Dnes je 07.05.2021, meniny má Monika
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

26. 03. 2021 10:59

Bilancia mestskej polície - r. 2020


Pandémia nového koronavírusu sa výrazne dotýka života každého z nás a ovplyvnila aj činnosť mestskej polície.
V čom bol teda rok 2020 z hľadiska jej činnosti iný oproti tomu predošlému?

Činnosť mestskej polície bola v roku 2020 zameraná najmä na plnenie úloh podľa vydaných opatrení pri riešení mimoriadnej pandemickej situácie. Hliadky zabezpečovali dodržiavanie a kontrolu proticovidových opatrení v objektoch a lokalitách s väčším pohybom osôb, ako napr. MsÚ, pošta, testovacie miesta a i. Príslušníci MsP v minulom roku vykonali celkovo 4 698 zákrokov, čo je o 1 797 menej ako v roku 2019. Z uvedeného počtu evidovaných zákrokov najčastejšie museli policajti zakročiť pri 3 303 porušení zákonov, čo predstavuje 70,30 %. Vlastnou činnosťou zistili 2 456 priestupkov. Z nich bolo v blokovom konaní prejednaných celkovo 1 071 s celkovou sumou za pokuty vo výške 10 590 €. V rámci priestupkov najčastejšie išlo o porušenie VZN č. 7/2015 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov, a to v 922 prípadoch. V deviatich z nich MsP zistila a oznámila konzumáciu alkoholických nápojov mladistvými a maloletými osobami. Pri monitorovaní bezpečnosti v meste pomáha príslušníkom kamerový systém, ktorý sníma centrum mesta, historické objekty, prístupové ulice, železničnú stanicu a tiež rizikové miesta na všetkých sídliskách. V súčasnosti ho tvorí 43 kamier. Ich využitím polícia riešila spolu 1 268 priestupkov. Najčastejšie išlo o priestupky na úseku verejného poriadku (v počte 625) a rôzne dopravné priestupky (v počte 551), porušenia VZN mesta č. 7/2015, nelegálne skládky, odstraňovanie vrakov.
Príslušníci Mestskej polície sa stretávajú taktiež s najmladšou generáciou predškolských a školských zariadení, kde pôsobia v rámci vzdelávania ohľadom prevencie.

V roku 2020 nastúpil od 1. júna do funkcie náčelníka Marcel Garčár, ktorý zaviedol niektoré organizačné zmeny.
„Denne boli vydávané písomné pokyny priamo príslušníkom hliadkovej činnosti k plneniu služobných úloh. Dôvodom bolo zabezpečenie zníženia osobných kontaktov medzi príslušníkmi a zmenami,“ vysvetlil M. Garčár.

Kvalitu spolupráce s občanmi zabezpečuje MsP pravidelnou účasťou príslušníkov, tzv. gestorov na všetkých zasadnutiach mestských výborov. „Predkladaná je na nich aktuálna i priebežná informácia o bezpečnostnej situácii v územnej časti mesta. Spätne sú posudzované predkladané návrhy občanov na verejný poriadok. Zároveň je denne zabezpečená elektronická výmena udalostí medzi obvodným oddelením policajného zboru a mestskou políciou,“ doplnil ďalej M. Garčár.

Z týchto výstupov a poznatkov je následne príkazom náčelníka MsP operatívne riešená pešia hliadková činnosť v problémových lokalitách a v kritických časoch. Pod činnosti mestskej polície spadá tiež správa parkovísk a dobrovoľná občianska stráž, ktorá monitoruje dodržiavanie verejného poriadku v najväčšej z troch rómskych osád na území mesta a v jej okolí. Od minulého roka bola spod správy mestskej polície vyčlenená Stanica pre odchyt túlavých zvierat a mestský útulok a tiež správa trhoviska. V tomto roku v priebehu prvých mesiacov prebehla renovácia a profylaktika osobných zbraní príslušníkov MsP.

Nový náčelník mestskej polície M. Garčár chce v tomto roku zrealizovať hneď niekoľko plánov. „Hlavným cieľom je v apríli predložiť mestskému zastupiteľstvu dôležité dokumenty na schválenie, a to Organizačný a prevádzkový poriadok MsP spoločne s Výzbrojovým a výstrojným poriadkom. Súčasťou bude aj návrh, dôvodová správa a môj koncept rozvoja. Dúfam, že sa nám ho v tejto ťažkej dobe podarí s vedením mesta presadiť,“ priblížil M. Garčár.

Zároveň tiež informoval o plánovanom zapojení sa do projektu Ministerstva vnútra SR v priebehu mesiaca máj s cieľom navýšiť počty rómskych hliadok pri efektívnom zabezpečovaní verejného poriadku v rómskych osadách, pri obchodných centrách, školských zariadeniach a pri vydávaní sociálnych dávok. „V priebehu roka chceme tiež dovybaviť príslušníkov MsP výstrojnými súčiastkami a zakúpiť služobné vozidlo s certifikovaným výstražným a signalizačným zariadením. Po schválení organizačnej štruktúry by sme tiež chceli navýšiť počty príslušníkov MsP. Nakoľko došlo k množstvu zmien a hlavne sa zvýšili kompetencie pre obecné a mestské polície, plánujeme vykonať aj niekoľko odborných školení a zvýšiť tak právne vedomie u všetkých našich príslušníkov,“ doplnil ďalej M. Garčár a zároveň dodal: „Žijeme v ťažkej dobe. Chcem preto zdôrazniť, aby občania rešpektovali vydané nariadenia a brali ohľad jeden na druhého. Vykonávame zákroky v menších počtoch a chceme veci riešiť s občanmi citlivo s rozumnou dohodou tak, aby sme nemuseli pristupovať k razantným opatreniam.“

Okrem plánovaných zmien si v tomto roku v máji pripomenieme 30. výročie od založenia Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi. Zriadená bola mestským zastupiteľstvom s účinnosťou od 1. 5. 1991 ešte podľa §19 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Prvým náčelníkom bol vtedy vymenovaný Ing. Eduard Oswald.