pracovníci

Geletková Viera, Mgr.

Kontakt
053 4152 133
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Hagovská Daniela, Mgr.

Kontakt
053 4152 134
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Terénni pracovníci

Čonková Anežka

Kontakt
053 4152 133
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Šutyová Elena, Bc.

Kontakt
053 4152 134
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Lučivjanská Anna, Bc.

Kontakt
053 4152 135
Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
128 - prízemie

Oddelenie vnútornej správy

Pohly Štefan, Ing.

vedúci oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
21 - 2. poschodie

Referát informačných technológií

Holotňák Radoslav

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
233 - 1. poschodie

Referát vnútornej správy

Kuzl Peter

informátor

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
106 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* informácie
* podateľňa

Borská Ľuboslava

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
106 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* podateľňa

Sopková Brigita

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
114 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* neštátne zdravotnícke zariadenia (ordinačné hodiny, záväzné stanoviská)
* predajný a prevádzkový čas (prevádzkarne)
* ohlásenie samostatne hospodáriaceho roľníka
* účasť na podujatiach (spotrebný tovar, občerstvenie a pod.)

Čmeľová Monika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
115 - prízemie

Referát krízového riadenia PO a BPP

Klein Peter

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
316 - 2. poschodie

Referát bytov a nebytových priestorov

Krotký Miroslav, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
317 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* predaj bytov a nebytových priestorov v bytových domoch
* prenájom nebytových priestorov

Jackovič Zdeno, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
317 - 2. poschodie

Pižemová Natália

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
317 - 2. poschodie

Hric Michal

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
Sklad MsÚ, Nad Medzou 2

Čo tu môžete vybaviť?

* sklad MsÚ

Finančné oddelenie

Topoliová Iveta, Ing.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
210 - 1. poschodie

Referát rozpočtu a účtovníctva

Proksová Oľga, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
104 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* hlavná pokladňa MsÚ (platba v hotovosti & platobnou kartou)
* predaj parkovacích známok

Erhardtová Erika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
105 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* hlavná pokladňa MsÚ (platba v hotovosti & platobnou kartou)
* predaj parkovacích známok

Vargová Miroslava, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
105 - prízemie

Čo tu môžete vybaviť?

* hlavná pokladňa MsÚ (platba v hotovosti & platobnou kartou)
* predaj parkovacích známok

Martinková Erika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
205 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* mzdová účtovníčka

Valkošáková Jana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
202 - 1. poschodie

Kiššáková Helena

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
202 - 1. poschodie

Alexievová Žaneta, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
202 - 1. poschodie

Levárska Andrea, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
209 - I. poschodie

Zacharová Alena, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
209 - 1. poschodie

Oddelenie správy daní a poplatkov

Bartošová Mária, Ing.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
207 - 1. poschodie

Referát daní a poplatkov

Zekuciová Alexandra, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
204 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – právnické osoby

* vyúčtovanie odvodu z prevádzkovania hazardnej hry

Beharková Alena

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
203 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – fyzické osoby


Lačná Katarína

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
203 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – fyzické osoby

* vznik, zánik, vyúčtovanie dane za ubytovanie – fyzické a právnické osoby

* daň za užívanie verejného priestranstva – fyzické a právnické osoby

Ďuríková Mária, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
206 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* vznik, zmena, zánik dane z nehnuteľností – právnické osoby

* vznik, zmena, zánik dane za psa – právnické osoby

* vznik, zmena, zánik dane za predajné automaty – fyzické osoby
Macejáková Mária

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Andrassyová Erika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Habasová Silvia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
211 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

*  vznik, zmena, zánik poplatku za komunálne odpady – fyzické osoby

Referát exekučného konania

Tulisová Mária, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
208 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* daňové exekučné konanie
* vymáhanie daňových nedoplatkov

Bajúsová Ivana, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
215 - 1. poschodie

Oddelenie správy majetku

Andráš Ľubomír, Ing.

vedúci oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
222 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* kúpa a predaj nehnuteľností
* prenájom pozemkov

Tkáčová Alena, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
221 - 1. poschodie

Brezovajová Nikola, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
222 - 1. poschodie

Vrončová Katarína

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
224 - 1. poschodie

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku

Referát územného plánovania

Leskovjanská Katarína, Ing. arch.

vedúca referátu

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
22 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* územné plánovanie mesta

da Cruz Anna, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
23 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* agenda územného plánovania

Kočišová Miroslava

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
232 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* pridelenie súpisného čísla

Referát stavebného poriadku

Ľorková Gabriela, Ing.

vedúca referátu

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
313 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Koršalová Tatiana, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
311 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Krajňáková Zuzana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
313 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu
* výrub drevín na súkromných pozemkoch

Sad Juraj, Ing., PhD.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
330 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Baginová Zuzana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
330 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* povolenie odstránenia stavby
* zmena užívania stavby
* kolaudačné rozhodnutie
* dodatočné povolenie stavby
* povolenie propagačných zariadení
* povolenie terénnych úprav
* povolenie zmeny stavby pred dokončením
* stavebné povolenie
* ohlásenie drobnej stavby
* územné rozhodnutie
* stavebné úpravy bytu

Referát životného prostredia

Krajňáková Iveta, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
314 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* výrub stromov na súkromnom pozemku v katastri mesta
* poplatok za znečisťovanie ovzdušia - malý zdroj znečistenia
* povolenie na stavbu a užívanie stavby - malý zdroj znečistenia
* povolenie vodných stavieb

Oddelenie výstavby a dopravy

Mucha Milan, Ing.

vedúci oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* agenda Štátneho fondu rozvoja bývania
* výstavba mesta
* doprava 

Referát výstavby a rozvoja bývania

Susa Peter, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
25 - 2. poschodie

Sanetrik Štefan, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
320 - 2. poschodie

Slebodník Ján, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
320 - 2. poschodie

Mačáková Eva, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
315 - 2. poschodie

Holotňáková Zuzana, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
25 - 2. poschodie

Referát dopravy

Jacko Ivan, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
319 - 2. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* určenie použitia trvalého / dočasného dopravného značenia
* uzávierky / obchádzka miestnych komunikácií
* zjazd z miestnej komunikácie
* pripojenie účelovej komunikácie
* prekopávky / zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Oddelenie školstva

Mrnková Dana, Ing.

vedúca oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
218 - 1. poschodie

Kováčová Dana, Mgr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
216 - 1. poschodie

Štubňová Eva, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
217 - 1. poschodie

Bdžochová Ida, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
219 - 1. poschodie

Oltznauerová Viera, PaedDr.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
219 - 1. poschodie

Oddelenie komunálneho servisu

Hamrák Peter, Ing.

vedúci oddelenia

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* komunálny servis mesta
* správa verejného priestranstva
* čistenie mesta
* verejné osvetlenie
* cintoríny mesta
* trhovisko

Referát správy verejných priestranstiev

Neuvirth Pavol

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
212 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* správa verejného priestranstva

Bobko Tomáš, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
212 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* správa verejného priestranstva

Referát odpadového hospodárstva

Krieger Slavomír, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
204 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* odpadové hospodárstvo / separovaný zber

Sliva Peter

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
213 - 1. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* odpadové hospodárstvo * detské ihriská * verejné osvetlenie

Referát správy cintorínov, verejných toaliet a trhoviska

Klaciková Lívia, Mgr.

Lokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)

Čo tu môžete vybaviť?

* nájom hrobového a urnového miesta

Marchyn Marek

Lokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)

Čo tu môžete vybaviť?

* nájom hrobového a urnového miesta

Cehláriková Jana

Lokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Slovenská 1 (starý cintorín)

Čo tu môžete vybaviť?

* nájom hrobového a urnového miesta

Franko Miroslav

správca trhoviska

Lokácia

Slovenská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Radničné námestie - trhovisko

Čo tu môžete vybaviť?

* správa trhoviska, Radničné nám.

Stanica pre odchyt túlavých zvierat

Šavelová Antónia

Lokácia

Cintorínska 3298/2d
052 01 Spišská Nová Ves
Cintorínska 3298/2d

Mestská polícia

Chroust Ľubomír, Mgr.

náčelník MsP

Lokácia

Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1

Púček Slavomír

zástupca náčelníka MsP

Lokácia

Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1

Sekretariát MsP

Olejníková Oľga, Mgr.

Lokácia

Školská 1
052 01 Spišská Nová Ves
Školská ulica 1

Správa školských zariadení

Romaňáková Radka, JUDr.

riaditeľka

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
414 - 3. poschodie

Merčáková Renáta

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
414 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* referentka ekonomiky práce

Kollárová Oxana

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
412 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* referentka personálnej práce

Frankovičová Alena, Ing.

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
404 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* ekonómka - účtovníčka

Hamráková Monika

Lokácia

Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
412 - 3. poschodie

Čo tu môžete vybaviť?

* referentka účtovníctva

Úradné hodiny

Pondelok 8.00 - 15.30
Utorok 8.00 - 15.30
Streda 8.00 - 16.30
Štvrtok 8.00 - 15.30
Piatok 8.00 - 14.00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.