Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Otázky, námety a pripomienky

Vaše podnety

Stanislav Rusiňák

24.10.2022

Dobrý deň, nedávno nám v SNV zomrela príbuzná a boli sme veľmi nepríjemne prekvapení, keď nebolo možné splniť jej želanie byť pochovaná do zeme v hrobe so svojimi rodičmi a sestrou vzhľadom na príliš dlhú tzv. tleciu dobu v zmysle VZN 8/2015 (35-40 rokov). Príslušný zákon pritom stanovuje minimálnu tleciu dobu 10 rokov. Chcem sa preto opýtať, či mesto Spišská Nová Ves v blízkej budúcnosti zmení túto extrémne dlhú tleciu dobu vo svojom VZN, resp. prečo je teraz stanovená doba taká dlhá (väčšina miest v SR má totiž stanovenú tleciu dobu podstatne nižšiu). Ďakujem za odpoveď, s pozdravom Rusiňák

Dobrý deň pán Rusiňák, na základe Vášho podnetu zo dňa 24. 10. 2022 Vám oznamujeme, že mesto Spišská Nová Ves neuvažuje o zmene dĺžky tlecej doby vo VZN. Výkopové práce hrobových miest vykonávajú pohrebné služby a na základe ich praktických skúseností, keď aj po 50-tich rokoch nachádzajú neporušené truhly s ľudskými ostatkami, nie je možné dodržať hĺbku ďalšieho pochovania, ktorú nám stanovuje Zákon o pohrebníctve, v ktorom je uvedené „pred uplynutím tlecej doby, sa môžu do toho istého hrobu, uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.“ Ak sa z hrobu vyberajú ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby, jedná sa o exhumáciu.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk
Marta Ormandyová

3.10.2022

Dobrý deň, prosím o informáciu, ako bude riešená oprava strechy domova dôchodcov. Podľa in formácií obzvatwľov im tečie do izieb dažďová voda. Nakoľko sa zima blíži a nevieme či o nich bude postarané alebo budú presťahovaní inam. Ďakujem za info

Strecha po požiari 4. NP je dočasne prekrytá strešnou izoláciou, ktorá by mala vydržať do doby trvalého prekrytia strechy novou konštrukciou krovu a definitívnou strešnou krytinou. Dočasné prekrytie by malo slúžiť na zamedzenie zatekania dažďovej vody počas realizácie definitívneho riešenia strechy. Ak dôjde k ojedinelému priesaku vody do ubytovacej časti, rieši domov dôchodcov lokálne opravy svojimi pracovníkmi, ktorí opravujú len kritické miesta. Naša snaha je robiť také opatrenia, aby nebola ohrozená kvalita poskytovaných služieb. Mestské zastupiteľstvo 29. 9. 2022 schválilo finančné prostriedky vo výške 1 mil. € na rekonštrukciu strechy. Výber zhotoviteľa stavby je vo finálnej fáze, kde pri dodržaní zákonných lehôt je predpoklad, že stavebné práce začnú v priebehu mesiaca október 2022. Predpokladaná lehota výstavby je 50 - 90 kalendárnych dní.

Domov dôchodcov Spišská Nová Ves

Majo

28.9.2022

Dobry den ,uz je ukoncene verejne obstaravanie na stavbu Ekologicky a bezpecne ?..kedy sa asi zacne s pracami,dakujem

Dobrý deň, aktuálne sme ešte v procese vyhodnocovania verejného obstarávania. Ak nebudú ďalšie vysvetľovania, tak predpokladáme ukončenie procesu vyhodnocovania v 40-tom týždni. Samotný proces verejného obstarávania pre Vašu informáciu musel byť rozdelený na dve časti, a to stavebnú časť – námestie a mostný objekt. To predĺžilo proces vyhodnocovania obstarávania. Termín začiatku stavebných prác bude závisieť na dohode so zhotoviteľmi (zhotoviteľom) a poveternostných podmienkach. Stavebné práce budú vykonávané na frekventovanom mieste s veľkým záberom plochy, bude potrebné vypracovať harmonogram prác tak, aby v prípade začatia prác bola do začiatku zimy ukončená časť stavby. Nebude vhodné začínať stavbu, ak by sme museli zimovať s rozkopaným námestím. O výsledku obstarávania a začiatku stavebných prác budeme informovať prostredníctvom informačných kanálov mesta.

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Dominika

27.9.2022

Dobrý deň chcela by som sa opýtať kedy budú opravené dva chodníky, ktoré boli narušené pri obnove plynovodu na ulici Lipová, konkrétne sú to dva kratšie chodníky zo zámkovej dlažby,ktoré slúžia ako prechod ku materskej škole resp. základnej škole na Lipovej ulici. Kocky sú v pohodené vedľa v tráve, počas dažďa resp. po ňom je nemožné cez to blato prejsť, je potrebné použiť cestu,kde chodia pravidelne autá, je to dosť nebezpečne a šoféri sa pochopiteľne rozčuľujú. Prešli dva mesiace a chpdníky nemá kto vrátiť do pôvodného stavu. Vďaka za odpoveď.

Dobrý deň, firmy vykonávajúce rozkopávky majú spravidla na základe rozhodnutia určitý čas na spätné úpravy. Je to predovšetkým z dôvodu, aby pri rýchlom zásype a spätnom osadení dlažby, resp. zaasfaltovaní sa neprepadla daná časť chodníka. V prvom rade preveríme, či sa jedná o SPP, keďže v meste sa vykonávajú vo veľkom množstve aj pokládky optických sietí. Následne oslovíme zhotoviteľa o opätovné osadenie dlažby, keďže chodník využívajú predovšetkým rodičia s detičkami a je vysoké riziko kolízie s vozidlami. Ďakujeme za upozornenie, spravíme všetko preto, aby to bolo čím skôr uvedené do pôvodného stavu.

Mucha Milan, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
26 - 2. poschodie
tel.: 053 4152 332

email.: milan.mucha@mestosnv.sk
Juraj

22.9.2022

Dobrý deň, posledných pár týždňov bezmocne z okna svojho bytu sledujem novovybudovaný areál detského ihriska, ktoré máme vybudované len pár metrov ,5m/ slovom päť metrov/ od steny nášho bloku. Samotné ihrisko a jeho vybavenie je bez akejkoľvek irónie dobrá vec, ale v záujme udržania a zvyšovania životného štandardu tu žijúcich obyvateľov samotné umiestnenie a jeho prevádzka je veľmi nešťastná. Netuším, aké skúsenosti majú kompetentní, ale od nepamäti platilo, že takéto ihrisko bolo určené na spontánny prejav hrajúcich sa detí, ktoré svoju spokojnosť vyjadrujú hlavne radostným smiechom a hlavne krikom. Kto nezažil, neuverí ako vyzerá takýto spontánny prejav skupiny desiatok detí koncentrovaných na takom ihrisku. Od šťastného štebotania batoliat po trúbenie slonov a revu tigrov u tých násťročných, ktorí si začínajú uvedomovať svoje ego. To všetko pod oknami bytov, kde bývajú /zatiaľ/ zdraví ľudia. Trochu komický a nešťastný sa mi zdá dôvod umiestnenia, ktorý je uvedený v zápise zo zasadnutia MsV č. 4 . Tento priestor je otvorený, je tam bežný prievan, aký je vždy pri takýchto zastavaných priestoroch. Na takmer hektárovom pozemku, ktorý na opačnej strane susedí s Materskou školou, ktorú spomínate tiež v zápise zo zasadnutia a pri ktorej sa nachádza priestor, ktorý je rovnomerne vzdialený od bytových domov, blízko areálu škôlky,a je aj krytý stromovým porastom, ktorý by hluk a krik z takto umiestneného ihriska tlmil, a samozrejme by zabraňoval prievanu. Hlavný problém je umiestnený priamo pod oknami -veľkokapacitná hojdačka, ktorá je centrom záujmu detí. Ich "veselé" šantenie pôsobí ako psychoakustický teror. A k tomu nastal aj problém s hygienou, detičky si chodia uľaviť hneď za najbližší roh, priamo pod okná a balkóny najbližšieho činžiaku. Takže zvyšovanie životného štandardu. Tento problém sa týka niekoľko desiatok bytov a ich obyvateľov blokov 22, 24, 26, na Triede 1.mája. Na záver len konštatovanie: Počin postaviť ihrisko je chválihodný, jeho terajšie užívanie deťmi úspešne otestované, spokojní sú i rodičia, a boli by i susedia, keby celý ten areál bol o 50-80 metrov ďalej od obytnej lokality, bližšie k areálu MŠ Jilemnického, cloneného stromami. V súčasnej situácii spontánny krik a hluk, ktorý sa šíri z areálu neupraví ani kamerový systém, ani osvetlenie a ani návštevy policajnej hliadky. Deti sa potrebujú prejaviť naplno, to je prirodzený jav a tak je náprava a úprava tohto problému v rukách kompetentných.

Dobrý deň, vybudovanie detského ihriska v zadnej časti sídliska Mier vzišlo zo situácie, kedy muselo byť z dôvodu zastaranosti a nevhodnosti prvkov pristúpené k odstráneniu cca 20 ks prvkov z tejto lokality. Pri výbere lokality výstavby sme sa obrátili na MsV č. 4, kde bola na zasadnutí vytypovaná práve táto lokalita. Spomínaný priestor pod stromami nie je vhodný vzhľadom na to, že pri výkopových prácach by došlo k poškodeniu koreňového systému a následnému znehodnoteniu stromov. Čo sa týka spomínanej reťazovej hojdačky, pôvodne mala byť umiestnená na inom mieste, no po vytýčení podzemných sietí sme museli pristúpiť k jej posunu smerom k bytovke. Zo skúseností po otvorení ihriska vidíme, že tento krok nebol ideálnym riešením, a preto budeme hľadať riešenie, ako tento neželaný stav vyriešiť. K situácii s množstvom detí na tomto novom ihrisku zaiste prispieva aj fakt, že na sídlisku je aktuálne nedostatok detských prvkov vzhľadom k počtu detí, a tým pádom dochádza ku koncentrácii na tomto novom ihrisku. V priebehu októbra bude dokončené nepomerne väčšie ihrisko Rodinka na Bezručovej ulici, čo nepochybne zníži aj počet detí na ihrisku na Triede 1. mája. Čo sa týka dodržiavania hygieny a prevádzkového poriadku, príslušníci MsP SNV budú vykonávať v rámci hliadkových služieb dohľad nad VZN mesta Spišská Nová Ves č. 6/2003 o čistote mesta s poukazom na čl. 3 (kde spadá aj vykonávanie osobnej potreby na verejnosti). Situáciu na tomto ihrisku budeme, samozrejme, monitorovať a hľadať riešenia k spokojnosti všetkých obyvateľov.

Hamrák Peter, Ing.
Mestský úrad
Štefánikovo nám. 1
052 70 Spišská Nová Ves
214 - 1. poschodie
tel.: 053 4152 228

email.: peter.hamrak@mestosnv.sk

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.