Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Občiansky pohreb/úmrtný list

Občan

Vybavenie pohrebu

V prípade úmrtia príbuzného či inak blízkeho občana je potrebné kontaktovať pohrebnú službu, v našom meste pôsobia dve:

1.    Pohrebná služba Rastislav Findura (č. t.: 053/446 70 70, 0903 627 070)
2.    Pohrebná služba Soňa Badziková (č. t.: 053/441 35 01, 0905 739 219)

Všetky potrebné informácie poskytne pohrebná služba. V nej si dohodnete i termín pohrebu.

Pri vybavovaní občianskeho pohrebu vyplňte, prosím, nasledujúce tlačivo  (dve strany) :

Podklady k občianskemu pohrebu - 1. strana, formát PDF
Podklady k občianskemu pohrebu - 2. strana, formát PDF

– údaje k zosnulému, jeho rodine, príbuzným, doplňte životopis

a po telefonickom dohovore termínu stretnutia (tel. č. 0908 343 208), príďte za Mgr. Zuzanou Kleinovou do budovy Radnice mesta na 1. poschodie.

Vybavenie obradu občianskeho pohrebu je BEZPLATNÉ.

Úmrtie – vybavenie dokladov

A) Vystavenie úmrtného listu

Úmrtný list sa vydáva príbuzným pozostalého pri vybavovaní úmrtia. Údaje týkajúce sa zápisov do Knihy úmrtí vedenej príslušným Matričným úradom poskytuje Matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje úmrtie, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí.

  K vybaveniu potrebujete:

  Upozornenie:

 Vystavenie úmrtného listu pre štáty Európskej únie:

- ak je potrebné použitie slovenského úmrtného listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.  

Poznámka:                                                                                                                 

Poplatok:
Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bezplatne, za každý ďalší originál sa platí 5,00 €  v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).
​​​​​​​Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok 5,00 € a platí sa v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom/.

Zákonná úprava:
§ 15 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 
​​​​​​​ - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

B) Vydanie duplikátu úmrtného listu

Matričný úrad mesta Spišská Nová Ves vydá duplikáty úmrtných listov pre osoby, ktoré zomreli na území Slovenskej republiky. 

  K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas

  Upozornenie:
- od 1. 10. 2015 duplikát úmrtného listu občana, ktorý zomrel na území Slovenskej republiky vydá ktorýkoľvek matričný úrad na území Slovenskej republiky!
- Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone č. 154/1994 Z.z. § 18,
- o vydanie matričných dokladov pred 1.10.1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR , 054 45 Levoča, Námestie Majstra Pavla 7,
- legalizačnú doložku – APOSTILLE  pre použitie úmrtného listu v zahraničí môže na origináli úmrtného listu vyznačiť iba Okresný úrad, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves, tel. 053/417 63 82.

Vystavenie úmrtného listu pre štáty Európskej únie:                                                

- ak je potrebné použitie slovenského úmrtného listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť  „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk. 

Poznámka:     

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Poplatok:

5,00 € za jeden matričný doklad uhradíte v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b).                                                    
Za viacjazyčný štandardný formulár (VŠF) sa platí poplatok 5,00 € a platí sa v hotovosti, v pokladni MsÚ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 1. časť, č. položky 2, písm. b) /vyhotovenie písomného potvrdenia matričným úradom/.


Zákonná úprava:
§ 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov - 
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

C) Vystavenie úmrtného listu pre občana SR zomretého v cudzine Osobitnou matrikou v Bratislave

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.

Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené slovenským súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci Matričného úradu.

Občan SR môže požiadať o zápis do osobitnej matriky na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu alebo na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte.

Bližšie informácie o Osobitnej matrike nájdete na http://www.minv.sk/?osobitna-matrika

  K vybaveniu potrebujete:

  Upozornenie:

Vystavenie úmrtného listu pre štáty Európskej únie:                                                

- ak je potrebné použitie slovenského úmrtného listu aj v niektorom inom členskom štáte EÚ, je možné k nemu pripojiť  „viacjazyčný štandardný formulár“ (VŠF), ktorý je dvojjazyčný a vydáva sa pre konkrétny štát a konkrétny jazyk.

Poznámka: 

 Lehota vybavenia:                                                                                                      
Do 3 mesiacov od podania žiadosti.

Poplatky:

Zákonná úprava:
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov                NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012


Príloha 2 - ZÁPIS o úmrtí (formát RTF) >>>