Uzávierka/obchádzka miestnych komunikácií

Rozhodnutie na realizáciu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácií

- vydáva sa podľa zák. č. 193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov úplné znenie v zmysle ustan. § 7 cit. zákona a § 10 vyhl. č. 35/1984 Zb.

Vybavuje:

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle ust. § 13, ods. 3, Zak. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpené primátorom mesta ako príslušný cestný správny orgán (ďalej len správny orgán) podľa § 3 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov, zák. č. 193/1997 Z. z. v znení zmien a doplnkov vydáva rozhodnutia na základe žiadosti o povolenie, ktorá musí obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy (podľa priložených vzorov na jednotlivé druhy rozhodnutí).

 

Postup vybavovania:

V prípade, že je potrebné vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia pred uplynutím zákonnej lehoty na podanie odvolania do 15 dní od doručenia rozhodnutia, je potrebné aby účastník konania, fyzická alebo právnická osoba, potvrdil správnemu orgánu, že sa vzdáva možnosti podať odvolanie voči podmienkam rozhodnutia čo potvrdí svojim podpisom. Po podpísaní vzdania sa odvolania, správny orgán vyznačí právoplatnosť rozhodnutia. Ak je účastníkom konania právnická osoba musí k podpísaniu vzdania odvolania doložiť výpis z obchodného registra, prípadne splnomocnenie konateľa k zastupovaniu svojej osoby pre prevzatie rozhodnutia a podpísaniu vzdania odvolania voči podmienkam rozhodnutia.

Lehota vybavenia:

Správny poplatok:

Sadzba poplatku:

Prílohy k žiadosti:

Žiadosť o povolenie na realizáciu uzávierky, prípadne obchádzky miestnych komunikácii