Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

7.5.2024
Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Program:

Otvorenie

1. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

2. Návrh na schválenie programu rokovania

3. Záverečný účet mesta Spišská Nová Ves za rok 2023
Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta Spišská Nová Ves k 31. 12. 2023
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Spišská Nová Ves za rok 2023

4. Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2024

5. Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2023

6. Štatút o udeľovaní verejných ocenení Mesta Spišská Nová Ves

7. Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2023

8. Schválenie finančnej sumy na vydanie 1. zväzku Spišskonovoveských miniatúr

9. Schválenie zástupcov Mesta Spišská Nová Ves do štatutárneho a kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti EMKOBEL, a. s.

10. Návrh na založenie Nadácie mesta Spišská Nová Ves

11. Návrh na zmenu členov mestských výborov a komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi

12. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov do Rád škôl

13. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v správe základných škôl mesta Spišská Nová Ves

14. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku Správy školských zariadení

15. Správa o výsledkoch kontroly

16. Správa o výsledku ročnej inventarizácie majetku mesta Spišská Nová Ves za rok 2023

17. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta Spišská Nová Ves

18. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
18.1. Informácia o priebehu rokovaní Majetkovej komisie zriadenej pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi
18.2. Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - MIVA Market, spol. s r. o.
18.3. Zámena pozemkov formou dôvodu hodného osobitného zreteľa – Ing. Alojz Krempaský
18.4. Predaj pozemku formou obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov par. č. KN-C 7902/5, KN-C 7902/2, KN-C 7905/39, KN-C 7903, KN-C 7902/1, KN-C 7902/10, KN-C 7902/6, KN-C 7902/8, KN-C 7902/7, k. ú. Spišská Nová Ves
18. 5. Uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena – ŽSR
18.6. Iné - Cenník nájomného za užívanie majetku mesta
18.7. Iné - Cenník zníženého nájomného za užívanie majetku mesta

19. Interpelácie

Záver

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku