Stavebné povolenie

Stavebné povolenie  sa vydáva podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) po predchádzajúcom správnom konaní v zmysle ustanovení §-ov 60 - 65  stavebného zákona. Vydáva sa na základe žiadosti stavebníka.

Vybavuje:

Referát stavebného poriadku, Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,
2. posch.
Ing. Júlia Sadová, 053/4152 325, julia.sadova(at)mestosnv.sk
Ing. Gabriela Ľorková, 053/4152 323, gabriela.lorkova@mestosnv.sk
Ing. Katarína Augustiniová, 053/4152 320, katarina.augustiniova(at)mestosnv.sk
Mgr. Tatiana Koršalová, 053/4152 321, tatiana.korsalova@mestosnv.sk
Ing. Zuzana Krajňáková, 053/4152 326, zuzana.krajnakova@mestosnv.sk

Ing. Juraj Sad, PhD., 053/4152 324, juraj.sad(at)mestosnv.sk

 

 

Postup na vybavenie žiadosti:

Žiadateľ adresuje Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na:
 
Mestský úrad
Štefánikovo námestie 1
052 01 Spišská Nová Ves
 
 

 

Žiadosť musí obsahovať:

Prílohy k žiadosti:


Sadzobník správnych poplatkov, dokument PDF