Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Opatrovateľská služba

Sociálna pomoc

Mesto Spišská Nová Ves  zabezpečuje opatrovateľskú službu  občanom odkázaným pre svoj nepriaznivý zdravotný stav na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch samoobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.

Občan, ktorý potrebuje opatrovateľskú službu a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  na  Mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí.

Súčasťou žiadosti je aj  lekársky nález  na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu .

Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Žiadateľ následne na základe právoplatného Rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú  žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby priamo u poskytovateľa podľa vlastného výberu.

V Spišskej Novej Vsi poskytujú opatrovateľskú službu traja poskytovatelia:

* Spišská katolícka charita
Slovenská č. 30
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Silvia Kostelníková

alebo

* ARELLA, s. r. o.
Hviezdoslavova č. 29
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0948 038 164
Mgr. Libuše Slivková - konateľ
e-mail: arellasrosluzby@gmail.com

alebo

* Slnečný domov, OZ
kanc.: Štefánikovo námestie č. 5
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0940 623 277
Marta Sýkorová - štatutár
e-mail: socialnesluzbysenior@gmail.com

Následne žiadateľ podá  žiadosť o zabezpečenie opatrovateľskej služby u poskytovateľa podľa vlastného výberu na  Mestskom úrade - oddelení sociálnych vecí.

Mesto Spišská Nová Ves  poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcovTáto služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa  v Dome opatrovateľskej služby DOS na ulici Levočská č. 16 v pracovných dňoch. Výška úhrady za poskytovanú službu závisí  od vykonaných opatrovateľských úkonov a počtu hodín opatrovateľskej služby v zmysle  VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú  žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo v Domove dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves, kde je potrebné:

a) úradne osvedčiť  Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, a  Čestné vyhlásenie o príbuzných na účely platenia úhrady za OS,

b) potvrdiť u svojho obvodného lekára bezinfekčnosť prostredia, v žiadosti je uvedené, aké ďalšie doklady je potrebné priložiť.