Dnes je 17.07.2019, meniny má Bohuslav
Mesto Spišská Nová Ves
 
   Aktuality > Detail

Detail správy

09. 07. 2019 13:51

Zasadnutie MsZ v Spišskej Novej Vsi, 19. 7. 2019, 15.00 hod.

V zmysle zákona SNR č. 369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva primátor mesta Ing. Pavol Bečarik 6. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 19. júla 2019 o 15.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves.


Program: 

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh  na schválenie programu rokovania  

5. Prehľad poskytnutých dotácií v zmysle VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta za 1. polrok 2019

6. Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Nabíjacia stanica pre elektromobily v Spišskej Novej Vsi

7. Správa o výsledkoch kontrol

8. Interpelácie, otázky poslancov

9. Záver