Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

07. 03. 2018 14:03

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy * Prípravný ročník pre deti s poruchou reči v ZŠ Ing. O. Kožucha

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva pripomína rodičom detí narodených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 4. až 10. apríla 2018 (vrátane) v čase od 8.00 h do 17.00 h v priestoroch základných škôl.


V dňoch 4. a 5. apríla 2018 budú v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves zapisované len deti, ktorých bydlisko je na území mesta Spišská Nová Ves a to podľa školských obvodov.


Školské obvody základných škôl - mesto Spišská Nová Ves

Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
Nad Medzou, Medza, Duklianska – mesto (č. 49 vrátane), Nábrežie Hornádu, Pri Vyšnej Hati, Ing. Rojkoviča, Slnečné nábrežie, Sládkovičova, Orlia, Chrapčiakova, Krížová, Vajanského, Odborárov, Starosaská, J. Fabiniho – západná časť (po ul. B. Němcovej), Stará cesta, Elektrárenská, Námestie SNP, Štefánikovo námestie, Hviezdoslavova – západná časť (po ul. Ing. Straku a po ul. B. Němcovej), Ing. Straku, Potočná (č. 1 – č. 9), Lesná.

Základná škola, Lipová 13, Spišská Nová Ves
Lipová, Gaštanová, Topoľová, Brezová, Dubová, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok, Hájik, Javorová, Agátová, Sadová, Tepličská cesta, Pod Tepličkou, mestská časť Ferčekovce

Základná škola, Levočská 11, Spišská Nová Ves
Levočská, Školská, Hviezdoslavova (od ul. B. Němcovej, od ul. Ing. Straku), Gorazdova, J. C. Hronského, Radlinského (časť Telep), Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, Filinského cesta, Harichovský chodník, Astrová, Ľaliová, Nezábudková, Púpavová, Narcisová, Jána Jánskeho, Tolstého, Slovenská, Jesenského, Mišíkova, Kollárova, Rastislavova, Svätoplukova, Koceľova, Česká, Moravská, Letná, Mudroňova, Puškinova, B. Němcovej, J. Fabiniho (po ul. B. Němcovej), Markušovská cesta, Cintorínska, Odorínska cesta, Železničná, Letná

Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Z. Nejedlého, P. Jilemnického, Štúrovo náhrežie (č. 9 - 14), Krčméryho, J. Matušku, Trieda  1. mája západná časť (všetky párne čísla, nepárne od č. 37 vrátane), J. Wolkera západná časť (nepárne od č. 33 vrátane, párne od č. 26 - vrátane), Potočná (č. 10 – 15 časť)

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
Ing. O. Kožucha, Rázusova, Zimná, Banícka, J. Hanulu, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Čsl. Armády, Fraňa Kráľa, Konrádova, Mlvnská, Brusník, Drevárska, Za Hornádom, A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Kalinčiaka, Stojan, Malá, J. Bottu, Novoveská Huta, Podskala, Námestie Iglovia

Základná škola, Komenského 2, Spišská Nová Ves
Komenského, S. Chalupku, J. Kostru, Letecká, Štúrovo nábrežie (okrem č. 9 - 14), J. Wolkera (nepárne do č. 31 vrátane, párne do č. 24 vrátane), Bezručova, Trieda 1. mája (nepárne do č. 35 vrátane), Tehelná, Hurbanova, J. Záborského, Tajovského, Borovského, Za Šestnástkou, Šestnástka, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, T. Vansovej, Slobody, Kukučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, Palárikova, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, Borodáčova, Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová, Borovicová, Smreková, Červený jarok, Potočná (č. 10 – 15 časť)

Základná škola, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves
Hutnícka, Duklianska – sídlisko, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka, Kamenárska, Stolárska, Strojnícka, Kolárska, Tkáčska, Radlinského – západná časť


***

V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, 1. poschodie, č. d. 219, PaedDr. Štefan Šimko alebo elektronicky na adresu stefan.simko(at)mestosnv.sk , t. č.: 053/415 22 36.


                                                           
                                                        
                                                          ****

 Základná škola, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi
otvára  pre budúcich prvákov
 

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK
PRE DETI S PORUCHOU REČI
(LOGOPEDICKÝMI PROBLÉMAMI)

 Ponúkame rodičom, ktorých deti majú nastúpiť do 1. roč. a majú poruchy reči (nečistá výslovnosť hlások, problémy s vyjadrovaním,
chudobná slovná zásoba, zajakavosť),
aby využili možnosť zaškolenia ich detí 

v PRÍPRAVNOM ROČNÍKU
na ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi.


Celý vyučovací proces bude vedený hravou formou a za pomoci logopéda
vedome zacielený k zlepšeniu rečového prejavu, výslovnosti,
slovnej zásoby a rečovej pohotovosti.

Po absolvovaní prípravného ročníka môže dieťa nastúpiť
do 1. ročníka akejkoľvek ZŠ.

Viac informácií na tel. č.: 0905 443 136.