Zasadnutie konané 2. 7. 2020

Program:

Otvorenie

1. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

2. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

3. Návrh na schválenie programu rokovania 

4. Plnenie uznesení MsZ

5. Návrh na zmenu člena MsV č. 1 – Novoveská Huta

6. Zásady nájmu nebytových priestorov – dodatok č. 1

7. Schválenie spolufinancovania projektu Smart technológie pre moderné mesto Spišská Nová Ves

8. Návrh na schválenie uzatvorenia Koncesnej zmluvy o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry s Podtatranskou prevádzkovou vodárenskou spoločnosťou, a. s.

9. Návrh na schválenie uzatvorenia Zmluvy o realizácii národného športového projektu so Slovenským atletickým zväzom pre projekt Revitalizácia atletického štadióna

10. Plán zasadnutí MsZ v Spišskej Novej Vsi na 2. polrok 2020

11. Správa o výsledkoch kontroly

12. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

13. Interpelácie

Záver