Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta
a) prostredníctvom orgánov mesta 
b) hlasovaním obyvateľov mesta
c) verejným zhromaždením obyvateľov mesta


Orgánmi mesta sú:
a)  mestské zastupiteľstvo
b)  primátor mesta


Osobitné postavenie má hlavný  kontrolór mesta.