Prenájom mestských bytov

Referát sociálnych služieb a bytov sa riadi  Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov , kde sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa bytov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.

Byty určené pre rodiny s deťmi

 • Bytový dom Panoráma, Medza 6

 • Bytový dom Lesná č. 22, 23, 24, 25 a Bytový dom Potočná ul.

 • Bytový dom J. Fabiniho ul. č. 24


 Kritériá pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov o nájom bytu: 

 • a) žiadateľ je osobou staršou ako  18 rokov,  má vlastnú rodinu (manželku, deti) alebo žiadateľom je osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek  30 rokov,

 • b) žiadateľ má  trvalý pobyt v Meste Spišská Nová Ves nepretržite  minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti,

 • c) žiadateľ  nemá voči Mestu Spišská Nová Ves záväzky po lehote splatnosti a Mesto nevedie voči žiadateľovi žiadne správne a iné konanie,

 • d) žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú byt užívať,  preukážu príjem, z ktorého budú schopní platiť nájomné. Tento sa posudzuje podľa osobitného predpisu.

Byty osobitného určenia

 • Dom opatrovateľskej služby Levočská ul. č. 16

 • Bytový dom Ul. J. Fabiniho č. 4 - 9

Kritériá pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov o nájom bytu v DOS Levočská ul.:

 • a) žiadateľ dovŕšil  dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku,

 • b) zdravotný stav žiadateľa si  vyžaduje opatrovateľskú službu, ktorá mu bude poskytovaná v DOS.

Kritériá pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov o nájom bytu
na J. Fabiniho ul. č. 4 - 9:

 • a) žiadateľ je  držiteľom preukazu ŤZP alebo žiadateľ  dovŕšil dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku.

Ďalšie kritériá (DOS Levočská ul. a J. Fabiniho ul. č. 4 – 9):

 • a) žiadateľ má  trvalý pobyt v Meste Spišská Nová Ves nepretržite minimálne
  5 rokov pred podaním žiadosti,

 • b) žiadateľ nemá voči Mestu Spišská Nová Ves záväzky po lehote splatnosti a Mesto Spišská Nová Ves nevedie voči žiadateľovi žiadne správne alebo iné konanie,

 • c) žiadateľ preukáže príjem, z ktorého bude schopný platiť nájomné. Tento sa posudzuje podľa osobitného predpisu.Podanie žiadosti o nájom bytu

Podanie žiadosti o nájom bytu (rodina s deťmi)

  Potrebné doklady:  

 • Vyplnená  Žiadosť o nájom (tlačivo)

 • Potvrdenie od zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme za posledný štvrťrok

 • Poberanie rodičovského príspevku, prídavku na dieťa

 • Rozhodnutia o poberaní kompenzácií a pod.

Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 rokov) do DOS 

  Potrebné doklady:  

 • Kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku

Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 rokov) na U I.Fabiniho č. 4-9

  Potrebné doklady:  

 • Kópia preukazu ŤZP (ak je držiteľom)

 Súhlas na trvalý alebo prechodný pobyt 

 Potrebné doklady: 

Podnájom bytu

  Potrebné doklady:  

 Spoločný nájom bytu 

  Potrebné doklady:  

Prechod nájmu bytu

  Potrebné doklady:  

 Výmena bytov 

    Potrebné doklady: