Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Komisie pri MsZ

Samospráva

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Zoznam komisií Zápisy zo zasadnutí

    Všeobecné ustanovenia

    Komisie zriadené pri mestskom zastupiteľstve
    v Spišskej Novej Vsi


    1. Sú oprávnené vykonávať len činnosti za účelom plnenia úloh, ktoré im boli uložené rozhodnutím Mestského zastupiteľstva (ust.§ 15 ods. 3 zák. SNR 369/1990).

    2. Mestské zastupiteľstvo môže zriaďovať dočasné komisie na splnenie konkrétnych úloh. Zloženie
    a úlohy dočasných komisií vymedzí mestské zastupiteľstvo.

    3. Nie sú výkonnými orgánmi mestského zastupiteľstva a nie sú nositeľmi rozhodovacej právomoci.

    4. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Predsedom komisie je poslanec MsZ. Podpredseda komisie zastupuje v plnom rozsahu predsedu počas doby, keď tento zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoju funkciu. Predsedov a podpredsedov komisií MsZ schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

    Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.

    1. V rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú: stanoviská k prerokovaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva;

    2. V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: vypracovávajú návrhy na riešenie dôležitých otázok v súlade s platnými dokumentmi
    a koncepciami mesta  predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia.

    3. V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: kontrolujú plnenie prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a spôsob ich realizácie; dozerajú na celkovú činnosť mestského úradu
    v rámci svojej pôsobnosti; kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta; dozerajú na hospodárenie
    s majetkom mesta a s majetkom štátu ponechaným mestu na dočasné hospodárenie, na investičnú
    ​​​​​​​a podnikateľskú činnosť mesta.

    Vážime si vaše súkromie

    Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.