Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Úradné oznamy

Úradná tabuľa

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Harmonogram prípravy návrhu rozpočtu Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní a vyhodnotení ponúk STEZ - prenájom priestorov Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV 4090 Údolie Hlinice do národného zoznamu území európskeho významu Rozhodnutie Okresného úradu Spišská Nová Ves - časť Malé pole, Ferčekovce Zámery predaja alebo prenájmu časti majetku mesta Spišská Nová Ves - zverejnenie Východoslovenská distribučná, a. s., Košice - Oznámenie o vstupe na pozemok Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy určené všetkým chovateľom ošípaných okresu Spišská Nová Ves a Gelnica VSD, a s.: Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov Ochrana prírody a krajiny Stavebný úrad Majetok mesta - aktuálna ponuka

Povinné zverejňovanie dokumentov v zmysle § 34 zákona č. 305/2013 nájdete na centrálnej elektronickej úradnej tabuli >>>