Zatvoriť popup okno s vyhľadávaním
Hero obrázok | spisskanovaves.eu

Opatrovateľská služba

Sociálna pomoc

Mesto Spišská Nová Ves  zabezpečuje opatrovateľskú službu  občanom odkázaným pre svoj nepriaznivý zdravotný stav na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch samoobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení.

Občan, ktorý potrebuje opatrovateľskú službu a jeho miestom trvalého pobytu je mesto Spišská Nová Ves, si môže podať písomnú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  na  Mestskom úrade – oddelení sociálnych vecí.

Súčasťou žiadosti je aj  lekársky nález  na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu .

Na základe tejto žiadosti mesto zabezpečí vypracovanie sociálneho a lekárskeho posudku a vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu, čo je podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.

Žiadateľ následne na základe právoplatného Rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú  žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby priamo u poskytovateľa podľa vlastného výberu.

V Spišskej Novej Vsi poskytujú opatrovateľskú službu traja poskytovatelia:

* Spišská katolícka charita
Slovenská č. 30
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463
Mgr. Silvia Kostelníková

alebo

* ARELLA, s. r. o.
Hviezdoslavova č. 29
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0948 038 164
Mgr. Libuše Slivková - konateľ
e-mail: arellasrosluzby@gmail.com

alebo

* Slnečný domov, OZ
kanc.: Štefánikovo námestie č. 5
052 01 Spišská Nová Ves
Mobil: 0940 623 277
Marta Sýkorová - štatutár
e-mail: socialnesluzbysenior@gmail.com

Následne žiadateľ podá  žiadosť o zabezpečenie opatrovateľskej služby u poskytovateľa podľa vlastného výberu na  Mestskom úrade - oddelení sociálnych vecí.

Mesto Spišská Nová Ves  poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcovTáto služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa  v Dome opatrovateľskej služby DOS na ulici Levočská č. 16 v pracovných dňoch. Výška úhrady za poskytovanú službu závisí  od vykonaných opatrovateľských úkonov a počtu hodín opatrovateľskej služby v zmysle  VZN č. 1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Žiadateľ, na základe právoplatného rozhodnutia mesta o odkázanosti na sociálnu službu, podá písomnú  žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo v Domove dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves, kde je potrebné:

a) úradne osvedčiť  Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch, a  Čestné vyhlásenie o príbuzných na účely platenia úhrady za OS,

b) potvrdiť u svojho obvodného lekára bezinfekčnosť prostredia, v žiadosti je uvedené, aké ďalšie doklady je potrebné priložiť.

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia.