Domov dôchodcov

Domov dôchodcov v Spišskej Novej Vsi

Adresa:
Brezová 32
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 
 + 421 53 44 61 266
Fax: + 421 53 41 77 201
E-mail:  domovdochodcov@ddsnv.sk
Web:   www.ddsnv.sk

Riaditeľ: Ing. Štefan Šiška, tel. 053/41 77 202

Zástupca riaditeľa: Ing. Tatiana Mesarčíková,  tel. 053/41 77 220

Vedúca úseku zdravotného úseku: Mgr. Zdenka Pacáková, tel. 053/41 77 217

Vedúca sociálneho úseku: PhDr. Magdaléna Pekarčíková, tel. 053/41 77 214

Vedúca stravovacej prevádzky: Ľubica Gondová, tel. 053/41 77 225

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, ktorá poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN mesta SNV č. 1/2012
v nasledujúcej štruktúre:
zariadenie pre seniorov  - pobyt na dobu neurčitú, kapacita 175 miest,
zariadenie opatrovateľskej služby  - pobyt na dobu určitú, kapacita 18 miest.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení sa poskytujú tieto služby:
pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
sociálne poradenstvo
ošetrovateľská starostlivosť
ubytovanie
stravovanie
upratovanie
pranie
žehlenie a údržba bielizne a šatstva
osobné vybavenie
utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
​​​​​​​zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Konanie vo veciach sociálnych služieb  a o odkázanosti na sociálnu službu sa začína
na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade, oddelenie sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo nám. č. 1 pre občanov s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vs
i.
Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a zdravotného posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie   Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Výška úhrady za poskytované sociálne služby je určená podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves VZN č. 1/2019 a jeho dodatkov  o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby.

Informácie o umiestnenie v Domove dôchodcov nájdete tu: https://www.spisskanovaves.eu/chcem-vybavit/socialna-pomoc/umiestnenie-v-domove-dochodcov