Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zákony a MsP

Mestská polícia
Odstraňovanie vrakov

Odstraňovanie vozidiel na určené parkovisko pre naše mesto zabezpečuje spoločnosť Kovozber, s. r. o., Spišská Nová Ves. 


Povinnosti držiteľa vozidla

Podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je držiteľ vozidla povinný:

a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje, alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny;

b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachovával estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní a jeho vozidlo:

- poškodzuje a ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad mesta či chránenej časti prírody a krajiny,  mesto písomne vyzve držiteľa takéhoto vozidla, aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám.

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, mesto odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko.

Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.

Nesplnenie tejto povinnosti je priestupkom podľa § 115, ods. 1, písm. r, zákona o odpadoch, za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky  1 500 €.

Ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia držiteľ (vlastník) neprevezme vozidlo z určeného parkoviska, bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, a ak tak rozhodne, vlastníkom vozidla sa stáva štát dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Upozorňujeme občanov, že Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Spišskej Novej Vsi v rámci automatizovaného jednotného informačného systému cestnej dopravy (JISCD) si sám vygeneruje a spracováva, či vozidlo má alebo nemá vykonanú technickú alebo emisnú kontrolu.

Veríme, že dodržiavaním tohto postupu sa nám podarí odstrániť z verejného priestranstva hore uvedené vozidlá, a tým získať nové parkovacie miesta bez vynaložených investícií.

JUDr. Michal Komara, PhD.
11/2019

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.