Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Bývanie

Občan

Referát sociálnych služieb a bytov sa riadi  Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov , kde sú uvedené všetky podmienky týkajúce sa bytov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves.

Byty určené pre rodiny s deťmi

Bytový dom Panoráma, Medza 6

Bytový dom Lesná č. 22, 23, 24, 25 a Bytový dom Potočná ul.

Bytový dom J. Fabiniho ul. č. 24

Kritériá pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov o nájom bytu:

a) žiadateľ je osobou staršou ako  18 rokovmá vlastnú rodinu (manželku, deti) alebo žiadateľom je osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka, ak táto osoba nepresiahla vek  30 rokov,

b) žiadateľ má  trvalý pobyt v Meste Spišská Nová Ves nepretržite  minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti,

c) žiadateľ  nemá voči Mestu Spišská Nová Ves záväzky po lehote splatnosti a Mesto nevedie voči žiadateľovi žiadne správne a iné konanie,

d) žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú byt užívať,  preukážu príjem, z ktorého budú schopní platiť nájomné. Tento sa posudzuje podľa osobitného predpisu.

Byty osobitného určenia

Dom opatrovateľskej služby Levočská ul. č. 16

Bytový dom Ul. J. Fabiniho č. 4 - 9

Kritériá pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov o nájom bytu v DOS Levočská ul.:
a) žiadateľ dovŕšil  dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku,
b) zdravotný stav žiadateľa si  vyžaduje opatrovateľskú službu, ktorá mu bude poskytovaná v DOS.

Kritériá pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov o nájom bytu
na J. Fabiniho ul. č. 4 - 9:
a) žiadateľ je  držiteľom preukazu ŤZP alebo žiadateľ  dovŕšil dôchodkový vek a je poberateľom starobného dôchodku.

Ďalšie kritériá (DOS Levočská ul. a J. Fabiniho ul. č. 4 – 9):
a) žiadateľ má  trvalý pobyt v Meste Spišská Nová Ves nepretržite minimálne 
​​​​​​​ 5 rokov pred podaním žiadosti,

b) žiadateľ n emá voči Mestu Spišská Nová Ves záväzky po lehote splatnosti a Mesto Spišská Nová Ves nevedie voči žiadateľovi žiadne správne alebo iné konanie,

c) žiadateľ preukáže príjem, z ktorého bude schopný platiť nájomné. Tento sa posudzuje podľa osobitného predpisu.

  Podanie žiadosti o nájom bytu

  Podanie žiadosti o nájom bytu (rodina s deťmi)

  Potrebné doklady:

  potvrdenie o evidencii žiadateľa v registri poistencov sociálnej poisťovne,
  Čestné vyhlásenie o zložení zábezpeky
  Vyplnená  Žiadosť o nájom (tlačivo)
  Potvrdenie od zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme za posledný štvrťrok
  Poberanie rodičovského príspevku, prídavku na dieťa
  Rozhodnutia o poberaní kompenzácií a pod.

  Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 rokov) do DOS

  Potrebné doklady:
  Vyplnená  Žiadosť o nájom (tlačivo)
  Rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu
  Kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku

  Podanie žiadosti o nájom bytu (občania nad 62 rokov)
  na U  l. Fabiniho č. 4 - 9

  Potrebné doklady:
  Vyplnená  Žiadosť o nájom (tlačivo)
  Kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku
  Kópia preukazu ŤZP (ak je držiteľom)

  Súhlas na trvalý alebo prechodný pobyt

  Potrebné doklady:
  Vyplnená  Žiadosť - Zmena trvalého pobytu - prechodného pobytu
  Čestné prehlásenie žiadateľa a nájomcu pri zmene trvalého pobytu (tlačivo)

  Podnájom bytu

  Potrebné doklady:
  Vyplnená Žiadosť o podnájom bytu (tlačivo)

  Spoločný nájom bytu

  Potrebné doklady:
  Vyplnená  Žiadosť o spoločný nájom bytu
  Dotazník k Žiadosti o spoločný nájom bytu (tlačivo)

  Prechod nájmu bytu

  Potrebné doklady:
  Vyplnená  Žiadosť o prechod nájmu bytu (tlačivo)
  Čestné prehlásenie žiadateľa o prechod nájmu bytu (tlačivo)
  Čestné prehlásenie doterajšieho nájomcu bytu, (tlačivo)
  ​​​​​​​
  Úmrtný list nájomcu bytu

  Výmena bytov

  Potrebné doklady:
  Vyplnená   Žiadosť o výmenu bytov (tlačivo) ​​​​

   Vážime si vaše súkromie

   Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.