Platné VZN

VZN 1 2024 o určení názvu ulíc v meste Spišská Nová Ves

VZN 8 2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN 7 2023, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

VZN 6 2023 o vymedzení úsekov miestnych ciest na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel

VZN 5 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4 2023 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

VZN 2 2023 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás a exteriérového sedenia na území mesta Spišská Nová Ves 

VZN 1 2023 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 

VZN 6 2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

VZN 5 2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

VZN 4 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2022 

VZN 3 2022 o zrušení Materskej školy, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves a o zrušení Školskej jedálne, Hviezdoslavova 33, Spišská Nová Ves 

VZN 2 2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 

VZN 1 2022 o zriadení Elokovaného pracoviska, Lipová 13, Spišská Nová Ves ako súčasti Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves a o zrušení Elokovaného pracoviska, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves ako súčasti Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves    

VZN 4 2021 o určení školských obvodov pre základné školy v zriad'ovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves   
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2021 

VZN 3 2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach 

VZN 2 2021 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

VZN 1 2021 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 

VZN 7 2020 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 

VZN 6 2020 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach  
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 

VZN 5 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

VZN 4 2020 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 

VZN 3 2020 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 

VZN 2 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves 

VZN 6 2019, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2010, ktorým sa upravuje odťahovanie starých vozidiel z verejného priestranstva katastrálneho územia mesta Spišská Nová Ves 

VZN 5 2019 o vymedzení úsekov komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel 
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 

VZN 3 2019 o pravidlách času predaja v ochode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves 

VZN 2 2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020 

VZN 1 2019 o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby 
Dodatok č. 1 k VZN  1/2019 
Dodatok č. 2 VZN 1/2019 
Dodatok č. 3 VZN 1/2019 
Dodatok č. 4 k VZN 1/2019 
Dodatok č. 5 k VZN 1/2019

VZN 5 2018 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 

VZN 3 2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov 

VZN 2 2018 o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

VZN 1 2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská Nová Ves 

VZN 6 2017 o určení výšky úhrady nákladov na zabezpečenie sobášnych obradov v matričnom obvode mesta Spišská Nová Ves 
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2017

VZN 5 2017 o určení názvu verejného priestranstva v meste Spišská Nová Ves 

VZN 3 2017 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Spišská Nová Ves 

VZN 2 2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia 

VZN 1 2017 o určení názvov ulíc v meste Spišská Nová Ves 

VZN 4 2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves 
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2016 

VZN 3 2016, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008, ktorým sa vydáva Domový poriadok 

VZN 2 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves 
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2016 
Dodatok č. 2 VZN č. 2/2016 
Dodatok č. 3 VZN č. 2/2016 
Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2016
Dodatok č. 5 k
VZN č. 2/2016 

VZN 1 2016 o organizácii miestneho referenda na území mesta Spišská Nová Ves 

VZN 9 2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves 
Dodatok č. 1 k  VZN č. 9/2015 
Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2015 

VZN 8 2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území mesta Spišská Nová Ves 
Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 
Dodatok č. 2 k VZN č. 8/2015

VZN 7 2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Nová Ves 
Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015 

VZN 6 2015 o podmienkach prenajímania mestských bytov na území mesta Spišská Nová Ves 

VZN 5 2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Spišská Nová Ves 

VZN 3 2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006 o vykonávaní deratizácie na území mesta Spišská Nová Ves 

VZN 2 2015 o výkone taxislužby na území Mesta Spišská Nová Ves 

VZN 1 2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 1/2011 o vymedzení ohrozeného územia pri úniku chemických nebezpečných látok v meste Spišská Nová Ves 

VZN 1 2013, ktorým mesto Spišská Nová Ves zriaďuje Mestskú políciu Spišská Nová Ves 

VZN 6 2011 o určení názvu ulíc v lokalite Červený jarok v meste Spišská Nová Ves 
Grafické znázornenie

VZN 4 2011 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Mestskej polície Spišská Nová Ves  

VZN 3 2011 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 
Grafické znázornenie 

VZN 2 2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území mesta Spišská Nová Ves 

VZN 3 2010 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves 

VZN 2 2008 - trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves  
Dodatok č. 1 k  VZN č. 2/2008   
Dodatok č. 2 VZN č.  2/2008 

VZN 9 2007 o určení názvov ulíc  
Grafické zobrazenie pomenovania ulíc v Novoveskej Hute

VZN 2 2007 o určení názvu ulice v meste SNV 

VZN 6 2003 o čistote mesta 

VZN 8 2002 o určení názvov nových ulíc v meste Spišská Nová Ves 

VZN 5 2000 o územnom pláne mesta Spišská Nová Ves, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Nová ves  
Dodatok č. 6/2022 k VZN č. 5/2000