Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.

Preskočiť na hlavný obsah
Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním

Oznámenie o zbere objemného odpadu

26.9.2023
Oznámenie o zbere objemného odpadu

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje občanom mesta Spišská Nová Ves termíny pre jesenný zber objemných odpadov v jednotlivých častiach mesta.

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom nie je možné uložiť do štandardnej nádoby – napr. sanita, matrace, nábytok... (nepatria sem nebezpečné odpady, elektroodpady, stavebné odpady, pneumatiky a biologicky rozložiteľné odpady).

Pre bytové domy formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov:

1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta)
2. 10.
2. Gaštanová ul. - býv. Overall
2. 10.
3. Lipová ul.
2. 10.
4. Kamenný obrázok
3. 10.
5. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája
3. 10.
6. Štúrovo nábrežie - parkovisko pri OD Prima
3. 10.
7. Štúrovo nábrežie 11 - 13
4. 10.
8. Hutnícka ul.
4. 10.
9. Strojnícka ul.
4. 10.
10. E. M. Šoltésovej
5. 10.
11. Hurbanova - pri kotolni
5. 10.
12. Za Hornádom - zadná strana obchodu
5. 10.
13. sídl. Východ - Fr. Kráľa
9. 10.
14. Križovatka ulíc Slovenská/Moravská - kotolňa
9. 10.
15. Rázusova ul.
9. 10.
16. Koceľova ul.
10. 10.
17. Filinského ul. – bytovka
10. 10.
18. garáže pri Židovskom cintoríne
10. 10.
19. Medza – pri Panoráme
11. 10.

                                                                                                  

Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch, aby nepotrebný objemný odpad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Upozorňujeme, že do kontajnerov je zakázané ukladať stavebné odpady, zeminu, konáre z orezov stromov a krov, elektroodpady, pneumatíky. nebezpečné odpady (akumulátory, „vyjazdený“ olej, farby, obaly z farieb, žiarivky, televízory, monitory...). Upozorňujeme, že za porušenie uvedeného zákazu môže byť pôvodcovi takéhoto odpadu uložená sankcia do výšky 1 500 €.

Termíny a podmienky zberu objemných  odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú uvedené v Kalendári zvozu separovaných zložiek komunálneho odpadu pre rok 2023. 

Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach sú občania v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore drobných stavebných odpadov - areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (Po - Pi v čase 7:00 - 14:30).

Nebezpečný odpad a elektroodpad môžu občania odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici (Po - Pi v čase 8:00 - 16:00 a So v čase 8:00 - 12:00). Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho preukazu a za podmienok určených vo všeobecne záväznom nariadení.

Pneumatiky môžu občania bezplatne  odovzdať v PNEUSERVISE alebo v predajni s pneumatikami.

 

MsÚ, oddelenie komunálneho servisu

Zdielať na Facebook Zdieľať na Facebooku