Zasadnutie konané 29. 11. 2018

Program:

1. Otvorenie

2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

4. Návrh na schválenie programu rokovania

5. Plnenie uznesení MsZ

6. Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Spišská Nová Ves

7. Schválenie spolufinancovania projektu Supernápad – Skvelá Úprava ExteRiéru ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi – návrh na zmenu uznesenia

8. Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Spišská Nová Ves v roku 2018

9. Návrh rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2019, 2020, 2021
    Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2019 - 2021

10. VZN č. 5/2018 o určení názvu ulice v meste Spišská Nová Ves

11. Poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátora mesta Sp. Nová Ves

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2019

13. Správa o výsledkoch následnej kontroly

14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam + 14/7 Návrh na vyradenie majetku 

15. Vysporiadanie sústav IBV (Malé pole, Blaumont, Iglovia) a ostatných odberov elektrickej energie napojených na sústavu verejného osvetlenia

16. Informácia z rokovaní komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Sp. Novej Vsi

17. Vystúpenie  predsedov poslaneckých klubov

18. Poskytnutie dotácií športovým klubom 

19. Záver