Dnes je 31.10.2020, meniny má Aurélia
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

16. 10. 2020 14:14

Opatrenia krízového štábu v Spišskej Novej Vsi

Vzhľadom na nové opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva zasadal krízový štáb v Spišskej Novej Vsi 15. a 19. 10. 2020. Na zasadnutiach bolo prijatých viacero nariadení, ktoré platia až do odvolania.


OPATRENIE ZO DŇA 19. 10. 2020:

Mestský úrad prechádza do krízového režimu

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu ohľadom šírenia koronavírusu prechádza Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi od 19. októbra do krízového režimu. Úradné hodiny pre občanov však aj naďalej ostávajú nezmenené.

Na každom oddelení mestského úradu sú vytvorené pracovné skupiny, ktoré sa budú striedať tak, aby nedochádzalo k vzájomnému stretávaniu jednotlivých zamestnancov na pracovisku.

Úradné hodiny pre občanov ostávajú aj naďalej v štandardnom režime len na nevyhnutné úkony:

  • pokladňa
  • matrika
  • podateľňa
  • osvedčovanie podpisov
  • evidencia obyvateľstva
  • Radnica - kancelária primátora - vybavovanie občianskeho pohrebu
                                                 - redakcia Kultúrno-spoločenského mesačníka                                                           Informátor uzavretá
                                                   (príspevky do decembrového vydania je možné                                                       nahlasovať prostredníctvom e-mailu)

V tejto súvislosti občanov v záujme ochrany ich zdravia dôrazne žiadame, aby pri komunikácii s pracovníkmi mestského úradu uprednostnili elektronickú alebo telefonickú formu. Úhrady miestnych daní a poplatkov je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom (internet banking).

Vstup do budovy ostáva regulovaný hliadkou mestskej polície, ktorá bude zároveň dohliadať na dodržiavanie hygienických opatrení (povinná dezinfekcia rúk, vstup do budovy je možný iba s prekrytím dýchacích ciest rúškom alebo inou vhodnou alternatívou, meranie teploty). Pri čakaní je nevyhnutné dodržiavať minimálne 2 m odstupy.

OPATRENIA ZO DŇA 15. 10. 2020:

 

ÚRADNÉ HODINY MESTSKÉHO ÚRADU
v Spišskej Novej Vsi ostávajú nateraz v štandardnom režime. Vstup do budovy však bude regulovaný hliadkou mestskej polície, ktorá bude zároveň dohliadať na dodržiavanie hygienických opatrení (povinná dezinfekcia rúk, vstup do budovy je možný iba s prekrytím dýchacích ciest rúškom alebo inou vhodnou alternatívou). Pri čakaní je nevyhnutné dodržiavať minimálne 2 m odstupy.

V tejto súvislosti však občanov v záujme ochrany ich zdravia dôrazne žiadame, aby pri komunikácii s pracovníkmi mestského úradu uprednostnili elektronickú alebo telefonickú formu. Úhrady miestnych daní a poplatkov je potrebné realizovať bezhotovostným platobným stykom (internet banking).

CIVILNÉ OBRADY - SOBÁŠ, POHREB
Jednotlivé obrady (pohreby, sobáše) budú prebiehať za dodržania opatrenia 1 účastník na 15 m2. Pri občianskych pohreboch tak v obradnej miestnosti domu smútku bude povolený vstup max. 1 rečníkovi a 8 pozostalým, v prípade cirkevného pohrebu to bude kňaz, kantor a 7 pozostalí. Sobáše v obradnej sieni radnice sa budú vykonávať len za účasti sobášiaceho a matrikára a max. 5 účastníkov (vrátane ženícha a nevesty). Odporúčame preto snúbencom zvážiť preloženie termínu sobáša na neskoršie obdobie. Súčasne sa pri výkonoch jednotlivých obradov ukladajú účastníkom tieto povinnosti:

- pri vchode do príslušných priestorov je nutné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice,

- vstup a pobyt v obradných priestoroch len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),

- dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

- dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky),

- z obradov budú vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

VÝSTUPY DO KOSTOLNEJ VEŽE ZRUŠENÉ
Vzhľadom na aktuálnu situáciu a prijaté opatrenia sú výstupy do kostolnej veže až do odvolania zrušené. Vstup do Turistického informačného centra je povolený maximálne 2 osobám v jednom okamihu za dodržania platných hygienických opatrení (dezinfekcia rúk, prekrytie dýchacích ciest rúškom alebo inou vhodnou alternatívou).

Zrušené boli tiež všetky podujatia a zároveň je až do odvolania prerušená prevádzka Domu kultúry Mier.

PLAVÁREŇ A SAUNA UZAVRETÉ
Od 15. októbra je až do odvolania uzatvorená krytá plaváreň a sauna. Ostatné športoviská ostávajú naďalej v prevádzke, avšak za dodržania nariadenia o maximálnom počte 6 osôb nachádzajúcich sa v jednom okamihu na športovisku.

LIMITOVANÝ VSTUP NA VEREJNÉ TOALETY
Vstup na verejné toalety bude vzhľadom na ich rozlohu rovnako obmedzený, a to na max. 2 osoby v prípade dámskych toaliet a 3 osoby v prípade pánskych. Verejné sprchy sú až do odvolania zatvorené.

PREBIEHA DEZINFEKCIA MESTSKÉHO MOBILIÁRU
V súvislosti so zhoršujúcou sa pandémiou koronavírusu prebieha v meste umývanie kontajnerov a priebežne sa vykonáva dezinfekcia mestského mobiliáru (autobusové zastávky, lavičky, detské ihriská).

ZA NEDODRŽIAVANIE OPATRENÍ JE MOŽNE VYROBOVAŤ POKUTY
Upozorňujeme občanov, že osoba, ktorá nerešpektuje opatrenie prekrývať si nos a ústa (rúškom, šatkou, šálom a podobne), sa dopúšťa priestupku na úseku civilnej ochrany podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Za priestupok spáchaný počas mimoriadnej situácie hrozí pokuta v blokovom konaní do výšky 1 000 eur, v správnom konaní až do 1 659 eur.

Priestupok v blokovom konaní prejednáva okrem orgánu štátnej správy aj orgán Policajného zboru SR a mestská polícia.

POZASTAVENIE ČINNOSTI KLUBOV DÔCHODCOV
Krízový štáb mesta Sp. Nová Ves dôrazne odporúča všetkým klubom dôchodcov pozastaviť svoju činnosť v interiéri. V exteriéri je možná za dodržania maximálneho počtu 6 osôb a platných hygienických opatrení (nosenie rúška, zákaz podávania rúk).

DOČASNE PRERUŠENÁ PREVÁDZKA MŠ
Materské školy a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú mať
počas jesenných prázdnin od 29. 10. 2020 do 30. 10. 2020 dočasne prerušenú prevádzku.

PREVÁDZKA TRHOVISKA S OPATRENIAMI
Prevádzka trhoviska ostáva aj naďalej sprístupnená za dodržania platných bezpečnostných opatrení stanovených v núdzovom prevádzkovom poriadku. Na trhovisku bude zriadený jeden vstup a jeden výstup. Zároveň bude pri vstupe pre návštevníkov k dispozícii prípravok na dezinfekciu rúk.

Povinnosti predajcov:
• vstup a predaj povolený len s ochranným rúškom a rukavicami
• predajcovia musia mať pri sebe dezinfekčný prostriedok
• predaj pri každom stole je povolený iba jednému predajcovi
• je potrebné dodržiavať minimálne 2 metrový odstup
• predajcovia sú povinní riadiť sa pokynmi správcu trhoviska

Pokyny pre návštevníkov:
• vstup a pohyb po trhovisku je povolený len s ochranným rúškom (rukavice sú odporúčané)
• pred vstupom je návštevník povinný použiť dezinfekčný prostriedok na ruky
• počet návštevníkov na trhovisku je limitovaný podľa platného nariadenia - na 1 osobu pripadá 15 m2
• návštevníci sú povinní dodržiavať minimálne 2-metrový odstup

Zároveň sa až do odvolania pozastavujú všetky aktivity v priestore trhoviska, napr. Spišská burza starožitností a kuriozít.

NÁVŠTEVY KLIENTOV DOMOVA DÔCHODCOV
Od 29. septembra zároveň platia až do odvolania nové opatrenia v súvislosti s návštevami klientov Domova dôchodcov. Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a v záujme ochrany klientov zariadenia a pracovníkov zariadenia sú návštevy povolené iba pre mobilných klientov pri bráne zariadenia neobmedzene v čase od 6.30 do 19.00 hod. pri rešpektovaní vyznačeného odstupu a použitia ochranného rúška klienta a návštevy.

Pre umožnenie komunikácie klientov so svojimi blízkymi vedenie domova dôchodcov zabezpečilo tablet. „Tablet bol zakúpený pre umožnenie sprostredkovania vizuálneho kontaktu imobilných, resp. čiastočne mobilných obyvateľov Domova dôchodcov so svojimi blízkymi priamo z postele. Komunikácia je možná cez aplikáciu Skype a Messenger. Časové obmedzenie je spojené s nábehom  uvedenej služby a pracovnou činnosťou našich pracovníkov v priebehu dňa, ktorí túto službu sprostredkúvajú. Jeho využitie však priamo súvisí so zdravotným stavom komunikujúceho obyvateľa nášho zariadenia,“ uviedol riaditeľ domova dôchodcov Štefan Šiška. 

V súvislosti s Pamiatkou zosnulých pripravili  „pietne miesto“ v záhrade Domova dôchodcov pre tichú spomienku so zapálenou sviečkou.

„Čo sa týka návštev, pre najbližšie obdobie nepredpokladáme zmenu súčasne prijatého opatrenia. Tie sú hlavne pre prevenciu a ochranu najzraniteľnejšej časti našich klientov, ktorých priemerný vek je 82 rokov. Viac ako 85 rokov má 54 klientov,“ doplnil riaditeľ DD.

Komunikácia klientov DD je možná prostredníctvom telefónu a aplikácií v dňoch pondelok až piatok v čase od 13.00 do 15.30 hod. pri dodržaní nasledovných pravidiel:

• Komunikáciu je potrebné vopred ohlásiť na tel. čísle +421 53 4461266, +421 53 4177211 alebo +421 908 972 671.

• Vzhľadom na uspokojenie všetkých klientov zariadenia je takáto komunikácia možná 1x týždenne.

• Komunikácia prostredníctvom mobilného telefónu je možná na týchto telefónnych číslach: 
1. oddelenie: +421 948 923 675
2. oddelenie: +421 948 953 151
3. oddelenie: +421 948 926 242
4. oddelenie: +421 948 430 168 

Komunikácia prostredníctvom aplikácie WhatsApp a Viber  je možná na týchto telefónnych číslach:
1. oddelenie: 421 948 923 675
2. oddelenie: 421 948 953 151
3. oddelenie: +421 948 926 242
4. oddelenie: +421 948 430 168

Komunikácia cez aplikáciu Skype
(ddsnv) a Messenger(Domov Dôchodcov SnV).


Situáciu ohľadom nového koronavírusu vedenie mesta Spišská Nová Ves pozorne sleduje a o ďalších prípadných opatreniach bude verejnosť priebežne informovať prostredníctvom svojej stránky www.spisskanovaves.eu a prostredníctvom Facebooku.

Vedenie mesta zároveň odporúča sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a odporúčaniami na zamedzenie šírenia nového vírusu na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk, ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk a ministerstva školstva www.minedu.sk.

Text:
Edita Gondová, pracovník pre styk s médiami, MsÚ, Radničné námestie 7, t. č. 053/41 76 622, edita.gondova(at)mestosnv.sk

Informácie:
Peter Klein, referát krízového riadenia, MsÚ, Štefánikovo námestie 1, t. č. 053/41 52 329, peter.klein@mestosnv.sk