Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Sociálno-právna ochrana detí

Sociálna pomoc

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 2/2018 pri zabezpečovaní účelu výchovného opatrenia ako obec, ktorá sa spolupodieľa pri výkone plánu výchovného opatrenia pravidelne navštevujeme rodiny s deťmi v spolupráci s ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi.

Aj občan sa môže podieľať na ochrane detí v rodinách, kde je podozrenie na zanedbanie starostlivosti dieťaťa, alebo týrania zo strany zákonných zástupcov. Ak takúto skutočnosť zistí, je potrebné obrátiť sa na MsÚ v Spišskej Novej Vsi, odbor sociálny alebo priamo na ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, odbor kurately. Určite pomôžete nevinným, trpiacim deťom.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.