Daň za psa pre fyzické a právnické osoby

Fyzické osoby - občan:

Mertinková Patrícia, Ing.
patricia.mertinkova@mestosnv.sk
053 4152 214
203 - 1. poschodie

Lačná Katarína
katarina.lacna@mestosnv.sk
053 4152 215
203 - 1. poschodie


Právnické osoby - podnikateľ:

Ďuríková Mária, Mgr.
maria.durikova@mestosnv.sk
053 4152 222
206 - 1. poschodie


Predmet dane

pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. 
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 30 dní od dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.


Tlačivá priznaní nájdete:

 • MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203 (občan) a kancelária č. dv. 206 (podnikateľ) alebo kancelária č. 114

 • tejto stránke v sekciách Chcem vybaviť / Občan / Tlačivá

 • na tejto stránke v sekciách Chcem vybaviť / Podnikateľ / Tlačivá

tu >>


Sadzby dane

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 52023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves sú tieto sadzby:

 • 25 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v rodinných domoch,

 • 50 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v bytových domoch,

 • 35 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v chatách, záhradkárskych osadách, chovateľských osadách,

 • 35 € za jedného psa a kalendárny rok chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií.Zníženie dane - Mesto zníži daň o 50 %:

 • a) fyzickým osobám starším ako 64 rokov,

 • b) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám.


Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa. Daňovník uplatňuje nárok na zníženie dane za psa v priznaní k dani za psa na toto zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane za psa, najneskôr v lehote do 31. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia. U novo prihlásených psov je potrebné uplatniť nárok na zníženie dane za psa pri prihlasovaní psa do evidencie.
Mesto zníži daň bez žiadosti fyzickým osobám starším ako 64 rokov.

Mesto oslobodí od dane za psa daňovníka, ktorý získal psa zo Stanice pre odchyt túlavých zvierat v Spišskej Novej Vsi. Podmienky oslobodenia a potrebných dokladov sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Spišská Nová Ves - § 7 ods. 5.


Vyrubovanie dane a termíny platenia dane

Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.

Daň je vyrubená rozhodnutím, v ktorom je určená výška dane a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 30. apríla.

Daň je možné zaplatiť:

 • bankovým prevodom na účet  IBAN: SK33 5600 0000 0034 0042 4025
  vedený v Prima banka, a. s., alebo

 • v hotovosti alebo  bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).

Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.