Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Zber objemného odpadu

28.9.2021
Zber objemného odpadu

Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svojím rozmerom nie je možné uložiť
do štandardnej nádoby – napr. sanita, matrace, nábytok… (nepatria sem nebezpečné odpady, elektroodpady, stavebné odpady, pneumatiky a biologicky rozložiteľné odpady).
Pre bytové domy formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov: 
    Bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta): 4. 10. 2021
   Gaštanová ul. - býv. Overall: 4. 10. 2021
   Lipová ul.: 4. 10. 2021
   Kamenný obrázok: 4. 10. 2021
   Z. Nejedlého - Tr. 1. mája:  5. 10. 2021
   Štúrovo nábrežie - parkovisko pri OD Prima: 5. 10. 2021
   Štúrovo nábrežie (11 - 13): 5. 10. 2021
   Hutnícka ul.: 5. 10. 2021
   Strojnícka ul.: 6. 10. 2021
   E. M. Šoltésovej: 6. 10. 2021
   Hurbanova - pri kotolni:  6. 10. 2021
   Za Hornádom - zadná strana obchodu: 6. 10. 2021
   sídl. Východ - Ul. F. Kráľa: 7. 10. 2021
   Rázusova ul.: 7. 10. 2021
   Koceľova ul.: 7. 10. 2021
   Filinského ul. – bytovka: 11. 10. 2021
   Garáže pri židovskom cintoríne:  11. 10. 2021


Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch, aby nepotrebný objemný
odpad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov.

Upozorňujeme, že do kontajnerov je zakázané ukladať stavebné odpady, 
zeminu, konáre z orezov stromov a krov, elektroodpady, pneumatiky,
nebezpečné odpady (akumulátory, „vyjazdený“ olej, farby, obaly z farieb,
žiarivky, televízory, monitory a pod.).

Upozorňujeme, že za porušenie uvedeného zákazu môže byť pôvodcovi takéhoto odpadu uložená sankcia až do výšky 1 500 €.
Termíny a podmienky zberu objemných odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú uvedené v KALENDÁRI zvozu separovaných zložiek KO 2021
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiavacích prácach sú občania v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 2/2015 o nakladaní
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore drobných stavebných odpadov - areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (po - pi od 7.00 – 14.30 h).
Nebezpečný odpad môžu občania odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici
(po - pi od 8.00 do 16.00 h a so od 8.00 do 12.00 h).
Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho preukazu a za podmienok určených vo všeobecne záväznom nariadení. Pri prevzatí odpadu je potrebné sa riadiť platnými hygienickými opatreniami! 
Pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať v ktoromkoľvek PNEUSERVISE
alebo v predajni s pneumatikami.

Zdielať na Facebooku