Všeobecné informácie

Mestská polícia (MsP)

Základné úlohy mestskej polície, práva a povinnosti zamestnancov mestskej polície sú zakotvené v zákone SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícií v platnom znení.

Mestská polícia vykonáva objasňovanie priestupkov, v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Pri objasňovaní je oprávnená:

Medzi hlavné úlohy mestskej polície patrí:

Medzi oprávnenia príslušníkov mestskej polície patrí:

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi úzko spolupracuje s Policajným zborom SR, štátnymi orgánmi, ako aj orgánmi samosprávy. Príslušníci mestskej polície sa taktiež zúčastňujú zasadaní mestských výborov v jednotlivých častiach mesta.


Príslušníci Mestskej polície v Spišskej  Novej Vsi pracujú v 12-hodinových zmenách (denná zmena  8.00 - 20.00 hod., nočná zmena 20.00 - 08.00 hod., prechodná zmena: pondelok až štvrtok 13.00 - 01.00 hod., piatok až sobota 16.30 - 04.30 hod.).