Dnes je 08.05.2021, meniny má Ingrida
Mesto Spišská Nová Ves
 
   AktualityPredaj – prenájom majetku mesta > Aktuálna ponuka

Aktuálna ponuka

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

geometrickým plánom č. 55/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 16. 11. 2020 pod č. 738/2020, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 6833/3 (ost. pl.) s výmerou 116 m2, z pozemku par. č. KN-C 6833, k. ú. Spišská Nová Ves.

Predaj nehnuteľného majetku – pozemok

Mesto Spišská Nová Ves, vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v platnom znení obchodnú verejnú súťaž na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu kúpnej zmluvy na odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves, a to

geometrickým plánom č. 86/2020, úradne overeným Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 16. 10. 2020 pod č. 657/2020, novovytvoreného pozemku par. č. KN-C 4681/3 (ost. pl.) s výmerou 1362 m2, z pozemku par. č. KN-C 4681, k. ú. Spišská Nová Ves, určeného na podnikateľské účely.

Prenájom nehnuteľného majetku - nebytové priestory

Mesto Spišská Nová Ves na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a § 9a ods. 9 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení týmto oznamuje,

že hodlá prenechať do nájmu jednotlivé NEBYTOVÉ PRIESTORY v Spišskej Novej Vsi, a to

Súťažné podmienky >> (dokument PDF)