Dnes je 21.10.2019, meniny má Uršuľa
Mesto Spišská Nová Ves

Aktuality

September 2019

 

Oltár s baníckym námetom – história.

V roku 1694 bol postavený artikulárny evanjelický kostol v Spiškej Novej Vsi.  Pri oprave interieru v roku 1766 bol tento doplnený o drevený polychromovaný oltár (s baníckym motívom), kazateľnicou, chórom a orgánom.

1781 „Toleračný patent“ Jozefa II., na základe čoho bol postavený nový, murovaný, evanjelický kostol. Pôvodný oltár bol s kazateľnicou a chórom kúpila cirkevná evanjelická obec v Rakúsoch ((pri Kežmarku) do svojho nového evanjelického kostola v roku 1797.

Po obnove interieru v Rakúsoch bol oltár, kazateľnica a zábradlie chóru demontované a predané Karpatskému spolku do Karpatského  (dnes Podtatranské)  múzea v Poprade v roku 1924. Po oprave a úprave bol v roku 1927 do roku 1949 súčasťou exponátov tohto múzea. Potom bol rozobraný a uložený v depozite.

V rokoch 1964– 1984 bol zapožičaný do Baníckeho múzea v Rožňave, kde bola urobená replika tohto obrazu, ktorá je vystavená v uvedenom múzeu.

Po vrátený bol reštaurovaný v Bratislave (Levoči?)  a od roku 1988 je súčasťou expozície pobočky Podtatranského múzea v Spišskej Sobote.

Túto expozíciu s cieľom oboznámenia a fotografovania uvedeného oltára navštívil Ing. Klaučo a p. J. Klaučová, neskoršie M. Greisel a posledne Ing. Daniel a A. Jenčušová.

 

Deň baníkov v Telkibányi.

Na pozvanie obce Telkibánya (Maďarsko) a jej baníckeho spolku navštívili členovia baníckych spolkov Slovenska  uvedené mesto pri príležitostí osláv dňa baníkov. Za BSS sa stretnutia zúčastnil Ing. V. Klaučo, p. Anna Kačírová, p. Ján Bolf a Ing. Jozef Daniel.

Na programe bola bohoslužba reformovanej cirkvy, položenie vencov, na cintoríne, ako spomienku na tých, čo prišli pri baníckej práci o život. Nasledovalo otváranie miestnej studničky a kultúrny program.

Písal sa rok 1487 keď sa v Košiciach zišli zástupcovia 7 banských miest a to Gelnice, Rudabányi, Smolníka, Jasova, Telkibányi , Rožňavy a Spišskej Novej Vsi, aby ako spoločenstvo 7 Hornouhorských banských miest vypracovali štatút , tykajúci sa banského práva, súdnictva, ako i zásady spolupráce. Uvedené banícke mestá prijali Gelnické banské právo.

Po 532 rokoch od stretnutia v Košiciach vznikla myšlienka obnovy spolupráce medzi uvedenými mestami. Preto po kultúrnom programe sa zástupcovia slovenských a maďarských baníckych spolkov zišli, aby dohodli ďalšiu spoluprácu medzi uvedenými banskými centrami. Prvou akciou bude výstava historických maďarských fliaš s baníckou tematikou v Baníckom múzeu v Rožňave.

 

Banícky deň v Rudňanoch.

Na slávnostnom zasadaní pri príležitosti 20. výročia vzniku Baníckeho cechu Rudňany      21. septembra 2019 sa zúčastnil člen výboru BSS Ing. Pavol Kubičár. Zastupoval predsedu Ing. Vladimíra Klauča, ktorý zo zdravotných dôvodov sa nemohol zúčastniť.

Prednášku – Hodnotenie histórie baníctva Rudňany predniesol Ing. Michal Kapusta a zhodnotenie činnosti Baníckeho cechu Rudňany predseda Ing. Cyril Kacvinský.

V pozdravnom vystúpení Ing. Kubičár hodnotil veľmi dobré vzájomné vzťahy Baníckeho spolku Spiš Spišská Nová Ves a Baníckeho cechu Rudňany a odovzdal predsedovi Ing. Kacvinskému banícky krčah Baníckeho spolku Spiš.

 

Štôlńa „Svätá Helena“ Poprad – Kvetnica.

Dňa 20. septembra 2019 sa uskutočnilo v Poprade  -  Kvetnici slávnostné požehnanie štôlne svätá Helena, z roku 1308.. Štôlňa je najstaršou technickou pamiatkou tohto druhu v meste Poprad. Priestory tejto štôlne spolu so štôlňou Strieborná z roku  1562 bude Banícky spolok Horného Spiša poskytovať aj na duálne vzdelávanie pre žiakov základných, stredných škôl ako aj pre štúdijne účely absolventov vysokých škôl pôsobiacich vo VÚC Prešovského samosprávneho kraja. Súčasťou tohto dňa bolo aj odhalenie pamätnej tabule Baníckeho učilišťa štátnych pracovných záloh v roku 1950 až 1956 v Poprade. za účasti ešte žijúcich študentov tohto učilišťa s prezentáciou archívnych dokumentov z histórie učilišťa.

Za BSS sa akcie zúčastnil Ing. V. Klaučo, Viktor Daniel a Ing. j. Čuj.

Kvetnica.pdf

August 2019

Stretnutie s priateľmi z Pezinka.

Dňa 7. augusta 2019 navštívili centrum Barbora 4 členovia Malokarpatského baníckeho spolku z Pezinku, pod vedením jeho predsedu Štefana Graneca.

 Stretnutia sa za BSS zúčastnil jeho predseda Ing. Klaučo, Ing. Košťál, Ing. Daniel a Ing. Kubičár. Cieľom stretnutia bolo prejednanie otázok a činností jednotlivých spolkov a Združenia, spolupráce medzi spolkami ako i návšteva a prehliadka vysunutej baníckej expozície v Barbore.

 

Júl 2019

Rokovanie Rady združenia v Ľubietovej.

V dňoch 18. a 19. júla 2019 sa stretli zástupcovia baníckych spolkov, redakčnej rady časopisu Montanrevue a kontrolnej rady, v Ľubietovej, na rokovaní rady Združenia.

Za Banícky spolok Spiš sa jednania zúčastnil Ing. Klaučo, Ing. Daniel a p. Jenčušová.

Dňa 18. júla sa uskutočnila exkurzia po baníckych pamiatkach v okolí Ľubietovej a výstup na vrch Vysoká.

Dňa 19. júla sa uskutočnilo rokovanie rady Združenia na Obecnom úrade v Ľubietovej. Na zasadaní boli prerokované, okrem kontroly úloh z predošlých rokovaní,  hlavne otázky týkajúce sa dotácií na rok 2019 a 2020, prípravy materiálov „Slovenská banská cesta“, otázka stretnutí banských miest a obcí Slovenska 2020 – 2022, otázka „Baníckych dní 2019“, ako i ďalšie úlohy a problémy Združenia a spolkov.

Je potrebné sa poďakovať predsedníčke spolku OZ Libetha Dagmar Zajacovej a starostovi obce Ľubietová Pavlovi Zajacovi za vzornú prípravu zasadania Rady združenia.

Jún 2019

 

Rozlúčili sme sa JuDr. Dušanom Vilimom. 

 

Zasadnutie Košického baníckeho a hutníckeho cechu.

Na pozvanie vyššie uvedeného cechu zúčastnili sa členovia Baníckeho spolku Spiš  Ing. V. Klaučo, Ing. P. Regec a ing. J. Daniel 24.6.2019 ich pravidelného zasadnutia. Program zasadnutia okrem zhodnotenia činností za minulé obdobie a plánu činností na II. polrok, ako i prednášky Ing. Mikuláša Vargu : „ 50 rokov po vybudovaní tunela Stratená“ obsahoval i oslavu „70 rokov jubilanta doc. Ing. Juraja B. Ďuroveho, PhD.“

Členovia BSS mu k jubileu zablahoželali, poďakovali sa za spoluprácu a odovzdali mu pozdravný list a dar BSS.

 

V Gelnici oživili drviaci banský stroj POCHWERK

 

Po štôlni Jozef 3. júna 2019 slávnostne oživili unikátny banský stroj. Pochwerk, ktorý slúžil pred 300 rokmi na drvenie rudy pred ďalším spracovaním. Toto zariadenie ako vôbec prvý exponát vysunutého skanzenu Bane Jozef poháňa voda z neďalekého Turzovského jazera. V Europe sa jediné podobné zariadenie nachádza len v Nemecku.

„Pri návšteve Baníckeho múzea, banského chodníka, Bane Jozef a banského skanzenu získajú turisti viacero na seba nadväzujúcich informácií. Návšteva Hnileckej doliny sa tak stane najväčšou baníckou zážitkovou atrakciou v Košickom kraji a zároveň priblíži históriu Gelnice ako kráľovského banského mesta,“ povedal pri oživení Pochwerku primátor Gelnice Dušan Tomaško.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka zdôraznil pomoc samosprávneho kraja pri budovaní skanzénu.

Múzeum plánuje doplniť expozíciu aj o ďalšie objekty a zariadenia, ktoré sa v tomto regióne v minulosti používali pri banskej činnosti. Turisti sa tak môžu tešiť na neskoršie ukážky viacerých banských strojov, drviacich stolov, hutníckej pece, či klopačky. Plánuje sa postaviť aj historický banský domček a vláčik. Odhadovaná celková investícia je 200 000 eur. V Europe sa jediný podobný s

Za Banícky spolok Spiš sa oživenia Pochwerku zúčastnili : K. Danielová, A. Jenčušová, V. Daniel a Ing. J. Daniel.

POCHWERK.PDF

Máj 2019

 Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici a stretnutie banských seniorov.

 V dňoch 28. a 29. mája sa zúčastnil Ing. Jozef Daniel a p. Alžbeta Jenčušová štúdia v SBA s cieľom získania prvých podkladov pre pripravovanú publikáciu „Technické banícke a hutnícke pamiatky Spiša-časť V (Rudňany, Poráč, Markušovce)“.

 

30. mája 2019 sa Ing. J. Daniel zúčastnil 9. stretnutia absolventov BF VŠT Košice – veteránov  v kaplnke Sv. Ignáca v budove Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.  Veteráni boli prijatí primátorkou B. Štiavnice Mgr. Nadeždou Babiakovou.

 

 

 

Prednášky pre Strednú odbornú školu ekonomickú.

 Dňa 24 mája 2019 predniesol Ing. Jozef Daniel 2 prednášky „Baníctvo Spiša 1“, so zameraním na ekonomiku v baníctve.

2. stretnutie banských miest a obcí – ĽUBIETOVÁ 2019.

 Je to nielen príležitosť pripomenúť si slávnu históriu baníctva, ale aj jeho obrovský prínos pre všeobecný rozvoj ľudstva. Žijeme dobu, ktorá baníctvu nepraje, dobu kedy sa suroviny považujú za tak samozrejmú vec, že nik za nimi nevidí ťažkú prácu baníka v podzemí, mnoho krát v ohrození vlastného života, Ľudia, ktorí prídu z jediným cieľom, ukázať svetu, že mu stále máme čo ponúknuť, to čo sa dnes stráca – úcta k tradíciám, srdečnosť, nezištnosť a kamarátstvo.“                                                                       

Uvedené slova sú súčasťou pozvania Pavla Zajaca starostu Ľubietovej na významné stretnutie priateľov baníctva a hutníctva, ktoré sa uskutočnilo 17. – 19. mája v Ľubietovej.

Uvedeného stretnutia sa zúčastnili i členovia Baníckeho spolku Spiš. Dňa 17. mája sa stretnutia zúčastnili Ing. Košťál s manželkou, ktorí sa zúčastnili zasadania Slovenskej banskej spoločností, Ing. Klaučo, ing. Čech, J. Slamený, V. Daniel, a Mlynár, ktorí sa zúčastnili slávnostného otvorenia  a slávnostného šashtágu. V kostole sv. Márie Magdalény boli odovzdané i vyznamenania. Za Banícky spolok Spiš odznak sv. Barbory dostal Ing. Vladimír Čech a cenu Ministra hospodárstva Jozef Slamený.   Blahoželáme.

V sobotu dňa 18.5.2019 sa programu zúčastnila početná delegácia BSS, kde podstatnú časť delegácie tvorili členovia speváckeho zboru Šachtár. Je potrebné ich pochváliť, pretože vzorne reprezentovali BSS, či už na súťaži spevokolov, kde vo svojej kategórií získali prvé miesto, ako i počas slávnostného sprievodu obcou. Vysoko hodnotíme i spoluprácu  vedúceho Šachtáru p. Pačnára, speváckeho zboru Šachtár a speváckeho zboru Haliar zo Starých Hôr, ktorí úspešne pôsobili počas prietrže mračien, ktorá prerušila program stretnutia. Negatívom bola minimálna účasť z vedenia BSS a členov BSS.

LUBIETOVA.PDF

  

 

Spišská premiéra filmu „Cesty medi“.

Nový dokumentárny film „Cesty medi“ prináša neopakovateľné nahliadnutie do histórie baníctva a metalurgie medi od neskorého stredoveku až po raný novovek. Príbeh je hľadaním odpovedí na úlohu a miesto slovenských banských revírov v celosvetových súvislostiach v stredoveku.

Príbeh začína na pobreží Namíbie, kde objavili pri ťažbe diamantov unikátny nalez päťsto rokov starého vraku portugalskej lode Bom Jesus. Popri zlatých minciach a iných cennostiach tu našli aj obrovské množstvo medi.

Korenie bolo v tom čase vyhľadávaným tovarom, za ktoré sa platilo zlatom i meďou. Vznikli prvé banky na svete. Kedy a kde vznikla najstaršia nepretržite fungujúca mincovňa v Európe (Kremnica), odkiaľ prišiel najbohatší človek na svete a čo znamenal prvý syndikát medi v histórii sme sa dozvedeli v druhej časti filmu.

V tretej časti filmu sme sa dozvedeli ako sa ťažila meď, čo sa z nej vyrábalo, prečo sa stala produktom  prvého kapitalistického podniku na svete, kde vznikol, kto ho založil a v čom sa stal výnimočným. Film nám priblíži, čo spôsobila rozpínavosť Osmanskej ríše, ako i to  odkedy hovoríme o protoglobalizacii sveta a čo vôbec znamenala.

Ako fungoval obchod a ako sa šírili obchodné informácie, prečo sa stal Lisabon najdôležitejším prístavom v Európe, kto vymyslel prístroj astroláb a na čo sa používal, aké správy priniesol Vasco de Gama z prvej objavnej cesty do Indie, čo je chemický otlačok medi a odkiaľ skutočne pochádzalo 22 ton medi nájdenej vo vraku portugalskej lode z pobrežia Namíbie sa uvádza v štvrtej  časti filmu - zo Slovenska.

Film Cestami medi rozpráva príbeh medi, ktorý dokumentuje význam baníctva na území Slovenska, pôsobenie a úlohu Fuggerovskej rodiny v rozvoji baníctva a obchodu, podiel a miesto slovenských banských revírov v globalizácii sveta. Film natočili slovenskí filmári v spolupráci s významnými domácimi a zahraničnými historikmi.

Režisérom a autorom filmu je Stanislav Manca. Vo filme vystupuje i člen BSS Ing. Marián Jnčura CSc.  na lokalite Červený vrch (Smolník). Premietania sa zúčastnilo 360 divákov.

Film bol uvedený v spolupráci Mesta Spišská Nová Ves, Baníckeho spolku Spiš a Slovenského technického múzea Košice.

Po ukončení filmu pokračoval program diskusiou s autormi filmu v Banícko – energetickom centre Barbora, ktorej sa zúčastnilo 75 účastníkov.

Banícky spolok Spiš dostal od p. Stanislava Manca nasledujúce stanovisko – obzretie sa za premierou:

„Vážená pani Jančíková, Vážený pán Klaučo,

dnes som sa vrátil zo Spiša domov. Ešte včera som spolu s priateľmi podnikol pekný výlet na Téryho chatu aj keď trocha v zimných podmienkach.V hlavách mi však vírili veľmi pekné spomienky na premietanie filmu v Spišskej Novej Vsi a následne prijemné stretnutie s ľuďmi, ktorí majú radi históriu. Som aj skutočne veľmi rád, že na premietaní sa zúčastnili študenti a žiaci škôl, pretože si myslím, že práve im sú určené takéto podujatia. Nesmierne ma teší, že vydržali so záujmom pozerať až do konca filmu. Verím, že k témam z filmu sa budú vracať na hodinách vyučovania a DVD-čka, ktoré som im daroval, im v tom budú  pomáhať.

Vážený pán Klaučo,

Dovoľte, aby som Vám a Vášmu celému tímu poďakoval za myšlienku zorganizovať premietanie filmu v meste Spišská Nová Ves a za vynikajúcu organizáciu celého podujatia. Všetko ste mali premyslené a pripravene do posledného detailu. Nehovoriac o vynikajúcich koláčoch, ktoré ste zaobstarali a chutili skutočne výnimočne dobre. 

Vážená pani Jančíková,

Nesmierne si vážim, že mesto Spišská Nova Ves prijalo úlohu hostiteľa tohto podujatia a takto pomohlo pozdvihnúť jeho úroveň. Plná kinosála kina Mier a záujem médií TV TA3, rádia Regina RTVS a spišskej TV sú toho jasným dôkazom. 

Ešte raz veľké poďakovanie.

S úctou      

 

                                                                                                      Stano Manca“

 

Maketa portugalskej lode Bom Jesus             

Režisér filmu S.Manca

Diskusia o vzniku a realizácií filmu                 

Účastníci diskusie v centre Barbora

Záverečná recepcia s autormi filmu

 

 

20 rokov Podtatranského klubu zlatokopov.

     Podtatranský klub zlatokopov je otvorená, dobrovoľná, nezárobková organizácia, združujúca záujemcov o geológiu, mineralógiu, paleontológiu a ekológiu, so zameraním na zlato, techniku jeho vyhľadávania a históriu ťažby. Pri príležitostí  20 výročia založenia klubu, na základe pozvania, zúčastnili sa členovia Baníckeho spolku Spiš Ing. V. Klaučo, p. J. Klaučová, Ing. Valter Kirol, Mgr. Š. Kupčík, V. Daniel, p. K. Danielová a Ing. J. Daniel slávnostnej oslavy spojenej so súťažou v ryžovaní zlata o „Spišskú karbidku“ a „OTVÁRANIE CLAIMOV 2019“. Súťaž  sa uskutočnila 4. 5. 2019 na mieste Bufet Ihla Čingov . Z BSS sa súťaže zúčastnil  Mgr. Š. Kupčík za profesionálov a V. Daniel za amatérov.  Vyhodnotenie a oslavy jubilea sa uskutočnili vo večerných hodinách, kde členovia BSS Mgr. Š. Kupčík, Ing. Valter Kirol a Ing. V. Klaučo pripravili I. Zlatokopecký šashtág, ktorý mal veľmi dobrú odozvu.

    Dňa 5.5.2019 navštívilo 30 účastníkov slávností Banícko – energetické centrum Barbora, kde si Ing. J. Daniel pripravil špeciálnu prednášku o baníctve okolia Spišskej Novej Vsi a činností BSS. Následne účastníci  si prezreli Banícku expozíciu s výkladom Ing. V. Klauča, Ing. J. Čuja a Ing. J. Daniela. V popoludňajších hodinách navštívilo 16 účastníkov  Banícku expozíciu s fáraním v štôlni Ľudmila, kde prehliadku zaistil člen BSS Ing. M. Jančura CSc. a Ing. Ján Čeník.

 

 

Apríl 2019

Návšteva členov Baníckeho spolku Spiš  Maďarska.

Na základe pozvania Fakulty BERG TU v Košiciach zúčastnili sa členovia BSS Ing. V. Klaučo, Ing. Jozef Košťál, Ing. Jaroslav Böhmer a Ing. Jozef Daniel 29. 4. 2019 študijnej cesty do Miškolca a Tapolca. Táto študijná cesta sa uskutočnila na základe dobrých vzťahov Fakulty BERG s Miškoveckou univerzitou - Fakultou vied o Zemi , ako aj na základe medzinárodnej spolupráce v rámci  hydrogeologického projektu.

Účastníci navštívili Univerzitu v  Miškovci, kde boli prijatí dekanom Fakulty vied o Zemi - profesorom Péter Szucsom. Po prijatí navštívili historickú knižnicu so sprievodcom doc. László Lénártom, v ktorej sa nachádzajú i historické materiály z banskoštiavnickej akadémie. Doc. Lénárt prisľúbil, že sa  pozrie na materiály zo Spiša, prípadne nám ich zoskenuje.

 

V ďalšom si účastníci prezreli, s podrobným výkladom, najväčšiu úpravňu pitnej vody v Europe v Tapolci, ako i historickú úpravňu. Taktiež navštívili zariadenie na úpravu termálnej vody pre jaskynné kúpele.

 

 

Dňa 16. apríla 2019 sme privítali v Banícko – energetickom centre BARBORA vzácneho hosťa, samostatného pracovníka Archeologického ústavu SAV v Nitre, pracovisko SNV,  PhDr. Mariána Sojáka PhD., ktorý predniesol vyššie uvedenú prednášku.

Prednáška pozostávala z posledných archeologických výskumov Dolného Spiša, najmä z území v blízkostí SNV, ktoré poslucháčov najviac zaujímali. Jednalo sa hlavne o katastre:  

1. Spišská Nová Ves

2. Spišský Hrhov

3. Spišské Podhradie

4. Levoča

V Spišskej Novej Vsi  v častí pod Blaumontom, kde má byť nová. moderná bytová výstavba bolo zistené osídlenie s pohrebiskom z doby staršej doby bronzovej. Mrtví boli pochovávaní v skrčenej polohe a to na ľavom boku ženy, na pravom muži. Zatiaľ bolo zistených cca 30 hrobov s množstvom korálov, ktoré boli vedľajším produktom pri výrobe medi.

 

 

Z ďalších výskumov autor prednášky podrobnejšie popísal náleziská:

Spišské Podhradie – Stredné hony I., 2009

Spišské Podhradie

Levoča – Mariánska hora, 2018, starý eneolit (3500 pred Kr.!!!)

Levoča – Burg, 2018, hrot kopije z mladšej doby bronzovej (cca 1300 pred Kr.)

Levoča, poloha Vinica. Antický námet so zobrazeným Bakchusom a Ariadne na grafickom liste renesančnej medirytiny od Giovanniho Battistu Franca (1498-1561).

Je potrebné zdôrazniť, že prednáška PhDr. Mariána Sojáka PhD. bola na vysokej odbornej a prednášateľskej úrovni, že zaujala poslucháčov, o čom svedčí i bohatá a zaujímavá diskusia po prednáške.  

 

 

Prednášajúci  PhDr. Marián Soják PhD.     

Účastníci prednášky

Február 2019

 

Valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku.

       Dňa 27. 2. 2016 sa v Kežmarku uskutočnilo XXIV. valné zhromaždenie Spišského dejepisného spolku, ktorému predsedal doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Pred jeho začiatkom odzneli dve prednášky. S prvou z nich vystúpila PhDr. Nora Baráthová, ktorá prítomným priblížila tému s názvom Thökölyovci a Kežmarok. Mgr. Erika Cintulová sa venovala stému výročiu úmrtia röntgenológa Dr. Vojtecha Alexandra. Na úvod rokovania valného zhromaždenia odzneli správy rekapitulujúce činnosť spolku za rok 2015. V ďalšej časti stretnutia odzneli návrhy na činnosť v roku 2016. Najväčšiu podporu členov SDS získalo zorganizovanie konferencií, ktorých náplňou bude zhodnotenie 40 rokov práce pobočky Archeologického ústavu SAV na Spiši a 760. výročie prvej písomnej zmienky o Poprade. Obsahom jesennej exkurzie sa stanú významné archeologické lokality na Spiši.

       Banícky spolok Spiš je kolektívnym členom  Spišského dejepisného spolku, ako i opačne. Na valnom zhromaždení, z poverenia vedenia BSS, s diskusným príspevkom o činností BSS a s pozvaním na akcie, ktoré BSS uskutoční v najbližšom období vystúpil Ing. Pavol Kubičár.

 

Valné  zhromaždenie  Baníckeho spolku Spiš  2019 .

 

Dňa 19. februára 2019 sa zišli členovia Baníckeho spolku Spiš a hostia na  valnom zhromaždení spolku, aby vyhodnotili rok 2018 a stanovili si plán a úlohy pre rok 2019.

Na začiatku  Valného  zhromaždenia  zaznela  hymnická pieseň „Zdar Boh hore“ v podaní Baníckeho  spevokolu pod vedením p. Pačnára. Po privítaní hostí a účastníkov VZ 2019, ako i schválení zapisovateľa a overovateľov zápisnice bola schválená spoločná mandátová a návrhová komisia pod vedením p. Jozefa Slameného. Po minúte ticha za členov spolku, ktorí v roku 2018 odišli do baníckeho neba a to prof. Ing. Michala Muchu a Milana Vanáckeho  nasledovala správa o činností spolku v roku 2018, ktorú predniesol predseda BSS Ing. Vladimír Klaučo. V roku 2018 spolok zorganizoval celý rad akcií a riešil úlohy v súlade s Kalendáriom na rok 2018. Vo svojom zhodnotení predseda BSS podrobne rozobral činnosť spolku v uplynulom roku. Správu o hospodárení za rok 2018 predniesla hospodárka spolku Mária Čornejová, správu revíznej komisie jej predseda Ing. Pavol Regec. Návrh plánu činnosti (kalendárium) na rok 2019  Ing. Marián Jančura CSc a rozpočet na rok 2019 p. Mária Čornejová.  Kalendárium obsahuje najdôležitejšie plánované činností spolku a to v častí „Pracovné aktivity“  – 22 bodov a „Spoločenské aktivity“ 8 bodov. V diskusií vystúpili mnohí členovia spolku, ako i hostia. Ďakovné listy si prevzali jubilanti spolku, ako i niektorí ďalší účastníci za ústretovosť a podporu spolku.

Po návrhu Uznesenia a jeho doplnení, bolo toto odsúhlasené, a tým i Kalendárium a rozpočet na rok 2019.

 

Záver Valného zhromaždenia, po záverečnom slove predsedu BSS a baníckej hymne, po občertvení bol v znamení baníckych a ľudových piesní v podaní baníckeho spevokolu..

ZDAR  BOH !

                                                                                                             

Január 2019

Prednášky pre stredné školy.

Každoročne v januári prichádzajú žiaci 7 a 8 ročníka na exkurziu a prednášky do Barbory. Bolo to tak i tohto roku, keď 60 žiakov si 30. januára prezreli expozíciu Baníctvo Spiša, výstavu Miloša Greisela, ako i vypočuli prednášku Ing. J. Daniela: „Baníctvo 5 nerastov v Novoveskej Hute“. Žiakov v expozícií sprevádzal a podal úspešný výklad Ing. J. Košťál.

Cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko. 

30. januára 2019 zvolal Ing. Norbert Werner, člen výkonného výboru Združenia 30baníckych spolkov a cechov v spolupráci s BSS SNV mimoriadnu poradu spišských baníckych spolkov a cechov k možností získania fondov z   Cezhraničnej spolupráce medzi  Slovenskom a Maďarskom. Cieľom programu je napomáhať spoločnému rozvoju slovensko-maďarských prihraničných regiónov s finančnou podporou Európskej únie. Na slovenskej strane sa jedná o Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj a Košický kraj. Na maďarskej strane sú to regióny Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Na stretnutí sa okrem zástupcov Baníckeho spolku Spiš zúčastnili i zástupcovia Baníckeho cechu  Rudňany, Baníckeho cechu Slovinky a OZ Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce.

Účastníci stretnutia  sa dohodli na príprave a prejednaní v spolkoch a cechu možností projektov, na ktoré by bolo možné požiadať o fondy z Cezhraničnej spolupráce medzi  Slovenskom a Maďarskom.

 

Cieľom programu je napomáhať spoločnému rozvoju slovensko-maďarských prihraničných regiónov s finančnou podporou Európskej únie. Nástupcom programu v období 2014-2020 je Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Pre získanie aktuálnych informácií prosíme navštívte webovú stránku www.skhu.eu.

Na maďarskej strane sú to regióny Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Prioritná os 1 Príroda a kultúra.

Cieľom prioritnej osi je zvýšenie atraktívnosti prihraničnej oblasti prostredníctvom zachovania a ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt.

V rámci programu Slovenská republika – Maďarsko bude implementovaný aj Fond malých projektov, v rámci ktorého budú podporované projekty s menším rozpočtom. Tento fond bude možné využiť pre prioritné osi Príroda a kultúra a Posilnenie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

 

Novoročné stretnutie baníkov s jeho excelenciou prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom.

Stretnutie prezidenta s baníkmi Slovenska sa uskutočnilo v prezidentskom paláci v Bratislave 17. januára 2019. Za BSS sa stretnutie zúčastnil Ing. J. Čuj, Ing. J. Daniel, Ing. J. Jaško a Ing. V. Klaučo ml..

Prezident SR vo svojom príhovore k zástupcom baníkov Slovenska:

V prvom rade mi dovoľte privítať Vás a zaželať Vám všetkým v novom roku to, čo považujem za najdôležitejšie: zdravie, šťastie a lásku; a spokojnosť a radosť zo života. Prosím, odovzdajte toto moje posolstvo aj Vašim blízkym, rodinám, príbuzným, priateľom a kolegom vo všetkých Vašich spolkoch a združeniach po celom Slovensku a Česku. Chcem sa vám poďakovať za prácu v ťažkých podmienkach, ale hlavne za úsilie chrániť, udržiavať a rozvíjať tradície, s ktorými je spätá minulosť našej krajiny. Sú to tradície, ktoré môžu obdivovať návštevníci našich banských miest.“

V ďalšej častí prejavu predniesol nasledujúce posolstvo :

Preto s rešpektom a hlbokou úctou k Vášmu povolaniu vravím, že je našou povinnosťou hľadať poctivé odpovede na výzvy, ktorým baníctvo čelí v súčasnosti. Sú to výzvy ekonomické, ktoré súvisia s efektívnosťou ťažby a jej podpory. Ekologické, ktoré súvisia s vplyvom na okolie baní a životné prostredie. A v neposlednom rade vplyv na zdravie samotných baníkov.“

 

Za baníkov Slovenska, Banícke spolky a cechy Slovenska, predniesol príspevok Ing. E. Sombathy, v ktorom uviedol súčasný stav baníctva Slovenska, ako i činnosť a snahu ZBSC na riešenie tejto situácie.

 

 

Cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko.

30. januára 2019 zvolal Ing. Norbert Werner, člen výkonného výboru Združenia 30baníckych spolkov a cechov v spolupráci s BSS SNV mimoriadnu poradu spišských baníckych spolkov a cechov k možností získania fondov z   Cezhraničnej spolupráce medzi  Slovenskom a Maďarskom. Cieľom programu je napomáhať spoločnému rozvoju slovensko-maďarských prihraničných regiónov s finančnou podporou Európskej únie. Na slovenskej strane sa jedná o Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Banskobystrický kraj a Košický kraj. Na maďarskej strane sú to regióny Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Na stretnutí sa okrem zástupcov Baníckeho spolku Spiš zúčastnili i zástupcovia Baníckeho cechu  Rudňany, Baníckeho cechu Slovinky a OZ Bansko-robotnícky spolok Helcmanovce.

Účastníci stretnutia  sa dohodli na príprave a prejednaní v spolkoch a cechu možností projektov, na ktoré by bolo možné požiadať o fondy z Cezhraničnej spolupráce medzi  Slovenskom a Maďarskom.

 Cieľom programu je napomáhať spoločnému rozvoju slovensko-maďarských prihraničných regiónov s finančnou podporou Európskej únie. Nástupcom programu v období 2014-2020 je Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. Pre získanie aktuálnych informácií prosíme navštívte webovú stránku www.skhu.eu.

·         na maďarskej strane sú to regióny Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Prioritná os 1 Príroda a kultúra
Cieľom prioritnej osi je zvýšenie atraktívnosti prihraničnej oblasti prostredníctvom zachovania a ochrany životného prostredia a kultúrnych hodnôt.

V rámci programu Slovenská republika – Maďarsko bude implementovaný aj Fond malých projektov, v rámci ktorého budú podporované projekty s menším rozpočtom. Tento fond bude možné využiť pre prioritné osi Príroda a kultúra a Posilnenie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

 

 

Prednášky pre stredné školy.

Každoročne v januári prichádzajú žiaci 7 a 8 ročníka na exkurziu a prednášky do Barbory. Bolo to tak i tohto roku, keď 60 žiakov si 30. januára prezreli expozíciu Baníctvo Spiša, výstavu Miloša Greisela, ako i prednášku Ing. J. Daniela: „Baníctvo 5 nerastov v Novoveskej Hute“. Žiakov v expozícií sprevádzal a podal úspešný výklad Ing. J. Košťál.

 

 

Prvá prednáška v roku 2019 v Banícko - energetickom centre BARBORA.

PREDNÁŠAJÚCI  :  Dipl. Ing. PETER BAJTOŠ, PhD.

               NÁZOV PREDNÁŠKY  : Pôvod anomálneho chemického zloženia vody bane        Mária v Rožňave

 Dňa 15. januára 2019  sa uskutočnila v Multicentre Barbora prednáška Dipl. Ing. Petra Bajtoša PhD. Ing. Bajtoš má vysokoškolské vzdelanie v odbore ložisková geológia.  Postgraduále štúdium v odbore hydrogeológia ukončil v roku 1991 v Ostrave. Od roku 1986 pracuje na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi, s odborným zameraním na regionálny hydrogeologický výskum a na hodnotení vplyvov ťažby na životné prostredie. Je členom výboru Slovenskej asociácie hydrogeológov a členom International  Mine Water Association  (za SR a ČR).

Autor vo svojej prednáške sa zaoberal jedným z najstarších ťažených ložísk SGR ložiskom Mária bane, kde začiatky ťažby tejto banskej lokality je možné dať už do XIII. storočia. Ložisko komplexných rúd Mária - Strieborná žila je jedno z najbohatších v strednej Európe, čo sa týka obsahu jednotlivých prvkov v rude. Ložisko tvorí hlavná žila Mária s dĺžkou vyše 1 km a max. mocnosťou 20 m, ktorá sa vyznačuje významným podielom Cu-rúd. V roku 1981 na XIII. obzore bane Mária bola zistená „Strieborná žila“ s vysokým podielom Ag tetraedritu. Po r. 1993 bolo rozhodnuté o mokrej konzervácii bane, s cieľom zachovať ho v „pohotovostnom“ stave pre obdobie, kedy bude vyriešená technológia spracovania tejto suroviny a určená ekonomická a ekologická vhodnosť projektu.

Autor prednášky ďalej poukázal na kvalitu a množstva vytekajúcej banskej vody pred a po zatopení. Poukázal i na Ph ukazovatele, ako i na obsahy jednotlivých prvkov vo vode. Napr. Ph pred zatopením bolo 6,5-8. Po zatopení to bolo 2,72-3,12. Po čiastočnom odčerpávaní vôd to bolo 6,5-7,9. Vek vody je 20 000 rokov.

Z bohatej diskusie, sa žiada uviesť názor Prof. Ing. Juraja B.
Ďurove PhD. :

-         bolo by vhodné takúto prednášku predniesť i v Rožňavskom regióne,

-         prednášku po spracovaní publikovať v Montanrevue.

December 2018

 

JUBILANTI 2018

 

 

 

Preukaz

Priezvisko, meno a titul

VEK

 

 

 

 

 

 

1

176

Bottcher Rudolf

75

 

2

192

Maniak Jozef

75

 

3

210

Forgáčová Terézia

65

 

4

214

Magyarová Magdaléna

65

 

5

189

Dvorčáková Mária

75

 

6

184

Nemčíková Magdaléna, PaedDr.

65

 

7

150

Rajčula Juraj

65

 

8

116

Javorová Vlasta

60

 

9

188

Dvorčák Jozef

80

 

10

13

Koňák Ján RSDr.

80

 

11

6

Fabián Vladimír

70

 

12

115

Jenčušová Alžbeta

65

 

13

23

Malecová Eva Ing.

60

 

14

169

Urban Pavol

70

 

15

190

Kočišová Margita

70

 

16

48

Jarab Ján, Ing.

65

 

17

181

Pačnár Ambróz

70

 

18

213

Lendacká Mária

65

 

19

180

Janoško Ladislav

80

 

20

194

Neuvirthová Magdaléna

65

 

21

185

Lehotská Erika

65

 

22

152

Vasiľ Imrich, Ing.

75

 

23

177

Danielová Karolína

65

 

24

173

Rosová Dana

70

 

25

171

Rumanová Katarína

60

 

26

58

Osif Ján, Ing.

65

 

27

65

Kučma František, Ing.

75

 

 

 

Barborské slávností 2018 na Spiši.

Pamiatku sv. Barbory, ktorá je uctievaná  ako ochrankyňa a patrónka baníkov, si uctievame 4. decembra. A práve tento deň si vybral Banícky spolok Spiš, ktorý sa hlási k pamiatke sv. Barbory, ako i k prvému baníckemu spolku na Spiši, Spolku sv. Barbory, na usporiadanie „Barborských slávností 2018“.

Po úvodnom slove a baníckej básni v prednese riaditeľa Spišskej knižnice PhDr. Jozefa Lapšanského, PhD., a slávnostnom nástupe a privítaní hostí, začala slávnostná časť Barborských slávností, a to hymnickou baníckou piesňou „Zdar Boh hore“. Nasledoval slávnostný Šachtág BSS 2018. Šachtág sa niesol v duchu „Pivného zákona“, ale s malou zmenou. Namiesto „svätenia piva“, vystúpil 17 členný žakarovský súbor „Kliperčan“, s historickým pásmom so spevmi a tancom, zo života žakarovských baníkov.

Do baníckeho stavu Baníckeho spolku Spiš boli slávnostným skokom cez kožu, po splnení podmienok podľa Pivného zákona prijatí :

-          Ing. Jozef Mižák - vedúci oddelenia Geofondu ŠGÚDŠ

-          Ing. Rastislav Trnka - predseda Košického samosprávneho kraja         

-          Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. - dekanka Hutníckej fakulty TU  Košice                      

-          Ing. Norbert Werner – podpredseda ZBSC.

Ich kmotrami boli: Ing. S. Gonda, Ing. J. Malchárek CSc., Ing. E. Labanič a Ing. A. Baffi.

V ďalšej častí programu odovzdal predseda spolku Ing. V. Klaučo ďakovný list s poďakovaním za dlhoročnú spoluprácu  odstupujúcemu primátorovi PhDr. Jánovi Volnému, PhD., ako i ďakovné listy jubilantom BSS jubilujúcim v II. polrok 2018. Pivný súboj vyhral Ing. V. Kultan. Program sprevádzal Banícky spevokol pri BSS, ktorý slávnostný program ukončil baníckou hymnou.

                                                                                                   Banícky spolok Spiš

 

Zameriavanie a fotodokumentácii starých banských diel v roku 2018.

V roku 2018 pokračoval Viktor Daniel a Miloš Greisel v zameriavaní a fotodokumentácii starých banských diel. Celkove tejto činnosti venovali 11 dní, počas ktorých navštívili 19 štôlní v lokalitách : Bindt, Stará Voda, Závadka, Henclová, Poráč, Kremnica, Kobeliarovo a Hnilčík.

 

November 2018

Rada združenia Baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Rokovanie Rady združenia sa uskutočnilo 15. novembra 2018 v budove Obecného úradu v Slovinkách. Rokovanie malo i sprievodné akcie a to 14.11. exkurzia po banských pamiatkach Gelnice, Helcmanoviec a Žakaroviec. Ráno 15.11. to bola návšteva Kovohuty Krompachy. Tejto návštevy sa za BSS zúčastnil Viktor Daniel. Zasadania v Krompachoch sa zúčastnil za BSS Ing. V. Klaučo, Ing. J. Daniel a V. Daniel, ako i členovia Kontrolnej rady BSS Ing. P. Regec a A. Jenčušová, ktorí sú v súčasnom období i členmi Kontrolnej rady združenia.

Po príhovore starostky Sloviniek a jej prezentácie činností Baníckeho cechu Slovinky bolo na programe „Kalendárium“ združenia na rok 2019. Je potrebné ho doplniť i o akcie BSS. Dôležitým bodom programu boli návrhy do výzvy  MHSR 2018. Je potrebné dať návrhy i z nášho spolku, s popisom a zdôvodnením akcií, na ktoré budeme žiadať finančné prostriedky,

Ing. P. Zajac  predniesol plán programu 12. stretnutia banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa uskutoční 17. – 19. mája 2019 v Ľubietovej. Je potrebné, aby si BSS zaistil v krátkej dobe ubytovanie v Ľubietovej, resp. v jej okolí.

Po diskusií a prijatí uznesenia bola rada združenia ukončená baníckou hymnou.

  

PREDNÁŠKA

Svetové trendy v oblasti nerastných surovín

Prednášajúci: Doc. Dr. Ing. Juraj ĎUROVE

6. november 2018 o 10.00 hod.

V dňoch 21 -22. júna sa v hlavnom meste Kazachstanu  Astane uskutočnil “Svetový banícky kongres WMC 2018“, za účastí 2 586 odborníkov v baníctve. Doc. Dr. Ing. Juraj ĎUROVE, priamy účastník kongresu, v prednáške v Banícko-energetickom centre Barbora, oboznámil účastníkov prednášky  s  výsledkami kongresu a so svetovými trendami v oblastí nerastných surovín a ekológie. Prednesené referáty poukázali na význam nerastných surovín pre rozvoj ľudskej spoločností. Do organizačného výboru svetových baníckych kongresov, za riadneho člena výboru, bol jednomyselne schválený Prof. Ing. Michal Cehlár , PhD, dekan fakulty BERG v Košiciach. S prednáškou, „Súčasná ťažba nerastných surovín na Slovensku“, sa prezentoval na kongrese Doc. Dr. Ing. Juraj ĎUROVE.  

Pomocou čísiel a grafov poukázal prednášajúci na svetový trend, keď rastie vo svete potreba nerastných surovín, keď vo všetkých svetadieloch rastie ich ťažba, okrem Europy, kde dochádza k ich postupnému  útlmu. Účastníci prednášky mali možnosť pozrieť si dokumenty, ktoré boli vydané pre účastníkov kongresu. Slovensko by malo na trend narastajúcej svetovej ťažby zareagovať s prípravou zamerov na rozvoj ekologickej a efektívnej ťažby.

V závere prednášky, ako i v diskusií, sa hovorilo o stave prieskumu a ťažby nerastných surovín na Slovensku. Veľmi kritické slová padli na dvojtvárnosť vedúcich vládnych síl Slovenska, keď na strane jednej hovoria o potrebe ťažby nerastných surovín z domácich zdrojov, na strane druhej sú prijímané zákony, ktoré negujú nielen ťažbu, ale i geologický prieskum.

                                                                                                 Ing. Jozef Daniel

 

Banícky spevokol pri Baníckom spolku Spiš.

Každý štvrtok o 17:00 sa v priestoroch Banícko – energetického centra Barbora schádzajú členovia baníckeho  spevokolu, aby pokračovali v nácviku nových baníckych, resp. ľudových piesní, ale taktiež, aby si zopakovali a vylepšili piesne, ktoré už majú zvládnuté, a s ktorými už vystupovali pri rôznych príležitostiach.

Človek žasne, s akým odhodlaním a rešpektom členovia zboru opakujú častí jednotlivých piesni, pod vedením dirigenta p. Alojza Pačnára, aby ešte vylepšili a zdokonalili ich prednes.

Je potrebné veriť, že tento spevokol bude i naďalej usilovne pracovať, že získame do spevokolu i ďalších členov, hlavne mužské hlasy, a že spevokol  bude i naďalej dôstojne reprezentovať baníctvo a mesto Spišskú Novú Ves.

Veľká vďaka, za celý banícky kolektív.

November 2018                                                            Ing. Jozef Daniel

 

 

 

 

Október 2018

Zápis č. 10/2018

zo zasadania členov výboru Baníckeho spolku Spiš, zo dňa 9.10.2018 v MEBC,

Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Prítomní:

Ing.V.Klaučo,  M.Čornejová , Ing.J.Čuj,  Ing.J.Daniel, Ing.M.Jančura,CSc.,  A.Jenčušová , Ing.J.Košťál, F.Stuhlák,  Ing.I.Tomko,  Ing.P.Regec,  A.Kačírová, Ing.J.Badár

 Ospravedlnení:  Ing.J.Čarnogurský, V.Daniel, Ing.J.Jarab, Ing.P.Kubičár, Mgr.V.Kirol,  J.Slamený            

Program:

1.                       Otvorenie a privítanie prítomných.

2.      Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí.

3.      Informácie o uskutočnených a pripravovaných aktivitách a podujatiach.

4.      Príprava osláv „Barborské slávnosti 2018“.

5.      Rôzne.

6.      Záver a ukončenie zasadnutia.  

Zasadnutie výboru otvoril predseda BSS Ing. Klaučo, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom zasadania.

Kontrolu úloh a uznesení z predchádzajúceho zasadania vykonal Ing. Čuj, tajomník BSS, ktorý konštatoval, že dané úlohy sú priebežne plnené.

Informácie o uskutočnených a pripravovaných podujatiach:

- Slovenská banská cesta - podklady na vytlačenie tabúľ pre lokality Hnilčík, Hnilec, Mlynky a Novoveská Huta sú pripravené. Výrobu a  inštaláciu  tabúľ po pripomienkovaní Ing.J.Daniela a Ing.Jančuru zabezpečí fa  Parmas – F.Stuhlák do 30.11.2018.

Montáž  tabúľ prejedná so starostami obcí Hnilčík, Hnilec a Mlynky Ing.Klaučo. 

- Pamätník v Novoveskej Hute – baníkom, ktorí zahynuli pri dobývaní nerastov, ...

Ing.Daniel navrhol, aby na pamätníku bola všeobecná tabuľka bez mien.

M.Čornejová navrhla, aby mená baníkov  boli zverejnené na web-stránke mesta Sp.N.Ves.

Ing.Tomko a  Ing.Kubičár pripravia do 31.10.2018 podklady pre realizáciu zámeru  umiestnenia monumentu pamätníka – drevorezba baníka. 

Návrh pamätníka prejednať s Ing.Labajom, riaditeľom MKC. S poslancami za mestskú časť N.Huta O.Majerníkom a p. Schloserom dohodnúť podmienky pre prerokovanie v mestskom zastupiteľstve.

- prehliadka baníckych spevokolov a oslava Dňa baníkov v Gelnici dňa 28.9.2018

Informáciu o vystúpení Speváckeho zboru Spiš v programe spojeného so svätením piva  podala A.Kačírová, ktorá konštatovala, že akcia mala dobrý ohlas. Osláv sa zúčastnilo aj niekoľko členov výboru BSS.

- Pezinok 2018 – 11. stretnutie BMaO Slovenska - zúčastnila sa ho 43 členov nášho spolku.

O zasadaní Rady združenia, ktorá sa konala 21.9. v Pezinku,  informoval Ing.Klaučo. Zástupcov spolkov privítal viceprimátor Pezinka, predseda ZBMaO Ing.Sombathy, za SHaHS ČR podpredseda Ing.Brázda, za organizátorov JUDr.Vilim a Štefan Granec.

Stretnutia sa zúčastnilo celkom 970 členov BS. Ing.Klaučo informoval aj o rozšírení redakčnej rady časopisu MONTANREVUE o týchto členov: Ing.J.Daniel, Ing.M.Jančura,  Ing.K.Tománi – GBS Bratstvo, Ing.E.Labanič – STM Košice. Redakčná rada časopisu sa bude schádzať 2x ročne.

Taktiež informoval, že najbližšie stretnutie BMaO SK bude v máji v Ľubietovej.

Ing.Koščál informoval o zasadaní SBS, kde vystúpil p.Beránek a informoval o konferencií na Repiskách. Zároveň informoval aj o krste knihy „Pezinské baníctvo XX. storčia“. Náš spolok dostal 5 výtlačkov tejto knihy..

M.Čornejová informovala členov výboru o finančných prostriedkoch na túto akciu. Celkový príjem bol 3.145,- €  , výdaje celkom 3.416,-€ .

Výbor súhlasí s uhradením faktúry vo výške 950,-€ za dopravu fe Eurobus,d.z. Sp.N.Ves.

J.Slamený  prejedná s Mgr. Grečkovou dotovanie časti nákladov na dopravu do Pezinka vo

výške 500,-€ v čo najkratšom termíne.

Výbor navrhol zaslať riaditeľovi Eurobusu, závod Sp.N.Ves Ing. Pastiranovi ďakovný list za spoluprácu pri poskytovaní dopravných služieb. Zodp.: J.Slamený

- „Barborské slávnosti 2018“ – príprava sláv:

pre prípravu a organizačné zabezpečenie osláv bol zvolený pracovný team v zložení:

       Ing. J.Badár - predseda

       Ing.I..Tomko – programové zabezpečenie

       Ing.J.Košťál – technické  zabezpečenie

       Ing.V.Klaučo – výber hostí

       A.Kačírová – spevokol

Prvé stretnutie pracovného teamu bude v utorok16.10.2018 o 9:00 h v MBEC.

Rôzne:

- Tričká s logom spevokolu – boli rozdelené členom spevokolu podľa zoznamu.

Výbor súhlasí uhradiť faktúru vo výške 168,- €  (21 ks x 8,- €/ks)  firme Parmas.

- ušitie 4 ks viest – vesty pre nové členky spevokolu boli ušité. Výbor súhlasí uhradiť faktúru vo výške 163,20 €  firme „Krajčírstvo Angelovič“.

A.Kačírová a M.Čornejová prejednajú možnosť zníženia ceny za ušitie viest, nakoľko sa oproti minulosti táto cena/ks výrazne zvýšila. Taktiež je potrebné ujednotiť strih viest.   

- ozvučovacia súprava pre potreby BSS od fy Elektronik Hricko, Spišská Nová Ves.

Výbor súhlasí s úhradou faktúry v dohodnutej cene 221,80 € .

Je vhodné doplniť ozvučovaciu súpravu o druhý samostatný reproduktor v cene 78,-€.

- informáciu o stave financií BSS podala p. M.Čornejová.  V pokladni je hotovosť 322,-€,

na účte v Prima banke je 1.800,-€.

- prehodnotiť plán činností na rok 2018 - kalendárium, nakoľko sa blíži koniec roka a niektoré úlohy sa už časovo nedajú realizovať. Zodp.: Ing.Čuj T.:13.11.2018

- „Štôlňa Michal“ v Strednej baníckej škole  – pokračovať v prácach na sprístupnení tejto štôlne pre verejnosť. Prizvať k jednaniu zástupcov OBÚ v Sp.N.Vsi, spracovateľa projektu z fakulty BERG TU Košice, Baníckeho spolku Spiš, evanjelickej cirkvi v Sp.N.Vsi.

Zodp.: Ing.Tomko do 15.nov.2018.

Záver:

Najbližšie zasadanie výboru BSS a revíznej komisie sa uskutoční dňa 13.novembra  2018 o 9:00 h v MEBC.

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa 9.10.2018.

Zapísal: Ing. Ján Čuj                     

                                                                          Schválil:  Ing.Vladimír Klaučo

                                                                                               predseda BSS

 

 

SPRÁVA

Slávnostné otvorenie projektu – POKLEP základného kameňa Baníckeho námestia a rozšírenia cyklotrasy pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi, dňa 5.10.2018.

 

V roku 2017 bol vypracovaný – spresnený projekt „Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu a Banícke námestie v SNV“.

Pôvodný projekt bol vypracovaný v Spišskej Novej Vsi v roku 2007, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie. Po 10-tich rokoch bol projekt doplnený a rozšírený o nové dopravné záujmy mesta.

Projekt bol vypracovaný v SNV, odsúhlasený KSK a finančne dotovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Finančné prostriedky Ministerstva pôdohospodárstva vyčlenilo vo výške 912 693 €, spolufinancovanie mesta SNV vo výške 48 000 €.

Popis projektu:

Pôvodný projekt bol zameraný na Banícke námestie a premostenie rieky Hornád mostom (lávkou) pre peších a cyklistov (v roku 2007).

Rozšírenie projektu:

-                     Úprava nábrežia Hornádu (severný breh) v rozsahu medzi mostami ciest Elektrárenská a Starosaská a prístupová cesta pre zdravotnícke zariadenia k lekárskym ordináciám.

-                     Cestné mostné prepojenie rieky Hornád s nadväznosťou na cyklotrasu južného brehu Hornádu (mostné prepojenie od centra mesta na bývalú Šestnástku).

-                     Dopravné riešenie prístupovej cesty k Základnej škole Nad medzou s cieľom zabezpečiť bezpečný prístup do priestoru školy žiakom a ich doprovodu.

 

Slávnostné otvorenie realizácie projektu sa uskutočnilo v interiéri a pred budovou MEBC na Nábreží Hornádu č.14.

Poklep základného kameňa stavby vykonali zástupovcia :

-                     predseda KSK – p. Trnka

-                     primátor mesta SNV – p. Volný

-                     prednosta Okresného úradu – p.  Bečarik

-                     generálny riaditeľ STM Košice – p. Labanič

-                     predseda BSS –p, Klaučo st.

-                     zástupca cyklistického klubu v SNV – p. Spišák

Podrobnú informáciu k projektu podal za spracovateľský kolektív p. Klaučo ml.

Na podporu projektu vystúpili: primátor mesta SNV, predseda KSK, generálny riaditeľ STM a predseda BSS.

Kultúrne spestrenie slávnostného otvorenia previedli členovia Baníckeho spevokolu.

Propagačný materiál vypracoval ateliér PARMAS.

Podanie pohostenia zabezpečili členky BSS.

Náklady na propagačný materiál a pohostenie uhradila firma Solitéra vo výške 250 €.

Ukážky nových konštrukcií bicyklov zabezpečila firma Cyklo Špak.

Priebeh slávnostného otvorenia moderoval p.Regec.

 

V SNV dňa 8.10.2018.                                                              Zapísal: Vladimír Klaučo st.

 

 

 

 

Deň zážitkov učenia a tvorivých dielni.

Pri príležitostí 750 rokov od prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi sa učitelia Základnej školy na Lipovej ulici rozhodli pripraviť pre žiakov nezvyčajné poznávanie histórie nášho mesta. Jednalo sa o  5, 6, 7, 8, a 9 triedy.
Tieto ročníky postupne 8. 10. 2018 poznávali najznámejšie architektonické pamiatky mesta, evanjelicky a greckokatolický chrám, Galériu Spiša a samozrejme i vysunutú expozíciu Slovenského technického múzea v Spišskej Novej Vsi.

V priestoroch STM pripravili členovia Baníckeho spolku Spiš Ing. M. Jančura CSc, V. Daniel a Ing. Jozef Daniel 5 prednášok na ústrednú tému „Vplyv baníctva na rozvoj mesta Spišská Nová Ves“. Súčasne pripravili komentovanú prehliadku exponátov múzea.

Banícky spolok Spiš tak prispel k tomu, že i mladá generácia pochopí históriu mesta a hrdosť k tomu, čo nám zanechali predošlé generácie.

 

BANÍCKA  OFERA  V  HELCMANOVCIACH

A  POSVIACKA  BANÍCKEHO  KRÍŽA.

 

 

Prvá písomná zmienka o Helcmanovciach pochádza z roku 1326, no tak, ako je to i v iných banských mestách a obciach Spiša, začiatok banskej činností nie je možné určiť. Na území obce Helcmanovce sú známe výskyty troch typov mineralizácií:

sideritovo – chalkopyritová, kremenno – antimonitová a kremenná.

Na prelome storočí v roku 1899  baníci z Helcmanoviec a okolia zakladajú spolok pod názvom: „ Banský robotnícky spolok podporovania vdov a sirôt sv. Jána Krstiteľa v Helcmanovciach“. Je tu i  spolok, ktorý v súčasností  pod názvom „Bansko - robotnícky spolok Helcmanovce“ je členom združenia Baníckych spolkov a cechov. Obidva spolky pripravili na 30. septembra „Banícku oferu“ a „Posviacku baníckeho kríža“, ktorý postavili členovia spolkov na pamiatku tých, ktorí zahynuli, resp. prišli o zdravie pri výkone baníckeho povolania.

Banícka ofera s liturgiou  sa konali v chráme sv. Michala archanjela,a celebrovali  ju protosynkel o.  V. Tomko z Košíc a miestny kňaz Mgr. Martin Pavuk, ktorý je súčasne i  podpredsedom spolku. Čestnú stráž držali 8 členovia baníckeho spolku.

Popoludní sa pred zrakmi 180 ľudí konala posviacka Baníckeho, 6 m vysokého, kríža na Červených haldách. Panychídu slúžili Mgr. M. Pavúk a  protosynkel o.  V.  Tomko. Za spolok sv. Jána Krstiteľa vystúpil jeho predseda   J. Manirny a za Bansko robotnícky spolok jeho  predseda p. Jozef Burčák.

Za Banícky spolok Spiš sa v rámci spolupráce medzi spolkami zúčastnila p. Alžbeta Jenčušová a Ing. Jozef Daniel.

 

ZDAR  BOH !                                                                               Ing. Jozef Daniel

 

 

September 2018

Banícky deň  GELNICA   2018.

Dňa 28. 9. 2018 uskutočnil Banícky spolok a mesto Gelnica Banícky deň 2018, ako oslavu baníctva Hnileckej doliny.

Slávnostné odpoludnie sa uskutočnilo v priestoroch Baníckeho múzea a to prvým bodom programu, ktorým bolo „Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Samuela Fabriczyho“. Po otvorení baníckeho dňa primátorom Gelnice Ing. Dušanom Tomaškom, nasledoval prejav riaditeľky Banského múzea Dariny Demkovej  „Deň bielych ruží“, ako pietnej spomienky na ľudí, ktorí prišli o život pri baníckej práci, ako i pietna spomienka na tých členov spolku, ktorí umreli v Baníckom roku 2017 – 2018.

Program pokračoval  vernisážou výstavy „Staré drevené truhlice, brašne a kuchyne“. S pozdravným prejavom za Banícky spolok Spiš s úspechom vystúpil Ing. Pavol Kubičár. V podaní Baníckeho zboru pri Baníckom spolku Spiš, uskutočnilo sa „Svätenie piva“ , v súlade s Pivným zákonom.

V ďalšom programe vystúpili spevácke zbory Spiš, Rudňany, Slovinky, Karpatsko nemecký spolok a detské folklórne skupiny.

V samostatnej častí, s úspechom vystúpila p. Anna Kačírová a Lukáš Frankovič.

Záver programu tvorila ochutnávka tradičných baníckych jedál.

Baníckeho dňa sa okrem speváckeho zboru zúčastnili i ďalší členovia Baníckeho spolku Spiš.

 

Banícky spolok SPIŠ v PEZINKU

XI. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

Tradícia ťažby rúd v Pezinku je stará niekoľko tisíc rokov,   jej korene pravdepodobne siahajú až do  praveku.   Baníctvo v Pezinku môžeme rozdeliť na zlaté, pyritové a antimónové. Písomne doložené začiatky banského podnikania a ryžovania siahajú do začiatku 14. storočia a súvisia s nemeckou kolonizáciou malokarpatskej oblasti po tatárskom vpáde v 13. storočí. Svetoznámym sa stal Pezinok aj vďaka výskytu vzácneho minerálu kermezitu (Sb2S2O), ktorého jedinečné ukážky sú pýchou každého svetového múzea.

História stretnutí baníckych miest a obcí siaha do roku 2008. A práve Pezinok, ktorý v roku 2008 oslavoval 800 výročie prvej písomnej zmienky o meste, bol vybraný na historicky I. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa konalo v rámci osláv Vinobrania v roku 2008.

Malokarpatský banícky spolok začal písať svoju históriu v roku 2002. Tento spolok mal tú česť, že sa v slobodnom kráľovskom meste  v dňoch 21, - 23. septembra uskutočnilo XI. Stretnutie baníckych miest a obcí, ktorého sa zúčastnili i členovia Baníckeho spolku Spiš, a to autobusovým zájazdom.

Ako prvý sa jednej z akcií v Pezinku zúčastnil predseda spolku Spiš Ing. V. Klaučo, a to „Slávnostného zasadania združenia baníckych spolkov a cechov“. Ďalšou akciou bola medzinárodná konferencia „Sprístupňovanie starých banských diel v strednej Europe“, na ktorej mali účasť V. Klaučo, Ing. M. Jančura a Ing. J. Daniel. Všetci účastníci nášho zájazdu sa zúčastnili Sávnostného otvorenia XI. Stretnutia, pričom , pričom spevácky zbor Spiš aktívne účinkoval v programe slávnostného otvorenia stretnutia. Ing. V. Klaučo sa zúčastnil za náš banícky spolok prijatia vedúcich delegácií primátorom Pezinka.

Vo večernom programe v spoločenskom stane vystúpil s veľkým ohlasom náš spevácky zbor Spiš. Búrlivý potlesk si vyslúžil i spevák zboru Lukáš Frankovič, za svoje sólové vystúpenia.

V piatok sa členovia spolku zúčastnili ekumenickej pobožností spojenej s odovzdaním „Čestných odznakov sv. Barbory“. Na poludnie sa účastníci zúčastnili „Alegorického sprievodu čestných hostí, baníkov, vinohradníkov a hudobných skupín“.  I tu veľmi dobrým dojmom pôsobila zostava Baníckeho spolku Spiš, ale najmä speváci spolku.

Popoludní na tribúne pred zámkom“ sa konala súťaž baníckych spevokolov o „Banícku karbidku“, na ktorej sa zúčastnil i Spevokol Spiš, ktorý po veľmi dobrom výkone, ohodnoteným potleskom publika, skončil na treťom mieste.

Nedeľné dopoludnie patrilo prehliadke mesta a spoločnému obedu – husacie hody v reštaurácií u Matušáka, kde poďakovaním za kvalitné hody personálu boli spišské piesne.

 

Na záver sa v autobuse predseda spolku poďakoval všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu nielen spolku, ale i mesta Spišská Nová Ves.

Banícky stan

Odovzdávanie svetla

Spevácky zbor

 

Sprievod

 

 

Výročná schôdza Bansko-robotníckeho spolku Helcmanovce.

 

16. september 2018 sa stal významným dňom pre Bansko-robotnícky spolok v Helcmanovciach, pretože v tento deň sa uskutočnila výročná členská schôdza spolku, spojená s Baníckym dňom.

Prvou akciou bolo položenie venca na hrob prvého banského inžiniera Helcmanoviec Ing. Michala Čolláka, ktorý 29.8.1650 tragicky zahynul pri výkone baníckeho povolania v Uránových baniach, v šachte Eliáš v Jáchymove, ako 29 ročný, kde robil revírnika. Spomienku predniesol Mgr. Juraj Manirny.

Druhou časťou programu bolo otvorenie výstavky fotografií a prierez životom Michala Čolláka, v  malej sále Obecného úradu Helcmanovce. Prierez jeho životom predniesol Mgr. Juraj Manirny.

Tu sa uskutočnila i výročná členská schôdza spolku, kde hlavný prejav o činností spolku za Banícky rok 2017 – 2018 predniesol predseda spolku p. Jozef Burčák. Pozdravné prejavy predniesol Štefan Tulipán, člen výkonného výboru Baníckeho spolku Gelnica a Ing. Jozef Daniel z Baníckeho spolku Spiš, za ktorý sa akcie zúčastnila i p. Alžbeta Jenčušová. Začiatok i koniec výročnej schôdze patril modlitbe, ktorú vykonal podpredseda spolku Mgr. Martin Pavuk, ktorý je farským administrátorom – greckokatolickým kňazom. Súčasne  blahoželal Mgr. Manirnymu, k životnému jubileu,  70 rokov.

Ďalším bodom programu bola prednáška Ing. Jozefa Daniela v spoločenskej sále  na tému „Baníctvo Spiša – Helcmanovce“, ktorú doplnil svojimi poznatkami  predseda spolku p. Jozef Burčák.

Nasledovalo občerstvenie a posedenie spojené s diskusiou, kde sa najviac hovorilo o budúcej činností spolku, ako i o najbližšej akcií „Vysvätenie kríža“ na pamiatku baníkov, ktorí zahynuli pri výkone baníckeho povolania.

 

                                                           Bansko – robotnícky spolok Helcmanovce

Položenie spomienkového venca na hrob Ing. M. Čolláka

 

 Výstavka o diele a živote Ing. M. Čolláka – Mgr. J. Manirny

Pozdravný prejav  Š. Tulipán - Gelnica

Pozdravný prejav – Ing. J. Daniel

Modlitba – vpravo podpredseda spolku a kňaz Mgr. Martin Pavuk

 

DEŇ  BANÍKOV  BSS 2018.

Tohtoročný Deň Baníkov sa niesol v znamení 70 násobných osláv Dňa baníkov na území bývalého Československa. Bolo to 9. septembre 1249, kedy z príležitostí 700-stého výročia podpísania Jihlavského banského práva, ktoré kodifikoval Václav I.,  a schválil Přemysl Otakar v roku 1949 v Jihlave.

Deň baníkov Baníckeho spolku Spiš (BSS), ktorý bol plný športových aktivít,  sa konal 29. augusta 2018  v hoteli „Králov prameň“ v Novoveskej Hute, ktorá je známa ťažbou 5 nerastov a to medi, železa, sadrovca, uránu a stavebného kameňa.

Začiatok baníckeho dňa sa začal baníckou hymnou v podaní speváckeho zboru pri BSS. Po úvodnom  privítaní účastníkov a hostí Ing. P. Regecom pokračoval slávnostným prejavom predseda BSS Ing. V. Klaučo, ktorý vo svojom prejave zhodnotil činnosť spolku v Baníckom roku 2017 – 2018 a poukázal na úlohy, ktoré spolok čakajú v ďalších obdobiach. V priebehu baníckeho roka si spolok  pripomenuli 550. výročie prvej písomnej zmienky o spolku sv. Barbory a 150. výročia od ustanovenia Banského kapitanátu v našom meste. BSS vydal IV. diel publikácie „Technické banícke a hutnícke pamiatky Spiša (Slovinky-Krompachy-Kluknava)“. V závere prejavu sa predseda spolku poďakoval všetkým, ktorí sa pričinili o dobré meno spolku.

V ďalšej častí programu boli odovzdané „ďakovné listy“ jubilantom, ktorí svoje jubilea oslávili od februára do septembra 2018. Po príhovore hostí nasledovala časť slávnostnej častí baníckeho dňa, hymnická pieseň.

Po občerstvení gulášom, ovčím syrom, diviačími rebierkami a pivom, nasledovala zábava a športová časť programu. O dobrú náladu sa pričinila hudobná skupina „Trio majoránka“.

V športovej častí si najväčšiu pozornosť, i čo do počtu účastníkov, vyslúžilo ryžovanie zlata, už i na základe toho, že účastníci dostali pamätné listy s vyryžovanými zlatinkami. Súťažilo sa tiež v hode loptičkou do koša, v streľbe, ako i  v hode šípkami. Pozornosť si vyslúžila i  súťaž v piti piva žien i mužov, pričom súťaž žien, v počte účastníkov, prevyšila mužov.

Víťazi jednotlivých kategórii na Dni baníkov :

Loptičky:

 Ženy - p. Vozárová

 Muži -  p. Angelovič

 Deti -   Roth Daniel

Streľba:

Ženy - Ing. Majochová - 27 bodov

Muži - p.Bobák            -  42 bodov

Deti -  Roth Radko      -  30 bodov

 

Šípky:

Ženy - p.Angelovičová -  169 bodov

Muži - p.Bobák -             174 bodov

Deti -  Roth Branko  -     107 bodov

 

Pitie piva:

Ženy -  p. Regecová

Muži – p. Lorko

 

Vo večerných hodinách bol Deň baníkov, na ktorom sa zúčastnilo 120 účastníkov, ukončený baníckym ohňostrojom.

                                                                                 Banícky spolok Spiš

 

 

Banícka hymna

Ryžovanie zlata

 

                                              Súťaž v pití piva

 

Športoviská

 Odovzdanie pamätného predmetu prednostovi OÚ Ing. P. Bečarikovi

 Odovzdávanie cien súťažiacim

 

 

 

August 2018

   Rozlúčka s úžasným človekom p. Milanom Vanackým.

Preplnená sála obradnej siene v Dome smútku v Spišskej Novej Vsi bola 15. augusta 2018  svedkom poslednej rozlúčky s našim kolegom, spolupracovníkom, členom predsedníctva Baníckeho spolku Spiš, ale najmä dobrým kamarátom, ktorý vo veku 72 rokov odišiel do baníckeho neba.  

Milan Vanacký sa narodil 26.6.1946 v Spišských Vlachoch, kde v rokoch 1952 – 1961 absolvoval Základnú deväťročnú školu. V rokoch 1961– 64 absolvoval v Rudňanoch Stredné odborné učilište, odbor elektromechanik. Po skončení školy a základnej vojenskej služby nastúpil do Železorudných baní v Rudňanoch, kde pracoval ako elektromechanik do roku 1979.  V rokoch 1980 – 82 si doplnil stredoškolské vzdelanie maturitou v odbore strojár. V rokoch 1979 – 1986 pracoval ako vychovávateľ v Strednom odbornom učilišti pri ŽB Rudňany a  v rokoch 1986 až 1992  vo funkcií vedúci Domova mládeže SOU - banícke v Rudňanoch. Zhoršujúci zdravotný stav, infarkt, a následná operácia srdca, mu nedovolili naďalej vykonávať zamestnanie.

V roku 2009 sa stal členom Baníckeho spolku Spiš, kde pôsobil ako člen výboru. Bol  zakladajúcim členom  Baníckeho spevokolu pri BSS, kde sa stal jeho  manažérom a spevákom.   Aj napriek zdravotným problémom sa až do svojej smrti angažoval v činností baníckeho spolku. Za svoju prácu v prospech baníctva bolo mu Ministrom hospodárstva SR udelené vyznamenanie „Za zachovanie tradícií“.

        Milan, patrí Ti veľká vďaka za vykonanú prácu v prospech spolku, za Tvoju ľudskosť, srdečnosť, priateľskosť, za Tvoje organizačné schopností, ale hlavne za svedomitú prácu, ako i za snahu podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Budeš chýbať kolegom, spolupracovníkom, priateľom a všetkým tým čo Ťa poznali.

Tvoju pamiatku si uctíme tým, že na Teba nezabudneme.

Česť Tvojej pamiatke.

                                                                  Banícky spolok Spiš

Júl 2018

Prerazenie tunela Višňové - Dubná Skala v blízkom čase

 

Skupina členov Baníckeho spolku Spiš, pod vedením predsedu Ing. Vladimíra Klauča dňa 31. júla 2018 sa zúčastnila prehliadky razby tunela Višňové - Dubná Skala pri Žiline. Fáranie do tunela sa uskutočnilo pod vedením konateľa URANPRES, s. r. o., Ing. Jána Jaška a vedúceho banských prác Ing. Jozefa Valka, ako i ďalších pracovníkov uvedenej firmy. URANPRES, s. r. o., robí raziace práce z východnej strany v dvoch súbežných rúrach – tubusoch a raziace práce sú vo vzdialenosti 4 200 m od ich zaústenia. Do prerazenia a vzájomného stretnutia sa s raziacou skupinou zo západnej strany v čase návštevy chýbalo 140 m. Celkovou dĺžkou tunela 7,46 km bude najdlhší diaľničný tunel na Slovensku.

Ing. Jaško a Ing. Valko na samom začiatku skupinu informovali o  projekte tunela, technických parametroch razby, postupoch razby, vystužovaní úsekov narušených hornín, zabezpečení vyrazeného obvodu tunelových rúr striekaným betónom. Ďalej to boli vŕtacie a trhacie práce, ako aj odpratanie uvoľnenej horniny. Na otázku budúceho odvodňovania tunela bola daná odpoveď zaujímavého technického riešenia, a to využitie vyrazenej prieskumnej chodby, ktorá bola vyrazená nižšie, pod úrovňou tunelových rúr. Pre odborníkov zaujímavé riešenie.

Po sfáraní boli navštívené pracoviská – čelby obidvoch rúr tunela. Bolo zaujímavé pozorovať pohyb a prácu veľkých strojov a zariadení ako sú vŕtací stroj, nakladač a veľkoobjemové nákladné autá – dumpre , ale hlavne pracovníkov umne ovládajúcich tieto mohutné stroje a zariadenia. Sú to baníci z klasických banských prác, ktorí sa rýchlo naučili riadiť tieto stroje pri razbe veľkého profilu (100-120 m2) banských diel.

URANPRES, s. r. o., je transformovaný bývalý prieskumný závod Uránového prieskumu v Spišskej Novej Vsi, ktorý prežil krízu likvidácie baníctva na Slovensku a preorientoval časť svojho výrobného programu práve na razbu tunelov. Robí geologický prieskum, vrtné práce, stavebné a strojárenské práce. Zamestnáva v priemere 250 - 300 pracovníkov a je jedným z mála spišských organizácii, ktorý využíva talent, praktické vedomosti a vytrvalosť spišských baníkov. To, že URANPRES, s. r. o., je zdatná a odborná firma a odvádza dobrú banskú prácu svedčí aj to, že za 26 rokov svojej existencie robila raziace banské práce, okrem Slovenska v Česku, Nemecku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku Fínsku a v Čiernej Hore v rôznom horninovom prostredí a ekologických podmienkach.

Z toho je možné urobiť záver, že URANPRES, s. r. o., a spišský baníci dokážu úspešne uplatniť banícky talent, húževnatosť a vytrvalosť. K tomu všetkému je možné dodať, že im prajeme veľa „baníckeho šťastia“.

Zdar Boh!

                                                                             Výbor Baníckeho spolku Spiš

                                                                             Spišská Nová Ves

Máj 2018

Prednášky pre stredné školy.

Dňa 15. mája 2018 pripravil si a odprednášal Ing. Jozef Daniel prednášku „Banská cesta na Spiši“  a prednášku „Novoveská Huta- ťažba 5 nerastov“, za účastí 36 a 52 žiakov stredných škôl.

Dňa 1. júna odprednášal Ing. Jozef Daniel v Baníckom múzeu v Gelnici 2 prednášky  dotýkajúce sa Banskej cesty a ťažby nerastov v okolí Gelnice, ako i technických pamiatok v tejto oblastí pre 42 a 64 žiakov Gmnázia SNP 1 v Gelnici.

Po skončení prednášok v Gelnici navštívil J. Daniel  Helcmanovce, kde prejednal ďalšiu spoluprácu medzi Baníckym spolkom Spiš a Bansko - robotníckym spolkom Helcmanovce.

Apríl 2018

Rozlúčili sme sa s Mgr. Michalom Muchom.

*1928  - †2018

 

 

Kniha života  Mgr. Michala Muchu  sa začala písať 4.12.1928 v dedinke Úpor, v trebišovskom okrese. Ľudovú školu vychodil v rodnej dedine a  pokračoval na meštianskej škole v Trebišove. Po úspešnom ukončení meštianskej školy pokračoval v štúdiu na Obchodnej akadémii v Košiciach. Prvé učiteľské miesto dostal na ZŠ vo Veľkej Ide. Popri tom diaľkove študoval na UK Bratislava, ktoré ukončil v roku 1958. V rokoch 1954 – 1961 učil na JSŠ v Krompachoch ako učiteľ, zástupca riaditeľa i ako riaditeľ. V roku 1961 bol menovaný za riaditeľa JSŠ v Spišskej Novej Vsi. Ako riaditeľ Gymnázia kp. Jána Nálepku kreoval nový charakter školy nielen v pedagogickej oblasti, zavádzaním nových progresívnych foriem výučby a vzdelávania, ale v otázkach materiálneho vybavenia školy. Zaslúžil sa o vznik Strednej strojníckej školy v Spišskej Novej Vsi. Osobitnou kapitolou v živote je jeho riadenie Strednej priemyselnej školy geologicko - baníckej. Má nepochybné zásluhy na vybudovaní modernej školy pre potreby slovenského baníctva a geológie. Významné jeho zásluhy boli najmä v prepojení školy s praxou. Vybudovanie štôlne pod školskou budovou, kde študenti robili praktické cvičenia z baníctva, ale hlavne z banského meračstva. Dodnes táto štôlňa nesie jeho meno – Štôlňa Michal.

Po odchode do dôchodku sa aktívne zapojil do novovznikajúceho Baníckeho spolku Spiš, ktorého bol jedným z jeho zakladateľov.

Odišiel človek, ktorého hlavným životným krédom bolo: „Šťastným sa človek stáva  len obetavou prácou pre iných“. Zmyslom nebohého bolo celoživotné odborné zdokonaľovanie, pokora, disciplína, pracovitosť, úcta k ľuďom a zhovievavosť.

Naposledy mu vyslovujeme poďakovanie za prejavy priateľstva a odbornú spoluprácu v spoločnom dianí pri zachovania baníckej histórie Spiša.

Česť jeho svetlej pamiatke

                                                                                                                      Banícky spolok Spiš

 

 

Marec 2018

Jubilanti Baníckeho spolku Spiš  1/2018.

1.     Böttcher Rudolf                                                 75 rokov

2.     Maniak Jozef                                                      75 rokov

3.     Dvorčáková Mária                                              75 rokov

 

Jubilanti Baníckeho spolku Spiš  2/2018.

1.     Rajčula Juraj                                                       65 rokov

2.     Javorová Vlasta                                                   60 rokov

3.     Dvorčák Jozef                                                      80 rokov

4.     Koňák Ján RSDr.                                                  80 rokov

5.     Fabián Vladimír                                                    70 rokov

6.     Jenčušová Alžbeta                                               65 rokov

7.     Nemčíková Magaléna,  PaedDr.                           65 rokov

 

 

Predstavenie publikácií v Slovinkách.

Dňa 16. 3. 2018 boli v Kultúrnom dome v Slovinkách predstavené dve publikácie, ktorých autormi boli členovia Baníckeho spolku Spiš. Jednalo sa o publikáciu „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši,  IV. časť – Slovinky, Krompachy, Kluknava“ a publikáciu „Dejiny baníctvo obce Kluknava“.

Ing. Jozef Daniel predstavil Krompachy a Kluknavu – Štefanská Huta z prvej publikácie a Ing. Marián Jančura CSc. predstavil Slovinky z obidvoch publikácií.

Predstavenia publikácií sa aktívne zúčastnili i ďalší členovia BSS a to Viktor Daniel a Lukáš Patera.

Slávnostné predstavenie publikácií pripravil Banícky cech Slovinky pre svojich členov a obyvateľov Sloviniek a okolia

 

Nová banícka publikácia uvedená do života.

Na Spiši je mnoho jedinečných miest, či sú to miesta prírodné, kultúrne, ale i technické, ku ktorým je možné priradiť i baníctvo, ktoré svojim významom a hodnotou prekračujú hranice Spiša. Sú to klenoty, ktoré je potrebné chrániť, pretože skrývajú v sebe talent, odvahu i pracovitosť spišského ľudu. Železo je v našich žilách, ale je i pod nami. Taktiež sa na Spiši nachádzajú významné náleziská medi, zlata, striebra, niklu, kobaltu, antimónu a ortuti a nechýbajú ani bohaté výskyty vápenca ako i iných nerastov.

Preto sa Banícky spolok Spiš rozhodol inventarizovať banícke a hutnícke pamiatky jednotlivých regiónov. Tak vznikli jednotlivé publikácie „Technické a hutnícke pamiatky Spiša“ :

-            I. časť  (2008) – Spišská Nová Ves, Hnilčík, Hnilec, Mlynky,

-          II. časť  (2011)  – Gelnica a okolie,

-         III. časť (2014)  – severozápad Spiša.

Na území Slovenského rudohoria bol čulý hospodársky život už v stredoveku, najmä čo sa týka baníctva a hutníctva. Najviac dobývanými boli metamorfno - hydrotermálne ložiská známe z oblasti Spiša a Gemera, teda i priamo zo Sloviniek, Krompách i Kluknavy. Preto, ako ďalšia, IV. časť publikácie bola vybraná táto oblasť. Dňa 6.3. bola v Barborke uvedená do života.

Slávnostná schôdza začala baníckou piesňou v podaní baníckeho spevokolu, po ktorom predniesol úvod predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. V. Klučo, ktorý vyzval hlavných autorov publikácie Ing. J. Daniela a Ing. M. Jančuru CSc., k jej prezentácií. Po prezentácií  a ďalšej baníckej piesni, nasledoval slávnostný akt krstu publikácie. Slávnostný akt s príhovorom urobil Prof. Ing. Ján Boroška CSc., krstnými rodičmi boli p. Gabriela Kopnická, starostka Sloviniek a Ing. Štefan Kováč, starosta obce Kluknava. Publikácia bola krstená medenou rudou zo Sloviniek.

Po „krste“ publikácie sa prihovorila PhDr. Daša Bačíková CSc., ktorá robila jazykovú úpravu publikácie a Ing. Ladislav Lauko, garant a recenzent.

Slávnostná schôdza, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 účastníkov bola ukončená záverečnou piesňou a pohostením.

ZDAR  BOH !                                                                                                                                                                                            Banícky spolok Spiš 

 

 

 

 

 

Január 2018

Prijatie baníkov prezidentom Slovenskej republiky.

Dňa 10.1.2018 prijal Prezident Slovenskej republiky, Andrej Kiska zástupcov Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska na novoročnom prijatí v Prezidentskom paláci.

Na úvod mi dovoľte zapriať Vám v tomto roku veľa zdravia, energie, úspechov, šťastia. Prostredníctvom vás by som chcel poslať pozdrav aj vašim najbližším, vašim príbuzným a všetkým spolkom a cechom po celom Slovensku,“ povedal prezident Kiska. „Jeden z najmilších zážitkov bol pre mňa v minulom roku v septembri, keď ste ma prijali do baníckeho stavu,“ spomenul prezident„Chcem sa vám poďakovať aj za to, že udržiavate banícku tradíciu. Svojou činnosťou, svojimi aktivitami poukazujete na to, čo všetko v našej krajine baníci dokázali. Akú pokoru musíme mať pred zručnosťou, umom a vynaliezavosťou všetkých tých, ktorí po stáročia baníctvo u nás na Slovensku rozvíjali. Akú pokoru musíme mať k nesmierne tvrdej práci, ktorou baníctvo vždy bolo.“ Andrej Kiska poukázal aj na vývoj nových technológii, ktoré zmenili baníctvo. „Svet sa mení, technológie sa menia a s tým sa mení aj baníctvo. Musíme o tom spoločne uvažovať, ako s týmto trendom naložiť. Veľmi rád by som vám ako prezident pomohol, aby sme udržiavali históriu. Aby sme pre ďalšie generácie naozaj zachovávali tieto pamiatky. Všetko, čo sa v baníctve dokázalo. Tradície a zručnosti. Máme byť na čo hrdí. Uvažujme spoločne, ako toto dedičstvo zachovať, ako ho zveľaďovať v prospech celej našej krajiny, turistického ruchu a hrdosti.“

Za Banícky spolok Spiš sa stretnutia zúčastnili : Ing. Pavol Kubičár a Ing. Ivan Tomko