Štatút Ceny primátora mesta

Tento štatút stanovuje podmienky a proces pre udeľovanie „Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves“, ktorú je možné udeliť obyvateľom mesta, prípadne kolektívom, právnickým a fyzickým subjektom z územia mesta Spišská Nová Ves za ich prínos a dosiahnutie významných výsledkov v oblasti kultúrneho, spoločenského, vedeckého a verejného života. 

Článok I
Udeľovanie ceny

Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves udeľuje primátor mesta na základe vlastného uváženia a rozhodnutia.

Článok II
Obsah ceny

Cenu primátora mesta Spišská Nová Ves tvorí:

Článok III
Odovzdanie ceny

Odovzdanie Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves sa vykonáva slávnostným spôsobom pri rôznych príležitostiach ako sú životné jubileá, výročia podnikov, inštitúcií, kolektívov prípadne iných významných udalostiach v meste.

Článok IV
Nároky

S udelením ocenenia nevznikajú ich držiteľom osobitné práva ani povinnosti.

Článok V
Záverečné ustanovenia

Agendu udeľovania Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves spravuje kancelária primátora mesta.

Spišská Nová Ves, 11. 9. 2003                                                    

Mgr. Anna Fedorová, v. r.
primátorka mesta