Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Občan, ktorý potrebuje sociálne služby poskytované v  zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí.

Súčasťou žiadosti je aj lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. 

  Lekárska posudková činnosť  

  • je posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudkový lekár.

 Sociálna posudková činnosť je posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. Pri sociálnej posudkovej činnosti sa posudzujú:

  • individuálne predpoklady fyzickej osoby,
  • rodinné prostredie fyzickej osoby,
  • prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti.

Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie  Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení priamo u poskytovateľa, podľa vlastného výberu.

V  zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba:

  • a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo

  • b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas

  • plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.