VZN 4 2016 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves