Dnes je 28.02.2020, meniny má Zlatica
Mesto Spišská Nová Ves
 
   PodnikateľAko vybaviť ...?Dane a poplatky > Poplatky za komunálne odpady

Poplatky za komunálne odpady

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Vybavuje:

Oddelenie správy daní a poplatkov, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1 - I. posch., Spišská Nová Ves

     Právnické osoby

Oznamovaciu povinnosť nemajú:
 • fyzické osoby (FO) s trvalým pobytom v SNV.
Oznamovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:
 • fyzické osoby (FO), ktoré nemajú v SNV trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť,
 • právnické osoby a podnikatelia (PO), ktorí užívajú nehnuteľnosť.

Termín oznamovacej povinností je do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti. Zmeny skutočnosti a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

Tlačivá:
 • na MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1,
 • na tejto stránke - červená sekcia Občan - Tlačivá na stiahnutie
 • tu >>
 

Sadzby poplatku:

 • sadzba poplatku pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba je vo výške 0,0439 € za osobu a kalendárny deň
 • pri množstvovom zbere je sadzba poplatku 0,0141 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. Množstvový zber je v meste Spišská Nová Ves zavedený pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby
 • v zmysle novely zákona o miestnych daniach zavádza sa nová sadzba poplatku 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez škodlivín. Zákonom určená sadzba je najmenej 0,015 € a najviac 0,078 € za kilogram. Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu z dôvodu, že sa jedná o množstvový zber, poplatok nebude vyrubovaný rozhodnutím, ale poplatok bude poplatníkom zaplatený v hotovosti pri odovzdaní na Zbernom dvore pre drobné stavebné odpady (areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II Spišská Nová Ves)
Podmienky zníženia a odpustenia miestneho poplatku za komunálne odpady ostávajú nezmenené, avšak vo VZN č. 2/2016 je upresnený rozsah dokladov potrebných pre zníženie alebo odpustenie poplatku tak, ako sú uvedené v § 11a a 11b VZN č. 2/2016.
 

Vyrubovanie poplatku a termíny platenia poplatku

Poplatok fyzickým osobám je vyrubený rozhodnutím, v ktorom je určená výška poplatku a termín jej zaplatenia. Rozhodnutia budú doručované do 30. apríla.


Poplatok je možné zaplatiť:

 •   bankovým prevodom alebo
 •   v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou v pokladnici Mestského
    úradu, Štefánikovo nám. 1 v Spišskej Novej Vsi (prízemie vpravo).


Poštový poukaz na zaplatenie dane nie je súčasťou rozhodnutia.