Prevencia - rodičia

Rady pred začiatkom školského roku

Deti vedľa žien a seniorov patria k najohrozenejším skupinám obyvateľstva. Často a veľmi ľahko sa stávajú obeťami majetkovej, či násilnej trestnej činnosti. Beznádej a odovzdanosť, ale nie je na mieste. U všetkých potenciálnych obetí trestných činov a predovšetkým u našich detí musíme pestovať určité bezpečnostné zásady chovania. Ak budú dodržiavané môžu deťom poskytnú a zaručiť pocit bezpečia v občianskom živote.

Kľúč na krku

Ak nie je doma mamička s mladším súrodencom, začnú deťom najrôznejšie povinnosti, s ktorými sa musia sami rýchlo vyrovnať. Ráno opúšťajú byt poslední a z toho im, aj rodičom plynú rôzne povinnosti:


Televízia a počítače nemôžu zaručiť harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa

Sledovanie TV programov, neustále hranie rovnakých počítačových hier, kde prevláda násilie, ľudská bezohľadnosť a podvodné jednanie, určite neformuje deti správnym smerom. Deti potom získavajú pocit, že brutalita a vraždy sú nevyhnutné a normálne. Nebezpečenstvo v podobe podania nevhodných informácii číha aj na internete prehliadaním nevhodných internetových stránok (pornografia, násilnosti, choroby, najrôznejšie nechutnosti a pod.)

Treba deťom vysvetľovať a viesť ich k dodržiavaniu základných pravidiel (neoznamovať svoje skutočné meno, telefón, adresu a pod.)

Ďalším nebezpečenstvom pre deti sú hracie automaty (získanie patologickej závislosti) a možné kontakty s dealermi drog, či rôznymi sexuálnymi deviantami.

RADY

Nebezpečenstvo číha na deti i v doprave

RADY

Deti sú často sami doma

RADY

Tu pozor! Zásadne neoznamovať dobu, kedy prídu rodičia!

Detská kriminalita a kriminalita páchaná na deťoch

V poslednej dobe sa zvýšil počet stíhaných mladistvých páchateľov (vek 15 – 18 rokov) 3 x a maloletých (do 15 rokov veku) 3,5 x. jedná sa predovšetkým o majetkové trestné činy, častým prípadom je i zneužívanie trestne nezodpovedajúcich detí k páchaniu rôznej kriminality. Väčšinou ide o vykrádanie vecí z áut, krádeže vlúpaním do bytov, domov. Kriminálne narušené deti získajú len malú časť z hodnoty odcudzených vecí, a pretože je ich potreba peňazí pre hranie na automatoch, obstaranie si alkoholu, cigariet alebo iných návykových látok veľká, sú nútené kradnúť znovu.

RADY

Silnejšie a agresívnejšie deti začínajú na niektorých spolužiakov žiadať drobné úsluhy. Tieto prejavy môžu prerásť až k šikanovaniu. Ak je chovanie takýchto bezohľadných detí zo strany rodičov a učiteľov neustále podceňované a ignorované, končí fyzickým týraním slabších detí. Preto včasné odhaľovanie týchto prípadov je najlepšou prevenciou, lebo má väčšinou odstrašujúci účinok na ostatných potenciálnych útočníkov.

Prehľad trestných činov páchaných na deťoch a mládeži

Tieto trestné činy majú psychické následky. Ide o veľmi citlivé prípady, ktoré nie sú často ani nahlásené. Samotná obeť (dieťa) udalosť, či už zo strachu, z neznalosti zákonov alebo z obáv z odplaty páchateľa nenahlási, pretože mnohokrát ide o rodičov, príbuzných a známych.

 

Vždy je niekto, kto pomôže

Dieťa a cestná premávka

Treba vychádzať zo skutočnosti, že dieťa je:

  1. nepozorné
  2. impulzívne
  3. málo predvídavé
  4. nevie správne posúdiť nebezpečenstvo situácie
  5. v hustej premávke ťažšie spozorovateľné pre vodičov

Malý telesný vzrast dieťaťa spôsobuje to, že má obmedzený výhľad na vozovku a aj zorný uhol pohľadu má dieťa menší ako dospelý človek.

Naučte dieťa správne prechádzať cez cestu

Naučte dieťa správne chodiť po ceste


Učte dieťa správne stáť na priechodoch pre chodcov a vchádzať na vozovku


Použitie chodníkov


Útvary chodcov


Oblečenie detí


Školáčik ide do školy


Trasa by mala byť nasledovná

Dieťa si osvojí základné pravidlá cestnej premávky a trasu do školy. Malé deti sa vedia orientovať v známom prostredí, preto je potrebné viesť dieťa k tomu, aby do školy, resp. zo školy chodilo zvolenou trasou, pre dieťa to bude najbezpečnejšie!

Záverečné rady pre rodičov

Prevencia šikanovania