Dnes je 17.01.2021, meniny má Nataša
Mesto Spišská Nová Ves

Aktuality

December 2020

 

 

Vážení členovia a priaznivci Baníckeho spolku Spiš.

Sviatky pokoja, lásky, porozumenia, najkrajšie sviatky v roku, čarovný čas Vianoc, je za dverami. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty.  Pripravujeme dobroty na štedrú večeru, vyzdobujeme stromček a balíme darčeky. Predsviatočné prípravy ustanú, a my by sme si mali  sadnúť k spoločnému sviatočnému prestretému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Tohtoročné sviatky však budú iné ako po iné roky. Povolené  stretnutia sú len v úzkom kruhu.

Tento rok, poznačený koronavírusom  bol pre nás všetkých neľahkým obdobím, kedy sme sami častokrát siahali aj na dno svojich síl. Celý svet prežíva túto krízu, ktorá postihla každého jedného z nás. No nesmieme zabúdať na to, že po každej zime príde jar, že vyjde hrejivé slnko, že sa podarí prekonať  i toto nepriaznivé obdobie, ako sa podarilo prekonať podobné situácie Slovákom i v historických dobách. Napriek všetkému, čo sa deje buďme naďalej ľuďmi, ktorí si s láskou i v tejto ťaživej situácií  pomáhajú.

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás, i v tomto neľahkom období, znamená začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka 2021 chceli uskutočniť v súkromnom, pracovnom i spolkovom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli, alebo nemohli urobiť. Rok 2020 bol i v spolkovom živote Baníckeho spolku Spiš poznačený prítomnosťou pandémie COVIDu – 19. Zatvorenie výstavných priestorov znemožnilo uskutočniť plánované výstavy. V závere roka sa nemohli uskutočniť ani plánované prednášky.

Rok 2020 bol i rokom ďalších veľkých problémov. Bolo to napr. nedostatok finančných prostriedkov pri zriadení vonkajšej expozície, čo spolok riešil i vyhlásením zbierky na tento účel. Veľkým problémom pre spolok bolo ukončenie a vypovedanie zmluvy STM Košice o Baníckej expozícií Spišská Nová Ves. Veríme, že táto nepríjemná a nečakaná situácia sa v krátkom čase dorieši,  že expozícia bude prístupná pre školy, občanov i návštevníkov mesta,  o čom Vás budeme informovať.

V poslednom období sa BSS podarilo vydať 1. číslo občasníka „Banícke slovo“, ktoré sme dali i na náš WEB. Ďalšie číslo 2 by sme chceli vydať k Valnému zhromaždeniu 2021, ktoré veríme, že budeme môcť uskutočniť 23.2.2021.  Taktiež veríme, že sa nám podarí uskutočniť všetky úlohy, ktoré v súčasností pripravujeme do „Kalendária 2021“.

Pri tejto príležitosti vám chceme, vážení členovia  a priaznivci spolku, poďakovať za vašu prácu a priazeň  v tomto roku, za množstvo vykonanej práce pri fungovaní činností spolku. Preto nám dovoľte,  aby sme Vám zaželali radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov 2020.

Do Nového roku 2021 Vám želáme aby sme sa rozlúčili s COVIDom - 19, aby sa splnili všetky Vaše a naše priania, očakávania a predsavzatia, aby sme mali  pevné zdravie, pohodu a úspechy v práci i v spolku.

ZDAR  BOH !

 

Vyšlo 1. číslo občasníka „BANÍCKE SLOVO“

(pdf)

 

 

Príhovor predsedu združenia baníckych spolkov a cechov Slovenka

Vážený pán predseda, vážení zástupcovia výborov a rád baníckych a hutníckych spolkov, cechov, bratstiev, občianskych združení a neziskových organizácií, spektábiles, honorábiles, vzácni partneri a bergkameráti, akademickí funkcionári, 

dovoľte mi v mene výkonného výboru Združenia pripomenúť nám spoločne sviatok patrónky baníkov sv.Barborky a v tomto už od dnes zimnom decembrovom čase srdečne Vám zapriať  príjemné predvianočné dni. 

Zároveň určite si viacerí pripomíname akurát v piatok 4.12. na tradičné akademické Barbory v Košiciach, spolkové v Spišskej Novej Vsi a v Pezinku a ďalších spolkoch, ale hlavne aj na slávnych semestrov organizátorov a najslávnejšie prezídiá, aj keď máte dnes oddychovku, ďakujeme za Vaše a naše spoločné pekné šachtágy.

 

Prajem Vám veľa zdravia, šťastia a pekné chvíle v kruhu najbližších.

 

Aj pri tejto chvíli poprosíme svätú Barboru, aby ochraňovala slávny banícky stav!

 

S úctou a našim srdečným pozdravom Zdar Boh!

SIng. Erik Sombathy

predseda Združenia

 

Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska

Kammerhofská 20

969 01 Banská Štiavnica

Slovenská republika

November 2020

 

Súčasný stav výstavby vonkajšej banskej expozície.

 

Jedným z cieľov Baníckeho spolku Spiš je  zber a starostlivosť o historickú i súčasnú hmotnú banskú históriu.

Preto spolok začiatkom roka 2019 vypracoval projekt na vybudovanie vonkajšej banskej expozície, ktorá prezentuje pozemnú aj závesnú koľajovú dopravu používanú v baniach na Spiši.

Na základe schváleného stavebného povolenia sa v novembri 2019 začala výstavba vonkajšej banskej expozície. Finančné  prostriedky formou dotácie získal BSS zo Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska.  Do konca roka 2019 sa osadila  základná TH-výstuž,  ktorá tvorí nosný  skelet stavby.  Práce v roku 2020, vzhľadom k pandémií COVID-19, boli na pár mesiacov prerušené. S prácami sa pokračovalo až v máji a to zavesením koľajovej dráhy pre závesnú lokomotívu, ako i  koľajníc pre pozemnú lokomotívu, banské vozíky a vzduchový nakladač.

Na ne sa upevnila závesná lokomotíva s vozíkom na prepravu baníkov a na pozemné koľaje pozemná expozícia. Nasledovalo doplnenie o energetické siete a to potrubia pre stlačený vzduch a vodu, potrubie s ventilátorom pre prívod vzduchu na odvetrávanie bane, elektrické silové káble a osvetlenie. Vyrobené a namontované boli  mreže, ktoré bránia svojvoľnému vstupu do expozície. Vybudovanie vonkajšieho chodníka okolo stavby VBE sa realizovalo začiatkom novembra.

Za doteraz urobené práce, ako i za finančný príspevok je potrebné poďakovať sa poslancom mesta Spišská Nová Ves, Združeniu baníckych spolkov a cechov, firme BRANTNER-NOVA, s.r.o. Spišská Nová Ves, URANPRESu, a.s. Spišská Nová Ves, firme VSK, s.r.o. Novoveská Huta, stavebnej firme SOLITERA Smižany, firme ELGEO-BANSKÁ Banská Štiavnica.

Posledným krokom pre ukončenie stavby je jej zakrytie a opláštenie polykarbonátovým priehľadným materiálom. Nakoľko ide o tvarované prvky je technologický problém s realizovaním tejto časti projektu, ktorý sa v súčasností rieši.

Za Banícky spolok Spiš má uvedenú stavbu úspešne na starosti Ing. Ján Čuj.

Želáme si, aby sa stavbu vonkajšej banskej expozície podarilo úspešne ukončiť, aby ako súčasť budúceho baníckeho námestia a baníckej lávky cez Hornád mohla reprezentovať mnohostáročnú históriu  baníctva na území, na ktorom s názvom Klop Ort (Klepári) bola kolónia, kde žili baníci, ktorými vernými nasledovníkmi je i Banícky spolok Spiš.

 

 

Banské mapy a meračské prístroje - Nová časť baníckej expozície .

Motto: Dobrá mapa Vám povie viac, ako dlhý text.

Vzhľadom k tomu, že banícka expozícia svojim rozsahom prevyšovala možností uloženia exponátov v pôvodných priestoroch, rozhodlo sa vedenie BSS, na návrh Ing. Jančuru CSc. vytvoriť novú časť expozície,  a to expozíciu banských máp, meračských prístrojov a pomôcok, v nových priestoroch.

Banské mapy sú v určitej mierke zmenšeným obrazom banských diel, ako i objektov a ostatných skutočností v bani a na povrchu. Vyhotovujú sa na základe priamych meraní meračskými prístrojmi a pomôckami. Využívajú sa pre potreby plánovania a riadenia banskej výroby. Sú dôležitým technickým a právnym podkladom. Najstaršie zachované banské mapy sú z 30 rokov 16. storočia a  to z roku 1531 zo soľnej bane v Halle v Tirolsku a z roku 1534 zo Salzburgu.

Najstaršou zachovanou banskou mapou z územia Slovenska je banská mapa z roku 1569 zobrazujúca štôlňu na zlato Boží dar v Jarabej z Nízkych Tatier.

Zo Spiša je najstaršou zachovalou mapou zatiaľ mapa z roku 1715 a to zo zaniknutej osady Tichý Potok, nemecky Stillbach, dnes Henclová. Kópia tejto mapy je v novej expozícií, originál mapy v archíve vo Viedni. Okrem uvedenej mapy sú v novej expozícií i ďalšie mapy Spiša, ktoré dokumentujú vysokú úroveň spišského banského meračstva. Zvlášť vysoko je možné hodnotiť 2 mapy zo Smolníka z roku 1748, ktoré sú obohatené o obrázky v dolných častiach máp, ktoré zobrazujú činnosť od vyhľadávania, meračských  prác, otvorenia bane ,ťažby, až po úpravu rúd. Mapy sú od Jána Gašpara Reiznera, známeho meračského odborníka a zostavovateľa banských máp i z iných regiónov. Okrem máp zo Smolníka sú tu i ukážkové mapy z iných baníckych regiónov Spiša, akými nepochybne je Gelnica, ďalej Hnilčík, Bindt, Novoveská Huta, Markušovce, Kluknava a ďalšie. Je tu i mnoho teodolitov pre zameriavanie banských diel, kompas, meradiel na meranie dĺžok, ako i ďalšie prístroje a pomôcky potrebné pre zostavovanie máp. Je tu i ukážka geologickej mapy z U-Mo ložiska Košice I. – Kurišková a ukážky rúd a hornín z ložiska 5 nerastov Novoveskej Huty, panely používaných historických mier, história banských mápm význam banských máp, panel používaných prístrojov a ďalšie.

Za prípravu a usporiadanie novej expozície je potrebné vysloviť poďakovanie a uznanie Ing. Mariánovi Jančurovi CSc., ako i Ing. Janovi Čujovi.

 

 

 

 

 

10 rokov od 3. Stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska.

V roku 2020, v čase zúriaceho COVID-19, musel i banícky spolok Spiš utlmiť svoju činnosť. Preto aspoň niekoľkými fotografiami si pripomeňme jednu z najväčších a najúspešnejších akcií spolku, 3. Stretnutie baníckych miest a obcí  Slovenska v Spišskej Novej Vsi.

buletin2010.pdf

 

Banícke slovo Spiša.

6.11.2020 sa zišli členovia vedenia BSS, aby posúdili stav prípravy občasníka č. 1 „Banícke slovo Spiša“.

Šefredaktor PhDr. Ján Volný, PhD konštatoval, že príspevky mu boli doručené v požadovanom  termíne.

Na základe diskusie sa dohodlo:

1. O uverejnení článkov, ktoré boli zaslané naviac oproti Zápisu č. 1 rozhodne šefredaktor.

2. Výzva zbierky na Banícke námestie bude publikované rovnako ako v Informátore mesta.

3. Občasník č.1 bude vydaný v tlačovej forme a to na 4 stranách A-4 a to v pote 150 až 200 ks, ako i v elektronickej forme (publikované bude i na WEB stránke spolku).

4. Ing. Jančura dohodne grafickú úpravu a jej cenu s L. Cmorejom

5. Cena  1 výtlačku (tlač fy Parmas) sa dohodla s F. Stuhlákom 

Ďalšie stretnutie bude po dohode so šefredaktorom v polovici novembra.

 

 

Banícky skanzen v Novoveskej Hute.

Dňa 5. novembra 2020 sa stretlo vedenie spolku s Ing. E. Hudým s cieľom prejednať možnosť vybudovania povrchového a podzemného baníckeho skanzenu v priestoroch sadrovcovej bane v Novoveskej Hute.

Ing. E. Hudý informoval zúčastnených:

1. O súčasnom  stave povrchových a hlbinných banských objektov na sadrovcovej bani v Novoveskej Hute.

2. Možnosť zriadenia skanzenu v Novoveskej Hute a to tak v objektoch na povrchu, kde by mohli byť ukážky šatne, lampárne, objekty opráv zariadení, „felescimra“..., ako i v podzemí, kde by mali  byť na nultom obzore, (ostatné obzory by mali byť zatopené), ukážky rôznych spôsobov dobývacích metód, používaných banských zariadení a strojov.

3. Oboznámil prítomných s meraním iónov jednak na štôlňach na vápenec v Markušovciach , ktoré patria ich podniku (na internete známych ako Kóta ZULU 664), ako i na nultom obzore v Novoveskej Hute dvomi nezávislými odborníkmi, pričom výsledky čo sa týka množstva záporných iónov boli v prospech Novoveskej Huty.

Na základe následnej diskusie sa dohodlo:

1. Ing. E. Hudý  prejedná možnosť a podmienky zriadenia skanzenu v Novoveskej Hute s majiteľom objektov.

2. Predseda Baníckeho spolku Spiš Ing. V. Klaučo, s členmi spolku, budú hľadať možné spôsoby a zdroje financovania na úpravu objektov, ako i na zriadenie banského skanzenu v spolupráci s KSK a predstaviteľmi mesta Spišská Nová Ves.

3. Ing. J. Daniel zistí výsledky meraní fy. Uranpres v priestoroch sadrovcovej bane.

 

 

Október 2020

 

BANÍCKE SLOVO SPIŠA.

Dňa 1. 10. 2020, na základe pozvánky predsedu BSS Ing. Vladimíra Klauča, sa zišla časť vedenia Baníckeho spolku Spiš, aby prejednali možnosť vydania občasníka.  Na základe diskusie sa účastníci mimoriadneho zasadania dohodli:

-        za šefredaktora občasníka  bol zvolený: PhDr. J. Volný, PhD.

-        názov občasníka : Banícke slovo Spiša

-        vydanie 1. čísla bude k sviatku sv. Barbory,  t. j. k 4.12.2020

-        dohodnutí boli autori jednotlivých príspevkov

-        vydanie bude v tlačovej forme cca 150 ks a v elektronickej forme na internetových stránkach Baníckeho spolku Spiš 

-        najbližšia porada bude 6.11.2020 o 9:00 hod.

Prosíme členov vedenia spolku, resp. členov spolku o  návrhy, príp. články k   vydaniu občasníka „ Baníckeho slova Spiša“.

Zo zápisu z mimoriadnej porady Ing. Jozef Daniel

 

 

September 2020

 

 Slávnostné odhalenie tabule Slovenskej banskej cesty v Hôrke.

 

Dejiny a rozvoj obce Hôrka, ktorá vznikla zlúčením obcí Hôrka, Svätý Ondrej, Kišovce, Prímovce a Miklušovce súvisía s existenciou kráľovskej pošty, výskytom minerálnych prameňov, ale najmä s rozmachom mangánových baní.

Hoci niektoré údaje hovoria, že ťažbu mangánu začal gróf Szatmary v roku 1695, je pravdepodobnejšie, že ložisko mangánu bolo známe až od roku 1845, kedy sa začala i systematická ťažba týchto rúd. Po druhej svetovej vojne došlo k rozvoju baníctva v tejto oblastí, k modernizácií výrobných a správnych zariadení, ale i k rozvoju bytovej základne.

Banícka história obce Hôrka nenechala ľahostajnými ani Banícky cech Horného Spiša, ale ani predstaviteľov obce Hôrka, ktorí sa rozhodli v obci Hôrka postaviť pamätník manganorudnému baníctvu tejto oblastí.

Tento pamätník pozostáva z banského vozíka, ako i z tabule Slovenskej banskej cesty – Hôrka, kde sú popísané dôležité údaje o tomto ložisku.

Dňa 25. septembra pri príležitostí Dňa baníkov 2020 sa zišlo pri pamätníku niekoľko desiatok obyvateľov Hôrky a okolitých obcí, ako i členovia Baníckeho cechu Horného Spiša a Baníckeho spolku Spiš (Ing. Klaučo, Ing. Čuj, p. M. Hanuščinová,  Ing. Daniel), aby odhalili Pamätník manganorudného baníctva v Hôrke Slovenskej banskej cesty.

Úvodné slovo po baníckej piesni v podaní miestneho speváckeho zboru mala starostka obce Hôrka Ing. Helena Mihalčínová. Ďalej vystúpil za realizátorov pamätníka p. Slavomír Kysela, predseda Baníckeho cechu Horného Spiša a autor textu tabule Ing. Viliam Hosa. S pozdravným prejavom vystúpil predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Ing. Erik Sombathy. Nasledovalo odhalenie pamätníka a banícka pieseň. Bohatá diskusia, ako i čítanie z baníckych zápiskov otca starostky obce pokračovala pri pohostení, kde so svojim príspevkom vystúpil i In. Klaučo.

Je treba poďakovať Baníckemu cechu a predstaviteľom obce za vydarený pamätník, ale i slávnostný akt jeho odhalenia.

                                                                    ZDAR  BOH !

Foto : p. Mária Golanová

 

 

 

 

BSS si pripomenul Deň baníkov ako jednu z najstarších ľudských činností.

Baníctvo je neodmysliteľne späté s históriou Spiša. Aj keď dnes už mnoho baní na Spiši zaniklo, túto tradíciu, ktorá by mala byť zdrojom národnej hrdostí a oslavy tvrdých a pracovitých ľudí sme si pripomenuli  na Dni baníkov .

Francúzi tento sviatok oslavujú už od stredoveku, v bývalom ZSSR od roku 1948 a v USA od roku 2009. V bývalom Československu sa oslavy Dňa baníkov prvýkrát konali 9. septembra 1949 a neskôr sa tento sviatok uvádzal ako Deň baníkov a energetikov. Na Slovensku sa tradičné oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov konajú od roku 1998 v Banskej Štiavnici pod známym názvom „Salamandrové dni“, ktoré vzhľadom k epidémií boli tohto roku ochudobnené.

BSS tento sviatok oslávil slávnostným zhromaždením dňa 15. 9. 2020 v reštaurácií Letisko. Začiatok slávnostného zhromaždenia patril členke nášho spolku p. Anke Kačírovej, a to v podobe sv. Barbory, ktorá čoby patrónka baníkov prišla pozdraviť Deň baníkov 2020. Nasledovala hymnická banícka pieseň, po ktorej Ing. Kirol, ako moderátor, vyzval predsedu baníckeho spolku, aby predniesol slávnostný prejav. Ing. Klaučo vo svojom prejave spomenul nielen najvýznačnejšie činy baníckeho spolku za uplynulý Banícky rok 2019 - 2020, ale i problémy súvisiace s dokončením vonkajšej expozície, ale i  problémy s odstúpením STM Košice od Vysunutej baníckej expozície v SNV. Za mesto Spišská Nová Ves predniesol pozdravný prejav primátor mesta Ing. Pavol Bečarik. Tohotoročným jubilantom spolku boli odovzdané pamätné ďakovné listy.

Slávnostná časť bola ukončená Baníckou hymnou v podaní speváckej skupiny „Šachtár“.

Nasledovalo občerstvenie a po ňom športová časť, kde sa súťažilo v streľbe, šípkach, hodom loptičiek na cieľ, ale i v ryžovaní zlata, pití piva mužmi i ženami. Víťazom jednotlivých disciplín boli odovzdané diplomy a ceny, účastníkom ryžovania certifikáty s vyryžovanými zlatinkami. Záver slávnostného stretnutia spestril spevmi súbor Šachtár.

Je potrebné sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu osláv.

 

Foto: V. Daniel

 

 

 

 

 

 

 August 2020

 

Banícky spolok Spiš si pripomenul Deň bielych ruží.

Od najväčšieho slovenského banského nešťastia v Handlovej uplynulo už 11 rokov. 10. augusta 2009 prišlo pri výbuchu v bani a následnom požiari o život 20 baníkov a banských záchranárov. Na blízkych, kamarátov a kolegov spomínali Handlovčania pri Pamätníku baníkov pri príležitosti už jedenásteho  Dňa bielych ruží.

I členovia Baníckeho spolku Spiš si pripomenuli pamiatku handlovských baníkov, ale i baníkov, ktorí prišli o život v baniach na Spiši, a to spomienkou a položením kytice bielych ruží k replike historického baníckeho oltára zo Spiša.

Česť ich pamiatke

                                                                          Banícky spolok Spiš.

 

Júl 2020

 

 

Banícky spolok Spiš vyhlásil zbierku na dobudovanie externej expozície baníctva!

Spiš a Spišská Nová Ves je historicky, ekonomicky a kultúrne spätá s baníctvom od dávnej minulosti. Prírodné bohatstvo a nerastné suroviny boli hlavným dôvodom jej rozvoja a veľmi dôležitého postavenia v obchodnej mape Európy.  Prvé písomné zmienky o baníctve Spiša pochádzajú už z roku 1250.

Od roku 1613 v Spišskej Novej Vsi   pôsobil Spolok svätej Barbory. Lokalizáciu baníckej osady s názvom Klopp – Orth, „Klepár“ alebo „Klopačka“, je možné identifikovať už v  mapách z roku 1783  pri rieke Hornád, v miestach kde sa  dnes nachádza Multifunkčné banícko-energetické centrum – „BARBORKA“.

Aj v nedávnej minulosti, takmer každej rodiny Spiša, sa  bytostne týkalo pôsobenie štátnych baníckych a geologických  podnikov a inštitúcií akými boli napr. Železorudné bane, Geologický prieskum, Uranpres, Banské stavby, Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky, Obvodný banský úrad,  Stredná priemyselná škola geologicko - banícka,  a ďalšie. Uvedené  banícke pôsobenie pomohlo Spišu nielen so zamestnanosťou, ale aj s rozvojom kultúry, športu, umenia, ako i sociálnej a bytovej politiky. 

V súčasnosti v meste pôsobí občianske združenie Banícky spolok Spiš, ktorý nadviazal na tradície spomínaného Spolku svätej Barbory a dal si za cieľ pomáhať pri zachovaní a obnove kultúrno-technických hodnôt, ako i zachovania baníckych tradícií spojených s bansko-geologickou históriou Spiša a mesta Spišská Nová Ves.

V tomto duchu v roku 2004 - 2005 došlo k podpisu prvej dohody o spolupráci s mestom Ózd v Maďarsku (župa Miškolc) a v spolupráci s BSS sa podarilo pripraviť projektovú dokumentáciu na realizáciu „Baníckeho námestia“ – ktorého dominantami majú byť budova Multifunkčného banícko-energetického centra, symbolická banská veža, lávka cez rieku Hornád a symbolická banská mapa Spiša na ploche budúceho námestia, ako i doplnkový mobiliár pripomínajúci banskú históriu.  Vďaka  verejnej zbierke vyhlásenej v roku 2007  bola postavená symbolická banská veža. Vybudované bolo Banícko - energetické Multicentrum, v ktorom sa nachádza Vysunutá banícka expozícia Spiša  Slovenského technického múzea. 

 

Dôvody premiestnenia rozšírenia vonkajšej banskej expozície  , ktorá je postavená pri Multifunkčnom energetickom a baníckom centre (MEBC)na Nábreží Hornádu v Spišskej Novej Vsi.

 

Základné informácie: 

° položenie základného kameňa výstavby bytov a polyfunkčných priestorov Baníckeho námestia na Nábreží Hornádu v SNV sa uskutočnilo 15. decembra 2004. Udalosť bola odsúhlasená vtedajším Mestským zastupiteľstvom.

° V roku 2005 primátorka bývalého baníckeho mesta SNV, Mgr. Anna Fedorová s primátorom bývalého hutníckeho mesta Ózd Benedekom Mihhálym dohodli spoločný postup pri získaní finančných prostriedkov cestou cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskou a Slovenskou republikou na výstavbu MEBC SNV.

° Banícky spolok Spiš vznikol na základe Deklarácie prijatej dňa 10.októbra 2007, na zhromaždení bývalých a vtedajších pracovníkov banských organizácií, Strednej geologicko – baníckej priemyselnej školy  a banských inštitúcií v SNV.

° Slávnostné otvorenie symbolickej banskej veže „Klopp Orth“ so zasadením Lipy priateľstva, s podpismi zúčastnených účastníkov v pamätnej listine dňa 8. októbra 2008 sa začala príprava výstavby Baníckeho námestia v SNV. Financovanie výstavby symbolickej banskej veže sa uskutočnilo z úspešnej zbierky v rámci Slovenska a regiónu Spiš.

° Tretie stretnutie banských miest a obcí Slovenska, za účasti prezidenta republiky SR, Ivana Gašparoviča a pod záštitou predsedu samosprávneho Košického kraja, Zdenka Trebuľu sa uskutočnilo v dňoch 27.,  28. a 29. augusta 2010. Na stretnutí sa zúčastnilo viac ako 1 000 hostí zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska.

° Výstavba a zriadenie MEBC – Dom cezhraničného priateľstva sa uskutočnila z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska v Ózde a Slovenska v SNV v rokoch 2010 – 2011. V budove MEBC na prízemí je zriadená banská expozícia Spiša, na ktorú nadväzuje vonkajšia expozícia dopravných banských strojov. Zriadenie expozície sa uskutočnilo na základe Zmluvy č. 21/2012/STM o spolupráci medzi STM Košice a Baníckym spolkom Spiš, zo dňa 19. marca 2012.

Poznamenávame, že vonkajšia expozícia je t. č. v štádiu premiestňovania a rozširovania podľa mestom vypracovaného projektu.

 

 Dôvody premiestňovania a rozširovanie vonkajšej expozície:

 

1.  Dôvodom premiestnenia vonkajšej banskej expozície od banskej veže Klopp Orth,   boli opakované sťažnosti občanov bývajúcich v obytnom dome pri šachte Klopp Orth,  (vyrušovanie počas nočného kľudu).

2.  Výbor Baníckeho spolku Spiš na základe upozornenia vedenia mesta o sťažnostiach odporučil premiestnenie vonkajšej expozície  do priestoru severne od budovy MEBC.

3.  V priebehu roka 2017 vedenie STM Košice súhlasilo s  premiestnením  vonkajšej expozície a odporučilo s jej rozšírením o banské dopravné stroje.  Takto rozšírená expozícia predstavuje dopravné zariadenia pohybujúce sa po banskej koľaji zo zač. 20. stor. s generačne modernejším zariadením pohybujúcim sa po závesnej dráhe používaným v baníctve od 70 - tých rokov 20. stor.  dodnes, napr. v sadrovcovej bani v Novoveskej Hute.

4. Po dohode  mesta SNV s STM Košice a BSS SNV sa docieli, že vonkajšia expozícia zvýrazní banícku históriu v našom  meste. V meste po roku 1945 sídlili banské organizácie, a to Železorudné bane, Nerudné bane, Geologický prieskum, Uránový prieskum, Banské stavby, Stredná geologicko-banícka škola, Banský úrad a Výskumný ústav rúd Praha, pracovisko v SNV. Tieto organizácie zabezpečovali prácu pre 14 000 pracovníkov.                   

5. Slovenská banská komora sídliaca v Prievidzi ubezpečila autorov výstavby expozície  že pri získavaní  materiálových  a finančných prostriedkov bude nápomocná, ako i Hornonitrianské bane, Slov. magnezitové bane, Nafta Gbely, MK SR, MH SR, MŽP SR.

6.  BSS vypracoval obsahový návrh vonkajšej expozície priamo závislý na doplnení interiérovej expozície baníctva Spiša, ktorá vznikla v rámci spolupráce STM KE a BSS SNV.

7.  Vedenie mesta SNV zadalo vypracovať projekt vonkajšej expozície so zameraním na obsahové zladenie výstavby plánovaného Baníckeho námestia z roku 2007.

8. Po posledných komunálnych voľbách  nové vedenie mesta SNV koordinuje  realizáciu stavby a požaduje od BSS a STM o dodanie nových výstavných exponátov  pre  tvorenú expozíciu.

9.  Výbor BSS uskutočnil prieskum a výber dodávateľa stavby so zameraním na profesnú znalosť banskej technológie. Boli oslovené banské organizácie, a to Rudné bane BB a Uranpres Prešov, ktoré pre svoje rozbehnuté zákazky sa nemohli podieľať na výstavbe predmetného objektu a odporučili banskú organizáciu ELGEO - BANSKÁ, s.r.o., Banská Štiavnica, ktorá dodávateľstvo prijala.

10. Vedenie mesta na prípravných jednaniach s dodávateľom stavby rozhodlo o započatí prác po vydaní stavebného povolenia v novembri 2019. Dôvodom boli finančné prostriedky vyčlenené Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska pre BSS s povinnosťou prestavania do 31.decembra 2019.

11. Mestské zastupiteľstvo v SNV dňa 28. mája 2020 pre momentálnu krízovú situáciu rozhodlo o nepridelení finančných prostriedkov na premiestnenie a rozšírenie expozície s tým, že uložilo Baníckemu spolku Spiš obrátiť sa na sponzorský spôsob výstavby a to, že sa zorganizuje finančná zbierka v rámci mesta, kraja a Slovenska. Mestské zastupiteľstvo znova posúdi finančnú dotáciu na predmetnú stavbu na septembrovom zasadaní Mestského zastupiteľstva.

Podmienkou pre realizáciu stavby v roku 2020 bolo zníženie rozpočtu  

z finančnej čiastky 75 000 € na 1/3.  Predpokladáme, že finančný rozdiel sa uhradí z pripravovanej verejnej zbierky a finančných prostriedkov získaných z MH SR.

 

Informáciu podáva: Ing.Vladimír Klaučo, predseda BSS

 

Jubilanti I. štvrťrok 2020  Banícky spolok Spiš

Júlia   Maniaková                    70 rokov

Ing. Helena Veseleňaková         60 rokov

František Stuhlák                      70 rokov

Ing. Vladimír Gburik                    55 rokov

Ing. Jaroslav Böhmer                  70 rokov

Ing. Boris Bartalský PhD.            60 rokov

Lýdia Hornáčková – Želinská     65 rokov

Emilia Tryznová                           65 rokov

Ing. Zuzana Krempaská              60 rokov

 

Jubilanti Baníckeho spolku Spiš   -   II. Q

60 rokov              Ing. Ladislav Lučivjanský

60 rokov              Ing. Ladislav Ertl

85 rokov              Ing. Pavol Kubičár

65 rokov              Agnesa Piatnicová

70 rokov              Ing. Dušan Daniel

70 rokov              Juraj Gudzan

70 rokov              Robert König

70 rokov              RNDr. Alexander Dirner CSc.

70 rokov              Mgr. Art. Igor Grega

75 rokov              Ján Mlynár

 

 

Za archivárom a historikom Doc. PhDr. Ivanom Chalupeckým.

 

Historik Ivan Chalupecký sa narodil 16. marca 1932 v Spišskej Novej Vsi. Už vo svojej  rodine dostal vynikajúce jazykové základy z nemčiny a maďarčiny. Stredoškolské vzdelanie absolvoval v Kežmarku, Levoči a v Tisovce, kde pre svoje názory, nezlučiteľné s vtedajšou mocou, bol vylúčený z ďalšieho štúdia a pracoval ako robotník v kameňolome v Tisovci, neskoršie v tehelni v Spišskej Novej Vsi. Po skončení základnej vojenskej služby pracoval ako baník v Nerudných baniach, sádrovke, v Novoveskej Hute. Paradoxne, ako robotník, zmaturoval (1955). Ako 24 ročný nastúpil do archívu v Levoči, kde práca archivára sa stala jeho životným poslaním. V rokoch 1957 – 1960 absolvoval externé štúdium archívnictva na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave. Odborné vedomosti si rozšíril stážou v Národnom archíve v Paríži. Štátny archív v Levoči riadil v rokoch 1969 – 1978 a 1990 – 1992.

Zaoberál sa cirkevnými dejinami, historickými a regionálnymi dejinami Spiša. Podstatná je jeho  spolupráca na Dejinách Levoče II (1975), Dejinách Rožňavy I (1978), Dejinách Krompách (1981), Dejinách Popradu (1998), Spišskej Novej Vsi (2014) na práci o Majstrovi Pavlovi z Levoče, na sprievodcoch po pamiatkach (Chrám sv. Jakuba v Levoči, Hrad Ľubovňa a i.). Spolupráca na Encyklopédii Slovenska, Vlastivednom slovníku obcí na Slovensku, Österreichisches biographisches Lexikon, 

Na svojom konte má 53 samostatných knižných publikácií, 94 vedeckých štúdií, 103 odborných článkov, nespočetné množstvo recenzií a hesiel do encyklopédií. Dôležitá je jeho práca na zostavení inventáru a materiálov Spišskej župy a to od 16. stor. až do roku 1922, ako i práca na nie menej ako 20 tich publikáciách „Z minulostí Spiša“.

Prednášal v Teologickom inštitúte CMBF UK Bratislava v Spišskej Kapitule v rokoch 1990 – 2003, historické disciplíny na Katecheticko-pedagogickej fakulte Žilinskej (teraz Katolíckej) univerzity v Ružomberku v rokoch 1996 – 2002, tiež na univerzitách vo Viedni, Ríme a v Nemecku. Bol člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku do 2008.

Ivan Chalupecký je zakladateľom obnoveného Spišského dejepisného spolku a to 27. 6. 1992. Tento spolok nadväzuje na činnosť svojho predchodcu Spišského dejepisného spolku (1883 - 1946) a Krúžku historikov Spiša pri Slovenskej historickej spoločnosti (1965 - 1991). Pôsobnosť sa týka najmä historického územia Spiš. V tomto spolku aktívne pracujú i mnohí členovia Baníckeho spolku Spiš, pričom banícky spolok je kolektívnym  členom dejepisného spolku a naopak. SDS  každoročne pripravuje  2 hodnotné semináre, ale i 1 exkurziu, pričom v posledných rokoch to boli exkurzie do baníckych miest a obcí Spiša.

Ivan Chalupecky je nositeľ Križkovej a Sasinkovej medaily za prácu v archívnictve, laureát ceny Daniela Rapanta, rytier Rádu sv. Silvestra pápeža, čestný občan mesta Kežmarok, Levoče a Spišskej Novej Vsi, čestný člen Spolku sv. Vojtecha a čestný predseda Spišského dejepisného spolku.

Nie je možné vymenovať celú činnosť Doc. PhDr. Ivanom Chalupeckého, jedného z najvýznamnejších osobností Spiša. Je potrebné sa nám hlboko skloniť pred jeho umom, historickými znalosťami a ochotou spolupracovať s našim Baníckym spolkom Spiš.

Vážený pán Doc. PhDr. Ivan Chalupecký Banícky spolok Spiš Vám ďakuje za dlhoročnú spoluprácu baníckym pozdravom  „ZDAR BOH !“.

                                                                                                  Banícky spolok Spiš.

 

Za vedenie Baníckeho spolku  Spiš sa rozlúčky s I. Chalupeckým v chráme sv. Jakuba v Levoči zúčastnili p. A. Jenčušová a Ing. J. Daniel.

 

 

Jún 2020

P R E D N Á Š K A

 Dňa 23. júna 2020 po dlhšej prestávke spôsobenej koronavírusom uskutočnila sa v centre Barborka prednáška

Mgr. Miroslava LACKA, PhD.

(Friedrich-Christian-Lesser-Kolleg für Ostmitteleuropa/FSU Jena)

 

PROTOGLOBALIZÁCIA V OBCHODE S MEĎOU A STRIEBROM NA PRÍKLADE GELNICKÉHO A ROŽŇAVSKÉHO BANSKÉHO REVÍRU V 16. STOROČÍ.

 

Moderátorom prednášky spojenej s uvedením do života novej baníckej publikácie bol Ing. J. Daniel.

Prednášajúci „Mgr. Miroslav Lacko, PhD. (1988) je postdoktorský výskumník na Friedrich-Christian-Lesser-Kolleg für Ostmitteleuropa pri Friedrich-Schiller-Universität Jena v Nemecku. Zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami ranného novoveku. V roku 2008 založil ročenku o dejinách baníctva a hutníctva pod názvom Montánna história a v rokoch 2008 až 2019 bol jej editorom. V rokoch 2011 až 2015 bol interným doktorantom Historického ústavu SAV v Bratislave, kde doktorandské štúdium ukončil v roku 2015 úspešnou obhajobou dizertačnej práce na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas doktorandského štúdia začal pôsobiť v zahraničí. V roku 2012 bol nositeľom Štipendia Ernsta Macha v rámci Akcie Rakúsko – Slovensko, v roku bol 2013 štipendistom Národného štipendijného programu SR vo Viedni, v rokoch 2014 až 2016 nositeľom Štipendia Richarda Plaschku na Univerzite Viedeň a v roku 2016 získal Štipendium Heinricha Winkelmanna, ktoré udeľuje Nemecké banské múzeum  v Bochume renomovaným historikom a archeológom. V rokoch 2016 až 2018 bol členom „Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostrave“.

Je autorom viac ako 100 štúdií a článkov, ako aj spoluautorom viacerých monografií.

Vo svojej prednáške autor načrtol dosiaľ nepoznané dejiny gelnického baníctva v 16.storočí, v súvislostí s obchodom s kovmi. V prednáške analyzoval aktérov, ktorí sa podieľali na tomto obchode. Jednalo sa napr. o rody Thurzovcov, nemeckých Schillingovcov, krakovských mešťanov  Michala Mandela, Erazmus Banck, Tribell de Jarisch, košických mešťanov Ján Scheutlich a Jozef Ferber, ako i levočský mešťania Anton Roll, Wolfang Duck, Ján a Peter Feigelovci a ďalší.

Vývoz medi do Poľska a odtiaľ do severozápadnej Europy, zo spišských baní, výrazne zväčšilo rentabilitu banského podnikania na Spiši a Gemeri.

Súčasťou stretnutia bol i akt uvedenia novej baníckej  publikácie do života, teda krstu publikácie. Akt krstu uskutočnil  p. Ing.  Vladimír Klaučo, predsedu BSS a Ing. Vladimíra Čech, čestný predsedu BSS, a to drvenou rudou zo spišských baníckych regiónov. Pokrstená bola publikácia:  „MONTÁNNA HISTÓRIA 10, MONTÁNNO - HISTORICKÝ VÝSKUM NA SLOVENSKU A V STREDNEJ EURÓPE“.

Po krste sa o slovo prihlásil Ing. Klaučo,, ktorý ocenil i to, že dvaja spoluautori publikácie sú Ing. Marián Jančura a Mgr. Lukáš Patera sú členmi BSS. Po jeho ocenení publikácie a zhodnotení historického baníctva na Spiši nasledovala bohatá diskusia.

 

 

Dzešetero zlatokopa - jak še hleda zlato

najdzi sebe dajaký jarek, dze može byc zlato (abo si ho radši, žeby ši aj daco našol, doneš zo sebu - zlatý perscenek, či zlatý lancušek)

misečku na ryžovane, abo menšu bodvanečku, napolni do troch štvercyn šutrom

na jarku sebe najdzi ne barsc prudku vodu, halboku aspoň nad kolena (najlepši je po pupek, netreba še zohynac) a štur do nej misečku zo šutrom

paľcami šudraj šuter tak dluho, až nebudze voda zamulena od muľu. Povyrucaj väčše kamene a nezapomni ich umyc, može byc na nich nalepene zlato

kuščik postrasaj misečku (asi tak, ked še ci trašu ruky po pipe) pod vodu, abo ju pokruc pod vodu. Totyma robotami še dostane zlato pomaľučky na spodek misečky

dalej kruc misečku pod vodu a pomaľučky ju nahyňaj - tak še zbaviš ľahkých kameňkoch

ked uvidziš pocmavše kameňky tak davaj si už bacha, bo ked ne, tak še ci možu odplavic aj zo zlatom (su zhruba rovnako čaške).

potom štur kuščik misečky pod vodu, misečku pohombavaj, postupne naklaňaj až še ci na dne neukáže zlato

šicko zlato, co tam najdzeš, povybyraj do mieška, abo do ampulky s vodu

zlato mozeš odnesc do banky, abo si ho môžeš aj nehac. Ked ši ale nič nenašol, tak to mušiš skušic s väčšim zlatým lancuškom

a ked ani potom nič nenajdzeš, tak nam to mapiš do imailu, dze ši ryžoval a keľo lancuškoch ši tam nehal. My tak potom pridzeme a konečne aj my už daco najdzeme. Šicko si ale nehame a tebe zaplacime s vatikansku menu.

tak si to šicke, co to čitace, vyskušajce, dajce tam najdrahše zlato, nič nenajdzice a my še konečne budzeme mac dobre. Na našej karbidke še to vam ale holem z polovici vraci.

 

Dňa 20. júna 2020 sa uskutočnilo na Čingove ryžovanie zlata, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z celého Slovenska v súťaži o Spišskú karbidku. V rámci niekoľkoročnej spolupráce medzi zlatokopmi a našim spolkom pripravil Ing. J. Daniel a Viktor Daniel pre nich prednášku „ZLATO  NA  SPIŠI“, ktorú V. Daniel s úspechom predniesol v rekreačnom zariadení Ihla na Čingove.

Večer sa konal „Zlatokopecký šachtág“. Ktorý viedol člen BSS Štefan Kupčík.

V nedeľu Viktor Daniel spolu s Ing. Ďuršom viedli „zlatokopov“ po baníckych pamiatkach  (štôlne, múzeum, skanzén) na Poráči.

V. DANIEL na TV REDUTA

 

 

Za Ing. Františkom Kučmom.

 

Dňa 2. júna 2020 sa smútiaca rodina, Banícky cech Rudňany,  Banícky spolok Spiš, príbuzní a známi rozlúčili s Ing. Františkom Kučmom.

Ing. František Kučma prišiel na svet 14. decembra 1943 v Markušovciach. Vyrastal s piatimi súrodencami v láskyplnej opatere rodičov Anny a Jozefa Kučmovcov. Vychodil základnú školu v Markušovciach v roku 1968, bol šikovný, nadaný žiak. Zmaturoval na vtedajšej Jedenásťročnej strednej škole v Spišskej Novej Vsi v roku 1961 a pokračoval v štúdiu na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej. Po promócii v roku 1966 nastúpil do Banských stavieb Prievidza do závodu Rudňany. Pätnásť rokov zastával post mechanika a hlavného mechanika, potom sa stal inšpektorom spišskonovoveského Obvodného banského úradu. Začiatkom júna 1967 si vymenil snubný prsteň so slečnou Františkou Sirkovou a vykročil s ňou na  spoločnú púť, na ktorej spolu vychovali synov Kamila a Ericha.

V odvetví baníctva sa vypracoval na jedného z najuznávanejších odborníkov regiónu Spiša, ba Slovenska. Z uvedeného dôvodu od roku 1981 nastúpil ako  banský inšpektor na Obvodný banský úrad Spišská Nová Ves, kde od roku 1990 pracoval ako vedúci banský inšpektor, od roku 1993 ako vedúci II. oddelenia. Svoju činnosť na OBÚ ukončil v roku 2000, odchodom do dôchodku.

V roku 2004 sa stal aktívnym členom Baníckeho cechu Rudňany a po založení Baníckeho spolku Spiš sa stal i jeho členom. V rokoch 2012 – 2015 bol členom revíznej komisie vo výkonnom výbore BSS.

Svoj vymeraný diel daru života zasvätil práci, baníctvu a rodine. V pamätiach svojich najbližších, ale aj bývalých kolegov zostáva navždy ako múdry muž, ozajstný patriarcha rodu, ktorý si rešpekt, autoritu nemusel vynucovať. Zveľaďoval túto charizmu ako svedomitý vinohradník révu. Múdre slova odžitých sedemdesiatich šiestich rokov nám zostanú v pamäti, ale určite nám budú chýbať.

Lúčia sa s Tebou členovia Baníckeho cechu Rudňany, ako i Baníckeho spolku Spiš, pracovníci OBÚ v Spišskej Novej Vsi a Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici, ako i členovia Združenia baníckych spolkov a cechov,  baníckym pozdravom      „ZDAR  BOH !“

In futuram, rei memoriam – krásnu a zaslúženú večnosť.

Odpočívaj v pokoji!

 

   Ing. Cyril Kacvinský           Ing Antonín Baffi           Ing. Vladimír Klaučo

 

za Banícky cech Rudňany          za OBÚ SNV              za Banícky spolok Spiš

Február 2020

 

Valné zhromaždenie Baníckeho spolku Spiš.

Bol to rok 2008, kedy sa baníci a prívrženci baníctva  zo Spišskej Novej Vsi rozhodli založiť banícky tento spolok a na zakladajúcej schôdzi, ktoré je možné považovať za I. VZ spolku sme si zvolili prvý výbor,   Za svoju patrónku  si zvolili patrónku baníkov sv. Barboru., ktorej úcta v Spišskej Novej Vsi má dlhoročnú tradíciu.

Jedna z publikácií, ktorú spolok vydal v minulom roku (Desaťročnica Baníckeho spolku Spiš), presvedčivo hovorí o činností tohto spolku od roku 2008 do konca roku 2018, teda za 11 rokov pôsobností spolku. V 25. kapitolách je dokumentovaná činnosť BSS po jednotlivých činnostiach. Táto publikácia, ako i Kronika BSS za rok 2019 boli dané účastníkom VZ  k nahliadnutiu.

25. februára 2020  sa zišli členovia BSS a hostia na 13. Valnom zhromaždení  spolku, aby vyhodnotili činnosť BSS za rok 2019 a v Kalendáriu, plánu činností, na rok 2020 si určili ďalšie smery svojho pôsobenia.

Program valného zhromaždenia začal baníckou  hymnickou piesňou  v podaní Baníckeho spevokolu Šachtár. Moderátorom VZ bol  tak ako po predošlé roky podpredseda spolku Ing. Jozef Daniel.  Minutou ticha si účastníci uctili pamiatku tých, ktorí v minulom roku odišli z našich radov do baníckeho neba a to: p. Ľudovíta Vojtilu a priateľa nášho spolku z Pezinka a člena predsedníctva ZBSC JUDr. Dušana Vilíma.

Po voľbe overovateľov a jednotlivých komisií zhodnotil činnosť spolku jeho predseda Ing. Vladimír Klaučo. Nasledovala správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu 2020  (p. Mária Čornejová), správa revíznej komisie (p. Alžbeta Jenčušová), Kalendárium 2020 (Ing. Marián Jančura CSc.).

Gratuláciu jubilantom, ktorými boli  p. Júlia Maniaková, Ing. Helena Veseleňaková, p. Lýdia Hornáčková, p. Emília Triznová, Ing. Jaroslav Bohmer, Ing. Boris Bartalský PhD., František Stuhlák, urobil Ing V. Klaučo a Ing. I. Tomko. Po diskusií,  bola schválená správa mandátovej a návrhovej komisie (p. J. Slamený). Nasledovala Banícka hymna a občerstvenie.

Valné zhromaždenie teda schválilo činnosť spolku za rok 2019, ale tiež plán činností na rok 2020.  Kalendárium má 3 častí. Pracovné aktivity sú plánované v 20 bodoch, spoločenské v 7 a administratívne úlohy v 2 bodoch. Tento plán bude potrebné doplniť na najbližšej schôdzi vedenia spolku o zodpovednosť za jednotlivé úlohy.

Spišská Nová Ves 25. 2. 2020                                                     Banícky spolok Spiš

Hymnická banícka pieseň „Zdar Boh hore“

Hymnická banícka pieseň „Zdar Boh hore“

Moderátor VZ Ing. Jozef Daniel

Moderátor VZ Ing. Jozef Daniel

Ing. Marián Jančura CSc. – Kalendárium na rok 2020

Ing. Marián Jančura CSc. – Kalendárium na rok 2020

Ing. Vladimír Klaučo – Správa za rok 2019 a činnosť v roku 2020

Ing. Vladimír Klaučo – Správa za rok 2019 a činnosť v roku 2020

Príhovor generálneho riaditeľa Slovenského technického múzea Košice, Ing. Eugena      Labaniča

Príhovor generálneho riaditeľa Slovenského technického múzea Košice, Ing. Eugena Labaniča

Predseda návrhovej komisie p. Jozef Slamený

Predseda návrhovej komisie p. Jozef Slamený

Predsedníctvo Valného zhromaždenia pri Baníckej hymne

Predsedníctvo Valného zhromaždenia pri Baníckej hymne

Stretnutie 7 Hornouhorských banských miest v Rožňave.

V roku 1487  sa zišli zástupcovia miest Gelnice, Smolníka, Rožňavy, Spišskej Novej Vsi, Jasova, Rudabanyi, a Telkibányi, aby založili Združenie 7 Hornouhorských banských miest na gelnickom práve.

Po 533 rokoch sa na popud Ing. Norberta Wenera zišli predstavitelia uvedených miest doplnených o mestá z Rumunska Baia Mare a Baia Sprie, aby sa pokúsili nadviazať na vyššie uvedenú históriu týchto miest a to najmä cezhraničnou spoluprácou pri získavaní prostriedkov na  propagovanie baníctva v uvedených regiónoch, ako i na realizáciu spoločných aktivít a podujatí.

Prvou akciou, na ktorú sa v súčasností  zháňajú finančné prostriedky, je vydanie publikácie o histórií týchto miest, ktorá by mala byť vydaná v roku 2020.

Za mesto Spišská Nová Ves sa tejto akcie zúčastnil viceprimátor Spišskej Novej Vsi PhDr. Ján Volný, PhD.,  a za Banícky spolok Spiš Ing. Vladimír Klaučo a Ing. Jozef Daniel.

 

Technické pamiatky spojené s baníckou a hutníckou činnosťou na Spiši – V.

Uvedenie do života (krst) publikácie Rudňany, Poráč, Markušovce.

 

Vyše 100 účastníkov sa 18. februára prišlo pozrieť do Barborky  na prezentáciu a krst novej, 381 stranovej publikácie.  Táto publikácia si dala za cieľ zmapovať banícku históriu vyššie uvedených obcí, ale hlavne navrhnúť na ochranu tie pamiatky týchto obcí, ktoré sa ešte zachrániť dajú. Celkove bolo v publikácií vytipovaných 42 objektov a to v Rudňanoch 15 objektov, v Poráči 13 a v Markušovciach 14 objektov. Tomu odpovedalo v publikácií 78,5% strán.

„Dejiny sú svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulostí. (M.T. Cicero).“

Uvedené motto je mottom úvodu publikácie, ktorá za podpory Ministerstva kultúry a Baníckeho spolku Spiš bola spracovaná v roku 2019.

Konferencierom slávnostného  večera bol Ing. Pavol Rgec, ktorý predstavil jednotlivých aktérov publikácie  a to:

Zostavovateľ a autor publikácie – Ing. Marián Jančura CSc.

Autori : Ing. Jozef Daniel, Ing. arch. Adriana Klingová, Bc. Lukáš Patera

Odborný garant a recenzent: Ing. Ladislav Lauko

Jazyková úprava: Mgr. Jana Gerčáková

Jednotliví autori postupne predstavili po 3 pamiatky, ktoré ich najviac zaujali.

Nasledoval slávnostný akt uvedenia publikácie do života (krst). Aktérmi boli za autorov Ing. Jančura CSc., za BSS Ing. Vladimír Klaučo a Ing. Ivan Tomko, ako i starostovia  jednotlivých, v publikácií dotknutých obcí, a  to za Rudňany Bc. Rastislava Neuvirth, Poráč  Ing. Petera Volčko, Markušovce  p. Marek Virág.

Nasledovala gratulácia autorom  publikácie predsedom spolku Ing. Klaučom , ako i ďalším, ktorí prispeli k zostaveniu a vydaniu publikácie.

Za mesto Spišská Nová Ves vystúpil s prejavom jej primátor Ing. Pavol Bečarik.

 

Január 2020

Krása opálových baní na Dubníku.

Prvou väčšou akciou Baníckeho spolku Spiš v Barborke, v roku 2020, bola prednáška p. Jozefa Jančoka, ktorý dlhé roky pripravoval opálové bane na ťažbu a p. Miloša Greisela, ktorý je autorom fotografií tohto svetového unikátu.

Prednášku autori rozdelili do 3 častí, a to história opálu, šperky z opálu a fotodokumentácia.

Na Slovensku sú opálové bane svetovým unikátom. Nikde na svete nebol drahý opál ťažený banským spôsobom v takom veľkom rozsahu a tak dávno. Spracovalo sa viac ako 25 000 ct (1 ct = 0,2 g) drahého opálu ročne v rokoch 1845 – 1880, kedy vlastnili dubnické bane Goldschmiedtovci..

Je celkom pravdepodobné, že počiatky ťažby opálov, aj keď samozrejme na začiatku len zberom na miestach prirodzených výskytov, môžu siahať až do predrímskych čias. Prvá písomná zmienka o ťažbe drahého opálu na Dubníku pochádza zo 14. mája 1597 v povolení, ktoré vydal cisár Rudolf II. pre Alberta Magnusa z Wroclavi (Poľsko). Toto povolenie ho zmocňovalo hľadať opál na celom území Uhorska. Ďalším dokladom je reskript z 5. novembra 1603, ktorý vydal tiež cisár Rudolf II. Štefanovi Kecerovi z Peklian o obhospodarovaní baní na jeho majetku, pričom sa spomína aj opál. Podobným dôkazom je tzv. Izabelin náhrdelník, šperk osadený dubnickými drahými opálmi ktorý v roku 1540 daroval Ján Zápoľský svojej manželke Izabele. Tento šperk je uložený v zbierkach Národného múzea v Budapešti. To, že ťažba drahých opálov na Dubníku je staršia ako uvedené dokumenty možno považovať za preukázané, pretože doktor Anselm Boetius de Boodt, osobný lekár cisára Rudolfa II. opisuje vo svojej práci z roku 1609 starú, zavalenú baňu na drahý opál, ako i povrchové dobývky v činnosti. Ďalšia zachovaná písomná zmienka je až po viac ako 100 rokoch, keď si v roku 1750 prenajíma kutacie práva na drahý opál gróf Vécsey z Košíc. V roku 1771 bol v potoku nájdený doteraz najväčší známy kus drahého opálu s hmotnosťou 3035 ct (607 g), ktorý bol pre svoju prekrásnu a zvláštnu hru farieb pomenovaný Harlekýn. V súčasnosti je uložený v technickom múzeu vo Viedni. V čase svojho nálezu bol ocenený na 700 000 zlatých dukátov.

Prednáška, ktorú predniesol p. Jozef Jančok bola doplnená fotografiami jedinečných banských priestorov, opálov, hniezdiacich netopierov, ako i ďalšími vzácnosťami týchto banských a povrchových dubnických priestorov.

Záujem o tento prírodný, ale i ľudskou rukou vytvorený skvost sa preniesol na záver i do bohatej diskusnej častí.

 

 

 Rada Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Rada ZBSC sa uskutočnila v Handlovej 24. januára 2020. Za Banícky spolok Spiš sa rokovaní zúčastnili Ing. V. Klaučo (predseda BSS), Ing. J. Daniel (redakčná rada), Ing. P. Regec a Ing. J. Fulka (revízna komísia Združenia) a Ing. P. Tabaček.

Po príhovore primátorky Handlovej Mgr. Silvia Grúberová a predsedu Baníckeho spolku v Handlovej Ing. Jána Ihringa sa začal plánovaný program rady Združenia.

Urobené bolo plnenie úloh z posledného zasadania. Do Združenia boli prijaté nové spolky a to: „Berg Schola“ (Štiavnické Bane), „Nová šachta“ (Banská Štiavnica) a „Priatelia Magurky“, ktoré predniesli prezentáciu a víziu uvedených spolkov.

Rozprava bola i o spolku, ktorý požiadal o vystúpenie zo Združenia (Nadácia Dubnícke opálové bane), ako i o spolkoch, ktoré si neplnia podmienky Združenia. V ďalšom boli predstavení kandidáti pre nastávajúce voľby do Združenia.

13. stretnutie BMOS bude v Prešove v dňoch 12.-14. 6. 2020. 24. stretnutie banských miest a obcí Českej republiky sa bude konať 11.-13. septembra 2020 v Žacléři.

Za Handlovský banícky spolok predniesol Ing. Ján Ihring zaujímavý ideový návrh na vytvorenie „Baníckeho uhoľného skanzenu  Handlová“.

Za BSS v diskusií vystúpil Ing. Klaučo k letnej univerziáde  a Ing. Daniel k Montarevue a Slovenskej banskej ceste.

 

Milé členky, členovia a vážení kolegovia.

                Vo svojom príspevku nevenujem pozornosť hodnoteniu činnosti nášho spolku za uplynulý rok.

Hodnotenie bolo prevedené na Deň baníkov dňa 14. septembra 2019. Pod baníckym rokom rozumieme ročný  interval od 1. júna (2. polrok v roku ) do 31.júla (1.polrok v roku).

                V bývalých geologickobaníckych závodoch hodnotenie bolo zamerané na výrobné výsledky .Môj príspevok je zameraný na úlohy, ktoré sú pre nás v roku 2020 dôležité (sú zapracované aj v kalendáriu 2020).

Úloha č. I.:

Prvou úlohou je realizácia výstavby Baníckeho námestia v Spišskej Novej Vsi.

Je smutné a nepochopiteľné, že od stavby na ktorú mesto dostalo od štátu dotáciu dobrovoľne odstúpilo.Preto je našou povinnosťou znova bojovať o viac ako 10 ročný zámer realizácie Baníckeho námestia (už v roku 2007 bolo rozhodnuté o výstavbe námestia).

Úloha č. II.:

Vedenie mesta súhlasilo uskutočniť preložku vonkajšej expozície spod veže Klopp Orth na nový architektom vybraný priestor, a to pred budovu MEBC. Pôvodnú presunutú expozíciu doplníme o nový typ stroja, t. j. o závesnú banskú lokomotívu. Pre dosiahnutie vyššej výpovednej lehoty exponát bude umiestnený v improvizovanej banskej chodbe.

                Stavebný zámer uskutočníme v prvej polovici tohto roku a následne s vedením   mesta, KSK , STM a  Združením  baníckych spolkov a cechov Slovenska predstavíme verejnosti k tohoročnému Baníckemu dňu  rozšírenú expozíciu.

Úloha č. III.:

Naši sympatizanti nás upozornili na umelecký  banícky historický skvost, ktorý má pôvod v našom meste. 

               Jedná sa o kostolný oltár s mobiliárom z evanjelického dreveného artikulárneho kostola. Oltár bol v roku 1796 predaný, toho času sa nachádza v Podtatranskom múzeu v Spišskej Sobote, mesto Poprad. Oltárny drevoryt znázorňuje banské podnikanie v katastri mesta Spišská Nová Ves. Uvedené umelecké dielo je pre nás historicky zaujímavé, lebo potvrdzuje že mesto Spišská Nová Ves bola už pred stáročiami baníckym mestom.

                Máme povinnosť požiadať vedenie Podtatranského múzea v Poprade o udelenie súhlasu na zhotovenie repliky  oltáru.  Poznamenávam, že už jedna replika predmetného oltáru je zhotovená a vystavená v Baníckom múzeu v Rožňave.

                Pre náš spolok je rozhodujúca finančná podpora na zhotovenie repliky zo strany MK SR. Poznamenávam, že MK SR už poskytlo finančnú výpomoc pre repasáž častí mobiliáru prevedené v Reštauračných ateliéroch v Levoči.

Tejto úlohy sa plánujeme zhostiť do konca tohto roka.

Úloha č. IV.:

 Uskutočnenie detskej letnej univerziády pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Pokladáme za dôležité podať informácie o dianí v meste so zameraním dnes už na historické banské podnikanie. Spolu  s STM a s Fa BERG Košice plánujeme na letné prázdniny (cca 20 žiakov) tohto roku uskutočniť pokusne Letnú detskú univerziádu. Táto úloha je podmienená s finančnou podporou KSK.

Úloha č. V. :

Bývalí zamestnanci Železorudných baní nám doporučujú oživiť bývalé podnikové noviny  Banícke slovo pod názvom Nové banícke slovo. Obsahovo v novinách plánujeme informovať členskú základňu a sympatizantov o spolkovom dianí. Pokusne  vydáme noviny 2 x ročne. (jún a december).

 

Prosím členskú základňu o pomoc pri zabezpečovaní uvedených úloh.

                                                                               Zdar boh.

                                                                                                                              Ing.Vladimír Klaučo, predseda BSS