Zasadnutie konané 25. 9. 2008

P r o g r a m:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Správa o výsledku kontrol

6. Správa o stave prípravy projektov pre čerpanie prostriedkov z EÚ

7. Návrh na odpísanie pohľadávok za nájomné a služby spojené s bývaním

8. Organizačný poriadok MsÚ v Spišskej Novej Vsi

9. Návrh VZN č. 2 - Trhový poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Spišská Nová Ves

10. Návrh VZN č. 3 – Domový poriadok

11. Členstvo mesta Spišská Nová Ves v občianskom združení Banícky spolok SPIŠ

12. Koncepcia rozvoja školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves

13. Informatívna správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2008

14. Návrh na 3. zmenu rozpočtu mesta na rok 2008

15. Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností - textová časť

16. Interpelácie, otázky poslancov

17. Záver