Zasadnutie konané 11. 8. 2014

25. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi

Program:

 1. Otvorenie
 2. Informácia o overení zápisnice a uznesení z ostatného zasadnutia
 3. Určenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 4. Návrh na schválenie programu rokovania
 5. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 2014 - 2018
 6. Nadviazanie spolupráce s poľským mestom – gminou Myślenice za účelom realizácie spoločných aktivít v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2014 – 2020
 7. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe Domova dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves
 8. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
 9. Rozšírenie účelu čerpania úveru na rekonštrukciu MŠ
 10. Interpelácie, otázky poslancov
 11. Záver