Dnes je 29.09.2020, meniny má Michal, Michaela
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

18. 09. 2017 15:51

Činnosť MsP SNV za 8 mesiacov

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi (ďalej MsP v SNV) je poriadkový útvar mesta, základné úlohy príslušníkov a určenie vecnej pôsobnosti sú zakotvené v zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

     Za viac ako 26 rokov svojej existencie MsP v SNV úspešne čelila a zápasila s prichádzajúcimi problémami a preukázala svoju opodstatnenosť ako neodmysliteľná súčasť mesta Spišská Nová Ves.

     Hliadková činnosť je zabezpečovaná nepretržite počas 24 hodín, pričom neoddeliteľnou súčasťou práce je denná komunikácia s inštitúciami k náprave protiprávnych konaní.

     Stála služba monitoruje pohyb motorizovaných hliadok cez systém GPS, čo umožňuje podstatne rýchlejšie rozhodovať o vyslaní hliadky na preverenie prijatých opatrení.

     Kamerový monitorovací systém disponuje 26 kamerami na 16 miestach, hlavne v centrálnej mestskej zóne. V súčasnosti začína inštalácia nových otočných a statických kamier na sídliskách Západ, Mier, Tarča, miesta lokácie boli dohodnuté s členmi mestských výborov, ale i podľa bezpečnostnej situácie a páchania priestupkov.

Musím zdôrazniť, že kamerový systém je a bude dôležitým prvkom prevencie, ale nie je všeliekom na elimináciu protispoločenských konaní. Za obdobie 8 mesiacov sme cez kamerový systém zistili celkom 1 053 porušení právnych predpisov.

     V hliadkovej službe ako najdôležitejšej zložke mestskej polície pracuje 21 príslušníkov, ktorí vykonávajú činnosť nepretržite v 24 hodinovom cykle.

     Za 8 mesiacov sme riešili celkom 4 066 porušení právnych predpisov, v inej činnosti sme zrealizovali 1 177 prípadov, prijali sme 1 456 oznámení porušení zákonov na útvar MsP. Najviac bolo dopravných priestupkov 2 172, porušení VZN 1 582.

     Pri určení druhu sankcie a jej výmery prihliadame na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý priestupok postihnutý. Nie je nezvyčajné, že občan v priebehu roka má aj niekoľko priestupkov a preto je aj iná sankcia. Napriek tomu sme uložili 1 710 blokových pokút vo výške 16 595 €, pri priemere 9,7 € na priestupok. Naopak sme v 2 244 prípadoch riešili porušenia dohovorom, čo naznačuje, že veľmi citlivo, ale najmä zodpovedne sa správame pri určovaní druhu sankcie.

     Príslušníci mestskej polície sa okrem zisťovania priestupkov zameriavajú aj na zisťovanie nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta. Tieto nedostatky sa týkali chýbajúcich poklopov kanalizácie, nefunkčného verejného osvetlenia, chýbajúcich alebo poškodených dopravných značiek, poškodených komunikácii, stromov a kríkov, zisťovanie nepojazdných motorových vozidiel, zabezpečujeme dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky pri priechodoch ZŠ. Nie málo času venujeme preventívnej činnosti smerom k školopovinným deťom, zdravotne postihnutým osobám, ale i našim seniorom. Verím, že budeme úspešní v podanom projekte „Akadémia seniorov“, ktorý by mal byť pilotný v rámci Slovenska a do ktorého bude zapojených  takmer  300 seniorov a  zdravotne postihnutých osôb.

     Výrazný pokrok sme urobili v Stanici pre odchyt túlavých zvierat a to zriadením Útulku a Karanténnej stanice, ale i pri adopcii psíkov.

     V činnosti mestskej polície je stále čo vylepšovať. Pri zabezpečení verejného poriadku, ochrane života a zdravia našich obyvateľov, ale aj pri ochrane životného prostredia je vítaná každá súčinnosť, ale i podané oznámenie od vás občanov nášho mesta tak, aby každé protispoločenské správanie bolo eliminované.

Za doterajšiu spoluprácu pri odhaľovaní protispoločenských javov vám úprimne ďakujem.   


JUDr. Michal Komara, PhD.
náčelník MsP