Zasadnutie konané 29. 10. 2019

Program: 

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania 

5. Návrh 4. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2019

6. VZN mesta Spišská Nová Ves č. 2/2019 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Spišská Nová Ves v určených dňoch v kalendárnom roku 2020

7. VZN č. 3/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Spišská Nová Ves

8. Poskytnutie finančných prostriedkov pre športové kluby

9. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe CVČ, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves

10. Správa o výsledkoch kontroly

11. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam

12. Interpelácie

13. Schválenie spolufinancovania projektu s názvom Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 2. a 3. etapa – vypracovanie projektovej dokumentácie

14. Záver