Klub plávania

www.kpsnv.ic.cz


Štatutárny zástupca:
Ivan Mirek, tel.: 053/44 685 10
Vedúci tréner: Bc. Ľudmila Dutková, tel.: 053/44 103 26, 0904 254 721
E-mail: kp.snv@centrum.sk