Zasadnutie konané 9. 5. 2017

Program:

Otvorenie

Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia

Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

 

Záver