Dnes je 01.12.2020, meniny má Edmund
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Vybrané odkazyBanícky spolok SpišAktuality > Plán činnosti v roku 2019

Plán činnosti v roku 2019

Kalendárium 2019

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ  SPIŠSKÁ NOVÁ VES

 

KALENDÁRIUM ČINNOSTI NA ROK 2019

 

A. PRACOVNÉ AKTIVITY

 

 1.  Uskutočniť valné zhromaždenie OZ Banícky spolok Spiš. Miesto v Multifunkčnom centre v Spišskej Novej Vsi.                    

     T:  19. februára 2018

 2. Spolupracovať so Slovenským technickým múzeom Košice pri organizovaní výstav s baníckou, prírodovednou a kultúrnou tematikou v  Multifunkčnom centre a pomáhať pri rozširovaní stálej expozície múzea v Multifunkčnom centre.                       

     T: október - december 2019

3.  V spolupráci so Slovenským technickým múzeom Košice v Multifunkčnom centre organizovať tradičný cyklus prednášok pre členov BS Spiš a verejnosť. BS Spiš pripraví minimálne 5 prednášok s baníckou alebo prírodovednou tematikou.      

     T: každý utorok v treťom týždni mesiaca roku 2019, okrem júla a augusta

4.  Priebežne aktualizovať internetovú stránku Baníckeho spolku Spiš umiestnenú na stránke Mesta Spišská Nová Ves.     

     T: podľa významnejších akcií BS Spiš, minimálne raz za štvrťrok

 5.  Spolupracovať so Slovenskou banskou komorou, Združením baníckych spolkov a cechov, Slovenskou baníckou spoločnosťou a štátnou banskou správou pri riešení aktuálnych problémov v baníctve a v banskej legislatíve.

     T: priebežne

 6.  V spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a Fakultou BERG Technickej univerzity                     v Košiciach, pri súčinnosti s vlastníkom objektu  Evanjelickou cirkvou, a. v. v Spišskej Novej Vsi vyvinúť maximálnu snahu na zabezpečenie trvalého sprístupnenia školskej štôlne „Michal“ pre občanov mesta a pre cestovný ruch v meste Spišská Nová Ves. Spoločnými silami hľadať v štátnych orgánoch, medzinárodných fondoch a hospodárskych spoločnostiach finančnú podporu tohto zámeru.

     T: priebežne

 7.  Do vyriešenia problematiky štôlne „Michal“ podľa bodu 6., v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a STM Košice rokovať s Evanjelickou cirkvou a. v. o dlhodobom a primeranom prenájme štôlne v bývalej Baníckej škole v Spišskej Novej Vsi. V prípade dosiahnutia dohody zabezpečiť vypracovanie projektu s rozpočtom a spoločne zabezpečiť finančné prostriedky na údržbu.              

      T: stály

8.  Priebežne dopĺňať muzeálnu expozíciu minerálov a hornín o nové exempláre darované Baníckemu spolku Spiš.                           

      T: stály

10. Pokračovať v doplňovaní inventarizačných zoznamov knižného fondu, starých banských máp, dokumentov, správ, výpočtov zásob, fotodokumentácie a inej dokumentácie, ako  základ archívu Baníckeho spolku Spiš.

       T: stály

11. Organizačne a finančne podporovať činnosť Baníckeho spevokolu pri BS Spiš podľa ním vypracovaného plánu činnosti, zapájať ho do jednotlivých spoločenských aktivít  usporiadaných Baníckym spolkom Spiš.

     T:  priebežne počas roka 2019

13. Pravidelne dopĺňať Kroniku činnosti BS Spiš. Viesť aj záznamy o vystúpeniach Baníckeho speváckeho zboru na spoločenských udalostiach.                                  

      T: priebežne počas roka 2019

14. Dokončiť nástennú mapu banských a hutníckych objektov v regióne Spiš a umiestniť ju do múzejnej expozície v Multicentre.

      T: do konca júna 2019

15. Na stenu slávy banskej minulosti na Spiši v Multifunkčnom centre uviesť Ľudovíta Trangousa.

      T: november 2019

16. Uskutočniť premiestnenie vonkajšej banskej múzejnej expozície v exteriéri Multilticentra.

     T: priebežne

17. Spolupracovať so Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska na projekte Slovenská banská cesta, zabezpečovať účasť zástupcu BSS na zasadaniach odbornej komisie  tohto projektu:

    T: priebežne

18. V rámci programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR v prípade poskytnutia dotácie uskutočniť archívny a terénny výskum a pripraviť na vydanie 5. diel publikačnej edície „Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši, V. časť – Rudňany, Poráč, Markušovce“. V prípade neposkytnutia dotácie pripraviť žiadosť na rok 2020.

   T: december 2019

19. Dokončiť texty a výber ilustrácií a knižne vydať brožúrku „Desaťročnica  Baníckeho spolku Spiš“.

   T: marec 2019

20. Do časopisu Montanrevue pripraviť jeden profilový článok o vybranej spišskej baníckej obci a ďalší článok o významných osobnostiach spišského baníctva v minulosti.

   T: priebežne

21. Organizačne pripraviť 3. vedeckú konferenciu na tému „Banské technické pamiatky, ich ochrana a využitie,“ ktorá sa uskutoční v roku 2020.

22. Výbor BSS, s účasťou zástupcov revíznej komisie bude pravidelné raz mesačné,       v druhý utorok kalendárneho mesiaca zasadať a riešiť programové, technické organizačné, finančné a propagačné záležitosti Baníckeho spolku Spiš.

T: 8.1., 12.2., 12.3., 9.4., 14.5., 11.6., 9.7., 13.8., 10.9., 8.10., 12.11., 11.12. Jedna zo schôdzí sa uskutoční formou výjazdového zasadania.

 

 

B. SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

 

 1. Zabezpečiť účasť zástupcov BSS a  Baníckeho spevokolu na 13. stretnutí banských miest a obcí Slovenska v Ľubietovej.

     T: 17. - 19. mája 2019

 2. Zabezpečiť účasť zástupcov BSS na 23. stretnutí banských miest a obcí Českej republiky v Jihlave.

     T: 21.- 23. júna 2019

 3. Pre členov BSS, ich rodinných príslušníkov a pozvaných hostí zorganizovať oslavy Dňa baníkov, geológov a energetikov.

     T:  september 2019

5. Zabezpečiť účasť zástupcov BS Spiš a Baníckeho speváckeho zboru na podujatiach partnerských baníckych organizácií a  na iných baníckych a kultúrnych podujatiach.                                        

     T: priebežne počas  roka 2019

 6. Zabezpečiť účasť zástupcov BS Spiš na stretnutiach baníkov s predstaviteľmi štátu a na zasadaniach celoslovenských baníckych organizácií. Presadzovať myšlienky revitalizácie baníctva a zlepšenia jeho spoločenského postavenia na Slovensku.                 

     T: priebežne počas roka 2019

 7. Zabezpečiť účasť delegátov výboru BSS na 13. valnom zhromaždení Združenia baníckych cechov  a spolkov Slovenska.

    8. Organizačne zabezpečiť Barborské slávností 2019 v Spišskej Novej Vsi spojené so slávnostným skokom cez kožu.                                                                

     T: 3.12.2019

 

 

Schválené na valnom zhromaždení Baníckeho spolku Spiš 19. februára 2019.