Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

8.7.2024
Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Program: 

Otvorenie

 1. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie 
 2. Návrh na schválenie programu rokovania 
 3. Plnenie uznesení MsZ
  Plnenie uznesení MsZ k 15. 6. 2024
 4. Správa z konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 
 5. Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2008, ktorým sa určuje trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves 
 6. Cenník zníženého nájomného za užívanie majetku mesta 
 7. Návrh na schválenie nájmu nehnuteľností tvoriacich priemyselný areál Sadová č. 13, Spišská Nová Ves formou osobitného zreteľa - Brantner Nova, s. r. o. 
 8. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov do Rád škôl 
 9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku v správe škôl mesta Spišská Nová Ves 
 10. Návrh na vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku v správe spol. EMKOBEL, a. s.
  Príloha: Súpis majetku
 11. Informácia o priebehu a financovaní vysprávok miestnych ciest v meste Spišská Nová Ves 
 12. Informačná správa o aktuálne predkladaných projektových zámeroch mesta Spišská Nová Ves 
 13. Správa o výsledku kontroly 
 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2024 
 15. Plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi na 2. polrok 2024 
 16. Interpelácie 

Záver

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku