VZN 5 2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení