Hlavného kontrolóra mesta volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo na dobu určitú na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k mestu skončí.

Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Jeho postavenie, predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenie výkonu funkcie, plat, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra, postavenie útvaru hlavného kontrolóra a ostatné súvisiace náležitosti upravuje § 18
a nasl. zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a súvisiaca legislatíva.

Pri výkone kontrolnej činnosti hlavný kontrolór postupuje v súlade s § 20 až § 27 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov
a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha: 

- mestský úrad,
- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu, napr. zákona o rozpočtových pravidlách v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v správnom konaní.

Hlavný kontrolór v rámci svojej pôsobnosti: 
- vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18 d zákona SNR č. 369/1990 Zb. v platnom znení,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním
v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
- predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo
zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje štatút obce,
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátor, ak vec neznesie odklad,
- plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi mesta.
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.

Útvar hlavného kontrolóra

Mesto zriadilo útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou mestského úradu.
Útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.
Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.