Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Stavebný úrad

Občan

Zvoľte kategóriu, ktorú hľadáte

Vyjadrenie k výstavbe domu Povolenie odstránenia stavby Zmena užívania stavby Kolaudačné rozhodnutie Dodatočné povolenie stavby Povolenie propagačných zariadení Povolenie terénnych úprav Povolenie zmeny stavby pred dokončením Stavebné povolenie Ohlásenie drobnej stavby Územné rozhodnutie Stavebné úpravy bytu Sadzobník správnych poplatkov