Dnes je 29.03.2020, meniny má Miroslav
Mesto Spišská Nová Ves

Dlhodobé zámery

Východiská

Vychádzajú z rozpracovania Deklarácie o oživení starých tradícií, obnovení a zachovaní kultúrno-technického dedičstva Spiša zo dňa 19.10.2007, podpísanej významnými osobnosťami regiónu Spiš a zo stanov Baníckeho spolku Spiš. Dlhodobé zámery zohľadňujú už jestvujúce koncepčné riešenia a projekty regionálneho i celoslovenského významu, ako Gotická cesta, Železná cesta, Banícky skanzen v Rudňanoch, Multifunkčného baníckeho centra v Spišskej Novej Vsi a podobne. Ciele činnosti Baníckeho spolku Spiš z dlhodobého hľadiska budú definované v osobitných koncepčných materiáloch.

Dlhodobé ciele

1.cieľ: Banícky spolku Spiš sa snaží o zachovávanie a propagovanie histórie baníctva, úpravy a spracovania nerastov, o ochranu s tým súvisiacich technických pamiatok v súlade so zásadami ochrany životného prostredia a krajiny a kultúrneho dedičstva regiónu, o zhromažďovanie, spracovanie a publikovanie informácií o histórii baníctva na Spiši. Cieľom združenia je aj zachovávanie baníckych tradícií a zvykov a podpora ich rozvíjania inými subjektami.

2.cieľ: Banícky spolok Spiš sa podieľa na koncipovaní, verejnom pripomienkovaní   a napĺňaní legislatívnych úprav, týkajúcich sa banskej činnosti pri úprave starých banských diel a objektov pre muzeálne účely.

Tento cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvom spolupráce pri koncipovaní, pripomienkovaní a napĺňaní legislatívnych úprav, týkajúcich sa banskej činnosti pri úprave starých banských diel a objektov pre muzeálne účely, a to:
- iniciovať urýchlené vydanie právneho predpisu, umožňujúcemu vykonávať úpravu starých banských diel a objektov pre múzejné a iné (napríklad kultúrno-spoločenské) účely ako banskú činnosť (podľa § 2, ods. 2, písm. h zákona č. 51/1988 Zb. „o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe“ v znení neskorších úprav) tak, aby znenie predpisu bolo primerané možnostiam a záujmom obcí a iných subjektov:
- zúčastniť sa verejnej diskusie pred jeho vydaním,
- presadiť sa ako partner pri verejnej diskusií novelizovaných, alebo nových  znení banského zákona a zákona o banskej činnosti, v častiach, dotýkajúcich sa činnosti spolku:
- presadiť do legislatívy podmienku odborného posúdenia historických baníckych objektov pred ich likvidáciou, resp. zabezpečením.

3.cieľ: Banícky spolok propaguje predmet svojej činnosti na verejnosti formou článkov v regionálnej tlači a v  odborných periodikách, vo vydávaných publikáciách, organizovaním výstav a verejných expozícií. Usiluje sa, aby propagácia baníckych tradícií sa stala súčasťou širšie koncipovaných regionálnych zámerov, rozvojových koncepcií a rozvoja turistického ruchu.

Takto koncipované ciele bude presadzovať nasledujúcim spôsobom:
- Spolok propaguje predmet svojej činnosti na verejnosti formou článkov v regionálnej tlači a v odborných periodikách, vo vydávaných publikáciách, na odborných seminároch a zborníkoch, pri organizovaní výstav a verejných expozícií,
- propaguje banícke tradície ako súčasť širšie koncipovaných regionálnych  
  zámerov, rozvojových koncepcií a rozvoja turistického ruchu,
- vypracovaním vlastných koncepčných materiálov typu „Spišské medené baníctvo“, alebo „Spišská geomontánna oblasť“,
- podporovaním, prípadne spoluprácou s inými subjektami pri realizácii už vypracovaných projektov Železná cesta, Gotická cesta, Banícky skanzen v Rudňanoch, Baníckeho námestia v Spišskej Novej Vsi a vytvorenia Multifunkčného baníckeho centra ako informačnej kancelárie, propagujúcej aj aktivity členov spolku a podobne,
- presadzovaním myšlienky zakomponovania propagácie baníckych tradícií do regionálnych zámerov a koncepcií v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica, prípadne Vyššieho územného celku Košický kraj.

4.cieľ: Banícky spolok Spiš nadväzuje kontakty a spolupracuje so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, Slovenskou banskou komorou a ďalšími podobne zameranými združeniami na Slovensku, alebo v zahraničí.

5.cieľ: Banícky spolok Spiš spolupracuje so spišskými mestami a obcami s baníckou tradíciou ako so svojimi kolektívnymi členmi, alebo na základe iných dohodnutých podmienok.

Splniť tento cieľ umožní:
- podporovať partikulárne projekty obcí, vypracované na zachovanie s baníctvom súvisiacich objektov, ich využitie v turistickom ruchu, alebo iným spôsobom,
- propagovať banícku tradíciu miest a obcí Spiša ako súčasť kultúrnej tradície regiónu,
- spolupracovať s nimi pri získavaní databázy a spracovaní podkladov pre jednotlivé projekty.

6.cieľ: Banícky spolok Spiš spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, regionálnymi muzeálnymi inštitúciami, Obvodným banským úradom Spišská Nová Ves, rezortnými orgánmi štátnej správy a banskými firmami v regióne pri presadzovaní ochrany  banských technických pamiatok, technickej, písomnej a mapovej dokumentácie a historických artefaktov.

Pôjde o zhromažďovanie a spracovanie databáz a dokumentácie, vytvorenie súpisu technických pamiatok súvisiacich s historickým baníctvom (banských diel, odvalov, bansko-morfologických prejavov, povrchových dobývok, starých banských ciest, zachovalých banských a s baníctvom, resp. hutníctvom súvisiacich objektov a zariadení), presadzovanie ochrany vybraných objektov ako národných technických pamiatok, presadzovanie rekonštrukcie a využívania vybraných objektov pre spoločenské využitie a využitie v cestovnom ruchu.

Koncepcia činnosti

Spolok pracuje na základe ročných plánov, ktoré odsúhlasujú členovia spolku na výročnom valnom zhromaždení a ktoré konkretizujú dlhodobé zámery.

Výbor základné tézy ročného plánu rozpracuje do konkrétnych úloh s uvedením vecnej náplne, spôsobu riešenia, termínov plnenia a uvedenia zodpovednosti. Pri náročnejších úlohách zostavuje výbor pracovné tímy, vedené konkrétnym zodpovedným členom spolku.

Výbor jednotlivé úlohy sleduje počas realizácie z hľadiska vecného a časového plnenia a v prípade potreby prijíma doplňujúce, alebo nápravné opatrenia. Ukončenie úlohy musí byť zhodnotené formou správy, alebo sumárnej informácie, ktorá je súčasťou celoročného hodnotenia činnosti na výročnom valnom zhromaždení. Ročné plnenie úloh odsúhlasujú členovia spolku na výročnom valnom zhromaždení.

V prípade spolupráce s inými subjektami výbor dojednáva náplň a spôsob spolupráce a koordinuje plnenie úlohy s vedením iného subjektu.

Formy práce

1. Riešenie problémov, úloh, vypracovanie materiálov, organizovanie akcií  v kompetencii výboru spolku.

2. Vytvorenie pracovných sekcií v rámci spolku, zameraných na konkrétne odborné oblasti. Vedúcim sekcie je poverený člen výboru.

3. Vytvorenie konkrétnych pracovných kolektívov, zostavených z členov spolku, prípadne z externých spolupracovníkov na riešenie konkrétnych úloh. Vedúcim kolektívu je poverený člen spolku, zodpovedajúci sa za svoju činnosť výboru spolku.

4. Participácia členov spolku na projektoch iných subjektov.

Záver

Dlhodobé ciele Baníckeho spolku Spiš sú načrtnuté rámcovo, koncepčne, pri ich napĺňaní bude potrebná spolupráca širšieho okruhu členov a prizvaných spolupracovníkov. Aj keď je spolok definovaný ako záujmové združenie, jeho ciele majú hlbšiu odbornú náplň so širším spoločenským a kultúrnym dosahom.