Dnes je 18.06.2021, meniny má Vratislav(a)
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

06. 05. 2021 08:00

DOBRÁ VEC – výzva na predkladanie projektov

financovaných z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2021

 

Spišská Nová Ves ponúka občanom mesta možnosť  spolurozhodovania o využití časti finančných prostriedkov na podporu malých komunitných projektov realizovaných na jednotlivých sídliskách a v mestských častiach definovaných ako mestský výbory.
Mestské výbory reprezentujú obyvateľov územného obvodu a podieľajú sa na samospráve mesta. Rozdelenie ulíc do jednotlivých mestských výborov sa nachádza na web stránke mesta tu>>.

Mesto Spišská Nová Ves vyčlenilo v roku 2021 spolu 9 000 €, pre každý mestský výbor je určených maximálne 1 000 €.
Komunita ponúkne nápad, členovia mestských výborov hlasovaním vyberú víťazné nápady, ktoré budú podporené čiastkou 300 – 1000 €. Vznikne tak minimálne 9 DOBRÝCH VECÍ v Spišskej Novej Vsi.

Aké oblasti môžu byť podporené?

Verejnoprospešné služby, komunitné verejnoprospešné projekty a iniciatívy v oblastiach: 

  • voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne a pohybové aktivity, neformálne vzdelávacie, záujmové a tvorivé aktivity
  • komunitné aktivity
  • šport - organizácia amatérskych športových turnajov a aktivít
  • kultúra - kultúrne aktivity, ktoré sú komunitne zamerané
  • podpora turizmu
  • životné prostredie - aktivity zveľaďovania prostredia komunít
  • sociálna pomoc - podujatia a záujmové činnosti podporujúce zdravotne či inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
  • podpora dobrovoľníctva

Finančné limity pre projekty:

Minimálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta: 300 €
Maximálna výška rozpočtu projektu financovaná z rozpočtu mesta: 1 000 €
Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov nie je podmienkou schválenia projektu. 


Časový harmonogram:

Termín na predloženie projektov zo strany navrhovateľov je do 20. 6. 2021 vrátane.

Do tohto termínu musí byť projekt doručený elektronicky na e-mailovú adresu dobravec(at)mestosnv.sk alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

Termín na realizáciu a vecné a finančné ukončenie projektu je najneskôr
do 31. decembra 2021.

Kto môže požiadať o podporu mesta?

Žiadateľom môže byť obyvateľ mesta alebo neformálna skupina obyvateľov mesta (občiansky projekt), právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia musia mať sídlo na území mesta alebo musia pôsobiť na území mesta, resp. poskytovať služby obyvateľom mesta na území mesta.
V prípade, že je predkladateľom komunitného projektu obyvateľ mesta alebo neformálna skupina obyvateľov, musia mať trvalé bydlisko na území mesta Spišská Nová Ves.

Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt.

Náležitosti podania projektu:

Projekt musí byť v súlade so schváleným Rozvojovým plánom mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 – 2022.

Zvýhodnené budú inovatívne projekty s aktívnym zapojením žiadateľa, jeho členov, resp. dobrovoľníkov a verejnosti (miestnej komunity) do realizácie tohto projektu.

Do termínu uzávierky výzvy – do 20. 6. 2021 vrátane musí byť projekt doručený elektronicky na e-mailovú adresu dobravec(at)mestosnv.sk
alebo poštou v zalepenej obálke s označením: „Dobrá vec“ do podateľne Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi na adresu: Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. 

Súčasťou predloženého projektu musí byť písomné vyjadrenie podpory projektu minimálne pätnástimi ďalšími obyvateľmi mesta inými než predkladateľ, ktorí dosiahli vek minimálne 15 rokov na tlačive podľa prílohy 2 tejto výzvy.

Kontaktná osoba: 
Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora, Mestský úrad, Radničné námestie 7 (radnica), e-mail: andrea.jancikova(at)mestosnv.sk, t. č. 053 4176 613. 

Pavol Bečarik, v. r.
primátor mesta