Dnes je 15.06.2021, meniny má Vít
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Nájom nehnuteľnosti - prenájom časti pozemkov

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti pozemkov par. č. KN-C 90, KN-C 2153, KN-C 4738/2, KN-E 51448/1, KN-C 6136/1, KN-C 7199/1, KN-C 4637, KN-E 76053/251, KN-C 2455/1, KN-C 1419/181, KN-C 5754, KN-C 5835/1, KN-C 5863/2, KN-C 5858, KN-C 5835/1, KN-E 50790/2, KN-C 2181/7, KN-C 4243, KN-C 7737/1, KN-C 1406/1, KN-E 51448/1, KN-E 51380, KN-C 2157/1, KN-C 1937/1, KN-C 2153, KN-C 161, KN-C 1940, KN-C 1591, KN-C 2455/1, zapísaných v LV 1, LV 4342, LV 3022, k. ú. Spišská Nová Ves.

Pozemky sú určené výlučne na umiestnenie reklamných  zariadení.

Nájom nehnuteľnosti - prenájom časti pozemkov

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom časti pozemkov par. č. KN-E 2314, KN-E 7802/1, KN-E 5777/1, KN-E 5777/2, KN-E 5806, KN-C 9700/1. zapísaných v LV 1, LV 4342, k. ú. Spišská Nová Ves.

Pozemky sú určené výlučne na produkciu sena.

Predaj nehnuteľnosti - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie pozemku par. č. KN-C 10029/9 (TTP) s výmerou 3183 m2, zapísanom v LV 1, k. ú. Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľnosti - pozemok

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 8611/2 (TTP) s výmerou 298 m2, z pozemku par. č. KN-C 8611, k. ú. Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľnosti - Výrobná hala H1

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

stavba súpis. č. 470, postavená na pozemku par. č. KN-C 3275/61,
pozemok par. č. KN-C 3275/61 (zast. pl.) s výmerou 2110 m2.

Predaj nehnuteľnosti - Dom služieb

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

- stavba súpis. č. 2987, postavená na pozemku par. č. KN-C 2156/1,
- pozemky par. č. KN-C 2156/1 (zast. pl.) s výmerou 2610 m2, KN-C 2157/4 (zast. plocha) s výmerou 530 m2, KN-C 2157/5 (zast. pl.) s výmerou 100 m2.

Predaj nehnuteľnosti - Levočská ul.

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného zákonníka v platnom znení týmto oznamuje, že vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností v k. ú. Spišská Nová Ves, a to:

- stavba súpis. č. 406, postavená na pozemku par. č. KN-C 289,
- pozemky par. č. KN-C 289 (zast. pl.) s výmerou 1973 m2, KN-C 290 (zast. pl.) s výmerou 282 m2.

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to

Súťažné podmienky >> (dokument PDF)